Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 9.ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

§ 4. Освіта впродовж життя

Сучасна епоха вимагає від людини знань, а для цього потрібно постійно вчитися. Проблема навчання в процесі всього життя людини з усвідомленням його суті й значення не може бути спрощеною, пов’язаною лише з об’єктивно біологічними (вік людини) процесами.

Вирішення проблеми безперервного навчання в основному має бути узгоджене з процесами, які характерні для особистості й суспільства. Найперше, це обумовлено унікальним місцем і роллю освіти в житті кожної людини. Адже серед багатьох показників, за якими визначається рівень розвитку окремих країн і народів, найголовнішим є інтелектуальний потенціал, тобто рівень освіти і науки.

Нерозуміння ролі та значення освіти взагалі й проблеми освіти впродовж усього життя людини пов’язано зі спрощеним розумінням її суті як найважливішого складника соціального, духовно- творчого процесу. Необхідно враховувати те, що освіта належить до індивідуальної, специфічної культури людини, є надбанням її свідомості та розуму. Знання набувають у процесі навчання, пізнання світу, аналізу людиною власного життєвого досвіду, соціальної практики. З огляду на це, освіта — безперервний процес, що залежить від стану середовища, у якому відбувається розвиток людини, і від індивідуальної творчості людини.

У сучасному світі освіта має:

• бути максимально індивідуалізованою (з урахуванням природних здібностей, психологічних особливостей індивіда);

• будуватися на найкращих освітніх технологіях (найголовніше — навчити людину вчитися, тобто самовдосконалюватися, здобувати нові знання на базі існуючих);

• перебувати в безперервному розвитку.

Серед основних характеристик освіти, які мають першочергове значення, можна визначити такі:

• масовий, усеохоплюючий характер освіти (не плутати з індивідуалізацією навчання), тобто освіта перестає бути елітарною сферою і перетворюється на предмет для більшості. Насамперед для населення тих країн, які гостро відчувають необхідність переходу від індустріальних і постіндустріальних суспільств до суспільств інформаційних;

• принципова зміна не лише загальнолюдського, загальноцивілізованого призначення освіти, а й обов’язкова її безперервність. Тобто навчання, освіта, духовне й практично-прикладне, професійне збагачення, фахова підготовка людини під час здобуття знань мають здійснюватися постійно.

Освіта впродовж усього життя є об’єктивною, реальною потребою сучасного буття людини й суспільства. Не можна забувати й те, що освіта значною мірою сприяє забезпеченню більш успішного пристосування до життя молоді, а також тих людей, життєвий шлях яких різко змінився.

Основні принципи освіти впродовж усього життя можна визначити як обумовлені реальною ситуацією, так і законами про освіту:

• доступність освіти;

• послідовність і доступність її здобуття;

• державна підтримка освіти на всіх її рівнях.

Система освіти сучасної України насамперед має базуватися, створюватися, удосконалюватися й розвиватися на таких основних засадах:

• безперервність, доступність в освіті відповідно до віку, ступеня соціального розвитку й професійної кваліфікації громадян;

• постійне врахування основних тенденцій розвитку конкретного соціуму, його громадян.

З цих взаємопов’язаних засад визначальною, домінуючою є саме друга, пов’язана з об’єктивною закономірністю зміни й домінування головних сфер суспільства. Нині це духовна сфера, пов’язана не так з вольовим чи емоційним станом, як із пізнавальною діяльністю. Отже, не можна будувати систему освіти тільки як таку, що зорієнтована на економічний чи політичний розвиток людини і суспільства. Коли йдеться про домінування пізнавальної діяльності, то пріоритет мають знання, наукова, інтелектуальна праця. В умовах постіндустріального, інформаційного суспільства процес пізнання, накопичення, переоцінки знань стає практично безперервним. Звідси терміни «безперервна освіта», «освіта для дорослих», «освіта впродовж усього життя» та ін. Необхідно враховувати, що суспільний розвиток дедалі більше потребує різнобічного розвитку особистості, постійного примноження знань. Тому у вищих навчальних закладах, а з часом і для працюючих на виробництві, має бути передбачено систему постійного продовження, поглиблення як спеціальної, так і загальноосвітньої, інформаційно-наукової підготовки. Завдяки цьому навчання впродовж усього життя може бути максимально продуктивним і результативним і для особи, і для суспільства.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити