Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 9.ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

§ 6. Освіта і сталий розвиток

Завдання освіти — сприяти становленню громадянина, використовуючи величезні можливості суспільства знань. У ньому кожен має можливість отримати оперативну та достовірну інформацію будь-якого виду й призначення за допомогою глобальних інформаційних мереж. З будь-якої точки географічного простору суспільство знань реалізує можливість миттєвої комунікації як між окремими членами суспільства, так і з державними та суспільними структурами. У цьому суспільстві трансформується діяльність засобів масової інформації, розвивається та інтегрується з інформаційними мережами цифрове телебачення, крім того, зникають географічні та політичні кордони держав у рамках інформаційних мереж.

Єдина перевага, на яку я претендую, — це те, що завжди мислив самостійно.

Дж. Берклі

Доцільно визначити п’ять блоків державного рівня проблем інформатизації науки та освіти, розв’язання яких безпосередньо сприятиме підвищенню якості освіти.

Перша група проблем — це електронізація інформаційних ресурсів і реалізація сучасного телекомунікаційного доступу до провідних національних центрів.

Друга група проблем об’єднує проблеми створення уніфікованого інтерфейса доступу до ресурсів та електронних каталогів наукових бібліотек, а також створення системи цифрових бібліотек, передусім на базі існуючих державних.

Третя група проблем акцентує увагу на взаємодоповнюваності понять «впровадження» та «інтеграція». Ідеться про впровадження інформаційних методів у процеси наукових досліджень: комп’ютерне моделювання, кореляційний аналіз, статистичний аналіз. Обов’язковим паралельним процесом має бути інтеграція науково-дослідницької та інформаційної діяльності шляхом упровадження альтернативної інформаційної технології — комп’ютерної автоформалізації професійних знань. Учні можуть продукувати нові знання шляхом проведення експериментів, теоретичних розрахунків.

Не менш важливим є узагальнення та систематизація вже накопичених знань і створення умов для широкого доступу до цієї наукової інформації.

Четверта група проблем — це відновлення на якісно новому рівні інформаційного обміну між інформаційними центрами різних країн.

П’ята група проблем — це проблеми реалізації взаємного обміну науковою та технічною інформацією засобами телекомунікаційного зв’язку.

Освіта і наука — це цілісна «зв’язка», у якій одна складова відіграє дедалі важливішу роль для розвитку іншої складової. Підвищення якості вищої освіти можливе лише за умови фундаменталізації освіти на основі органічної єдності його технічної, природничо-наукової та гуманістичних складових.

Необхідно враховувати гуманістичну спрямованість інформаційного суспільства. Це передбачає й відповідну спрямованість інформаційних освітніх технологій, що ставить ряд вимог перед сучасними освітніми закладами. Це, по-перше, підбір таких інформаційних освітніх технологій, які б доносили до учня й студента розуміння розмаїття людських культур, складності й неоднозначності гуманістичної перспективи людства.

Е. Тоффлер

• Автор концепції «суспільство знань».

По-друге, важливим є забезпечення принципу плюралізму, що виключає претензії когось на абсолютність та адекватність істини. По-третє, учитель (викладач) має дотримуватись у своїй роботі принципу репрезентативності тих інформаційних освітніх технологій, які вже здобули загальне визнання й виявляють дбайливе ставлення до першоджерел, класичних текстів. Педагог має володіти мистецтвом інтерпретації, творчого підходу, здатного ввести учня в складний світ гуманітарної культури.

Наступна вимога — дотримання принципу дистанціювання, що передбачає збалансоване та безстороннє застосування інформаційних освітніх технологій. Це, зокрема, означає і те, що викладач не має право нав’язувати власні політичні чи будь-які інші переконання, застосовувати в навчально-виховному процесі авторитарні методи впливу на свідомість студента і т. п.

При впровадженні сучасних освітніх технологій важливою вимогою можна вважати фундаменталізацію як поглиблення теоретичної, загальноосвітньої та загальнокультурної компоненти в змісті цих технологій. У цьому контексті йдеться насамперед про методологізацію змісту як освіти, так і власне її інформаційних технологій. Викладання таких різних по своїй суті дисциплін, як гуманітарні та природничо-наукові, не може проходити за одними й тими ж схемами його передачі чи догматичного заучування матеріалу, «розфасованого» на окремі змістові порції.

Дотримання зазначених вимог сприятиме підвищенню якості освіти, допомагатиме основному суб’єкту навчального процесу не лише опанувати певний обсяг знань, а й розкрити свою різнопланову сутність.

В умовах суспільства знань навчальний заклад кардинально змінює такі основні складові, як організаційна структура, методи й форми навчання, викладацький склад. Так, наприклад, привабливою й доступною стає дистанційна форма навчання засобами Інтернету, що дає змогу заощаджувати час і кошти, сприяє підвищенню якості освіти завдяки самостійному менеджменту знань, гнучкості розкладу, інновативності, творчому пошуку, можливості здійснення особистого вибору тощо.

Забезпечення якісної освіти в навчальному закладі суспільства знань потребує, окрім усього іншого, змін в управлінні щодо усунення таких елементів, як надмірна централізація та адміністративний вплив, закритість у прийнятті рішень, волюнтаризм і непрозорість у діях щодо основних суб’єктів навчального процесу. Натомість уся управлінська діяльність має спрямовуватися на створення повноцінного інформаційного середовища партнерського спілкування та творчості викладача й учня. Учень при цьому розглядається як носій нової свідомості, яка здатна органічно й ефективно опанувати найпередовіші механізми орієнтування у віртуальному просторі з метою створення нових знань і технологій.

Філософія освіти детермінована національними проектами підготовки творчої особистості, здатної до інноваційної діяльності в українському суспільстві XXI ст., яке має стати суспільством знань.

В. Кремень

Те, що ми називаємо пізнанням і розглядом речей, насправді є пізнанням завжди тільки самих себе.

Й. Г. Фіхте

Система як шкільної, так і вищої освіти повинна стати також фактором упередження деяких негативних сторін інформатизації суспільства. Ідеться насамперед про явище «інформація заради інформації», коли відбувається набування знань «інформаційним валом», коли кількість шкодить якості. У результаті має місце ущільнення інформаційного середовища людини, яка орієнтується на досягнення власних цілей, далеких від отримання нових знань, що приводить до загальної декультуризації соціуму, пов’язаної з розвитком масової культури.

У час постійних соціальних трансформацій, науково-технологічних відкриттів, інформатизації суспільства освіта має відігравати роль не лише стабілізатора, а й сприяти появі випереджаючих технологій, що каталізують поступ суспільства в його стабільному розвитку. Саме в «надрах» освіти має відбуватись оцінка й корекція ціннісних орієнтирів суспільства. Саме тут потрібно шукати раціональний баланс традиційних та інформаційно-інноваційних технологій. Якість освіти в інформаційному суспільстві обумовлюється не кількістю комп’ютерів, не багатством інформаційних баз, а підготовленістю як учня (студента), так і викладача до ефективної переробки інформації з метою отримання системних та об’єктивних знань.

Інформаційне суспільство — не самоціль, а незалежна від нашої волі реальність, яка, за вмілого з нею поводження, може сприяти розвитку суспільства знань та інновацій. У зв’язку зі стрімким розвитком нових технологій та застаріванням великої кількості професійних знань важливою умовою соціальної комфортності людини є самоосвіта, перепідготовка, навчання впродовж життя. Завданням навчального закладу стає створення освітнього капіталу. Він означає знання та вміння населення, що відповідають потребам ринку праці, суспільному життю, дають потенціал самореалізації особистості в різних, часто діаметрально протилежних сферах діяльності.

Суперечливість процесу інформатизації суспільства ставить перед освітою і таке вкрай важливе завдання, як утримання гуманістичної спрямованості соціальних процесів заради подолання можливої глобальної деструкції духовності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити