Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ

• Якщо на тіло діє нескомпенсована сила, швидкість тіла буде змінюватися: збільшуватися, зменшуватися чи змінювати напрям.

• При відсутності сил або їх компенсації тіло зберігає свій початковий стан руху - перший закон Ньютона.

• Маса є мірою інертності тіла (інертна маса) і маса є мірою гравітаційної взаємодії тіл (гравітаційна/важка маса.)

• Масу тіла визначають на важільних терезах і вимірюють в СІ у кг, [m]CI = кг.

• Масу одиниці об’єму речовини називають густиною. Густину визначають за формулою: р = , [р]CI = кг/ м3.

• Прискорення показує зміну швидкості тіла за одиницю часу, [a]CI =м/с2.

• Сила - це фізична величина, яка є наслідком дії на тіло інших тіл і спричиняє деформацію та прискорення, .

• Сили, з якими тіла діють одне на одне, однакові за величиною і протилежні за напрямом - ІІІ-й закон Ньютона.

• Сила пружності прямо пропорційна видовженню пружини - закон Гука для пружної деформації розтягу-стиску: F = kx, [k]CI = Н/м.

• Силу вимірюють динамометром. Основна деталь приладу - стальна пружина.

• Якщо на тіло діє декілька сил, їх потрібно векторно додати. Результат додавання називають рівнодійною всіх доданих сил: F = F1 + F2 + …

• Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній силі F і обернено пропорційне масі тіла: = - ІІ закон Ньютона, = m- .

• Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикально розташований підвіс, називають вагою.

• Сила тяжіння, яка діє на тіло з боку Землі пропорційна масі тіла і розраховується по формулі Fтяж = mg.

• Сила тертя ковзання прямо пропорційна величині сили реакції опори Fтр= µ ∙ N.

• Вектор сили тертя ковзання напрямлений паралельно площині дотику в бік, протилежний до напрямку руху.

• Сила тертя спокою дорівнює і протилежна тій силі, яка не може зрушити тіло з місця.

• Тертя кочення набагато менше за тертя ковзання.

• В’язке тертя виникає при русі в рідині або газі і не має тертя спокою.

• Тиск дорівнює відношенню величини сили тиску до площі поверхні: р = , [p]CI = Па = Н/м2 .

• Тиск в рідинах і газах передається в усі точки і в усіх напрямах однаково - закон Паскаля.

• Тиск рідини обчислюється за формулою: р = p∙g∙h і не залежить від форми посудини.

• Гідравлічний прес підсилює дію у стільки разів, у скільки площа великого поршня більша за площу малого поршня: F2/F1 = S2/S1.

• Нормальний атмосферний тиск становить р0 = 760 мм. рт. ст., або приблизно 100 000 Па. Одна атмосфера (позасистемна одиниця вимірювання тиску, як і мм. рт. ст.): 1 атм = 101 325 Па (точно).

• На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка спрямована вертикально вгору і дорівнює вазі рідини (чи газу), що витіснена цим тілом.

• Сила Архімеда виникає через дію на поверхню тіла сил тиску з боку рідини чи газу. Ця сила не залежить від того, що знаходиться всередині тіла.

• Якщо тіло плаває - виштовхувальна сила дорівнює силі тяжіння.

• Тіло тоне, якщо його густина більша за густину рідини, в яку воно занурене, і плаває, якщо його густина менша за густину рідини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити