Фізика 7 клас

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

 

§7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ -  НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ

 

БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН (народився у 1918 році)

Народився в Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут.

Гідно продовжив справу свого видатного батька, Євгена Патона, очоливши після нього Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона.

Дослідив процеси автоматичного зварювання, розробив принципово нові методи електрозварювання.

Першим у світі дослідив проблеми зварювання в космічному просторі та створювання зварних космічних конструкцій. Завдяки дослідженням Б. Є. Патона вперше у світі було здійснено зварювання у відкритому космосі.

З 1962 року Борис Патон — Президент Національної академії наук України. За його керівництва цей науковий заклад став всесвітньовідомим центром фундаментальних та прикладних досліджень. Борис Патон — Президент Міжнародної асоціації академій наук.

У наведених стислих нарисах ми, зрозуміло, не змогли розповісти про всіх українських фізиків та інженерів, що здобули світову славу. За нестачею місця ми можемо тільки згадати тут ще кілька славетних імен вчених, які пов’язані з Україною та ввійшли в історію фізики та техніки: О. І. Ахієзер, М. М. Боголюбов, А. К. Вальтер, Б. І. Веркін, О. С. Давидов, А. Ф. Іоффе, Н. П. Кастерін, Г. В. Курдюмов, Г. Д. Латишев, О. І. Лейпунський, І. М. Ліфшиц, В. П. Линник, К. Д. Синельников, С. І. Пекар, О. Г. Ситенко, М. Смолуховський, М. В. Пасічник, І.        Л. Повх, А. Ф. Прихотько, Л. В. Шубніков.

Якщо ви зацікавитесь фізикою, то познайомитесь з дослідженнями згаданих учених.

Багато фізиків та техніків, відомих у всьому світі, працюють в нашій країні і сьогодні.

ГОЛОВНЕ в ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

•  Фізика вивчає механічні, теплові, електричні, магнітні й оптичні явища.

•  До механічних явищ відносять рух тіл і взаємодію між тілами.

•  До теплових явищ відносять нагрівання й охолодження тіл, а також перехід речовини, з якої складаються тіла, з одного стану в інший (газ, рідина, тверде тіло).

•  До електричних явищ відносять взаємодію електрично заряджених речовини, з якої складаються тіла, а до магнітних — взаємодію постійних магнітів, а також провідників зі струмами. Електричні й магнітні явища є проявами електромагнітних явищ.

•  На електромагнітних явищах ґрунтується дія електростанцій та електродвигунів, радіозв’язку, телебачення, комп’ютерів.

•  Оптичними, або світловими, явищами називають явища, пов’язані зі світлом.

•  Дослід відрізняється від спостереження тим, що, проводячи дослід, учений створює спеціальні умови перебігу природних явищ.

•  Основні принципи наукового методу: 1) на підставі спостережень за природними явищами вчений робить припущення про закономірності перебігу цих явищ (наукові гіпотези); 2) щоб перевірити гіпотезу, учений проводить досліди (експерименти), у яких створює спеціальні умови з метою з’ясувати, від чого і як залежить перебіг явищ.

•  У SI за одиницю довжини прийнято 1 метр (м), за одиницю часу — 1 секунду (с), за одиницю маси — 1 кілограм (кг).

•  Кожне фізичне тіло має певну масу. Масу тіла можна вимірити зважуванням.

•  Мірою взаємодії тіл є сила. Одиницею сили в SI є 1 ньютон (Н). Силу вимірюють динамометром.

•  Силу, з якою Земля притягує предмети, називають силою тяжіння.

•  Пристрої, за допомогою яких вимірюють фізичні величини, називають вимірювальними приладами. Ціною поділки приладу називають різницю значень фізичної величини, що відповідають найближчим штрихам шкали.

•  Тіла, що оточують нас і які можна спостерігати неозброєним оком, називають макросвітом.

•  Світ космічних тіл називають мегасвітом.

•  Світ частинок, з яких складається речовина, називають мікросвітом.

•  Сили пружності виникають унаслідок деформації тіл.

•  Сили тертя діють між дотичними тілами, коли вони рухаються одне відносно другого або коли одне тіло намагаються зрушити відносно другого.

•  Між усіма тілами діють сили всесвітнього тяжіння. Помітно виявляють вони себе тільки тоді, коли хоча б одне з тіл, що взаємодіють, має дуже велику масу (є планетою або зорею).

•  Коли напрямок сили збігається з напрямком переміщення, механічна робота дорівнює добутку сили на переміщення.

•  Фізичну величину, що характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу внаслідок зміни свого стану, називають енергією.

•  Частину механічної енергії, яку зумовлено взаємодією тіл, називають потенціальною енергією, а частину механічної енергії, яку зумовлено рухом тіла, називають кінетичною енергією.

•  Закон збереження енергії: у всіх процесах, що відбуваються в природі, сумарна енергія всіх тіл, що взаємодіють, зберігається.

•  Фізика є основою науково-технічного прогресу.

•  Охорона довкілля сьогодні є найважливішою проблемою людства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити