Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Те, що лід плаває на поверхні води означає, що густина льоду:

А: більша за густину води;

Б: менша за густину води;

В: рівна густині води;

Г: не можна порівнювати.

2. Те, що над водою знаходиться 0,1 частина об'єму айсберга означає, що його густина становить:

А: 0,1 густини води;

Б: 1,1 густини води;

В: 0,9 густини води;

Г: дорівнює густині води.

3. Кусок льоду плаває в стакані з водою. Як зміниться рівень води після того, що лід розтане:

А: підвищиться;

Б: не зміниться;

В: понизиться;

Г: не вистачає даних.

4. Розміри мідного кубу збільшили втричі. У скільки разів змінилися його маса і густина:

А: маса і густина збільшилися втричі;

Б: маса збільшилися у шість разів, густина збільшилася втричі;

В: маса збільшилися у дев'ять разів, густина на змінилася;

Г: маса збільшилися у дев'ять разів, густина зменшилася втричі.

5. Сталеву кулю об'ємом 1 дм3 опускають в посудину, вщерть заповнену водою. Яка маса води виллється:

А: 1 кг;

Б: 7,8 кг;

В: 2,5 кг;

Г: 0,5 кг.

6. Яка вага тіла, маса якого 50 кг:

А: 50 Н;

Б: 49 Н;

В: 500 Н;

Г: 490 Н.

7. Під дією сили З Н пружина видовжилась на 2 см. Яка жорсткість пружини в Н/см:

А: 6;

Б: 1,5;

В: 3 ;

Г: 5.

8. За даним графіком v(t) визначте величину сили, що діяла на тіло масою 2 кг протягом 3 с (мал. ІІІ.1):

А: 3 Н;

Б: 2 Н;

В: 1 Н;

Г: 0.

9. Яка сили штовхає людину вперед під час бігу:

А: сила тяжіння;

Б: сила реакції опори;

В: тертя спокою;

Г: тертя ковзання.

Мал. III.1.

10. За якою ознакою можна визначити, що на тіло діє нескомпенсована сила? Тіло рухається:

А: рівномірно;

Б: прискорено;

В: рівномірно прямолінійно;

Г: знаходиться в рівновазі.

11. Парашутист масою 80 кг опускається рівномірно з відкритим парашутом. Яка величина сили опору повітря, що на нього діє:

А: 80 Н;

Б: 800 Н;

В: 0;

Г: 180 Н.

12. Густина рідини в три рази більша за густину тіла. Яка частина об'єму тіла буде знаходитися над рідиною, в якій воно плаває? Виберіть правильну відповідь:

А: 1/3;

Б: 2/3;

В: 1/2;

Г: 1/4.

Розв’яжіть задачі

1. Дія сили на тіло припинилася. Чи зберігає воно: а) прискорення, б) швидкість?

2. Яка сила може заставити автомобіль масою 2 000 кг збільшити швидкість від 10 м/с до 20 м/с за 5 с?

3. Тіло масою 2 кг знаходиться на горизонтальній площині. Коефіцієнт тертя становить 0,3. На тіло діє горизонтальна сила F, g = 10H/кг. Визначте силу тертя для двох випадків: а) F = 2 Н, б) F = 4 Н.

4. Яку величину рівнодійної двох сил 10 Н і 14 Н можна отримати, якщо вони напрямлені: а) в один бік, б) в протилежні сторони?

5. Яка сила не дає розв'язатися вузлам на шнурках черевиків?

6. Підвішений до тросу тягар діє на нього з силою 19,6 Н. Яка маса тягаря?

7. Хлопчик масою 50 кг несе рюкзак масою 15 кг. З якою силою хлопчик тисне на дорогу?

8. Масу снаряду в гарматі збільшили вдвічі, не змінивши кількість пороху в гільзі. Як змінилося прискорення снаряду при вистрілі?

9. На автомобіль, що рівномірно рухається по горизонтальній дорозі діє сила тяги 2 кН і сила тертя 0,5 кН. Яка сила опору повітря діє на автомобіль?

10. Санки масою 80 кг рухаються рівномірно під дією горизонтальної сили 40 Н. Який коефіцієнт тертя санок об лід?

11. Співставивши факт падіння яблука і рух Місяця навколо Землі, Ньютон припустив, що причина цих явищ одна - земне тяжіння. Чим було це припущення: фізичним законом, гіпотезою чи теорією?

12. Під дією однакової сили 5 Н, перша пружина видовжилася на 2 см. а друга - на 2,5 см. Порівняйте жорсткість пружин.

13. Яке підсилення можна отримати на гідравлічній машині, де відношення площ поршнів становить 1 : 20?

14. На якій глибині в озері тиск води становить 300 000 Па? g = 10Н / кг.

15. Яку силу треба прикласти до каменя масою 10 кг, щоб відірвати його від дна, якщо на нього діє виштовхувальна сила 30 Н? g = 10Н/кг.

16. Який приблизно об'єм людини масою 45 кг?

17. У посудинах з однаковими площами дна (мал. ІІІ.2) знаходиться вода, рівні якої однакові і дорівнюють h. В якій з посудин найбільшими є: а) маса води, б) тиск на дно, в) сила тиску на дно? г) В якій посудині сила тиску на дно дорівнює силі тяжіння, яка діє на воду?

Мал. III.2.

18. Два тіла різної густини плавають у воді. а) Яке з тіл глибше занурене у воду? б) На яке з тіл діє більша виштовхувальна сила?

19. Чому при нормальному атмосферному тиску воду поршневим насосом не можна підняти вище, ніж на 10,3 м?

20. Два тіла різної маси але однакового об'єму повністю занурили у воду. Порівняйте виштовхувальні сили, що діють на тіла.

21. Алюмінієве та залізне тіла однакової маси повністю занурили у воду. Порівняйте виштовхувальні сили, що діють на тіла.

22. Судно, занурене в озері по ватерлінію, має масу 10 000 кг Який об'єм води воно витісняє?

23. На дно циліндричної посудини з водою і площею дна 20 см2, поклали алюмінієве тіло. При цьому рівень води піднявся на 5 см. а) Яка маса тіла? б) З якою силою тіло тисне на дно посудини? g = 10 Н /кг .

24. На терезах, що знаходяться в герметичній посудині алюмінієве тіло врівноважене стальними важками. Куди рушить шалька терезів, на якій знаходиться тіло, якщо з посудини викачати повітря?

25. В U-подібну скляну трубку (мал. ІІІ.3), закриту з правого боку корком, налито воду (p). Визначте тиск води: а) на корок, б) в нижній частині трубки. Атмосферний тиск - р0.

Мал. III.3.

26. В горизонтальній закритій тонкій трубці (мал. ІІІ.4) знаходяться повітря, що розділене стовпчиком ртуті довжиною h = 3 см. Тиск повітря р2 = 750 мм рт. ст. Який тиск р1, у випадку, коли а) трубка горизонтальна, б) трубка вертикальна, р1 нагорі, в) трубка вертикальна, р2 нагорі?

Мал. III.4.

27. Підвішене за нитку до стелі тіло масою m = 0,5 кг і густиною 2 500 кг/м3 повністю занурене у воду і перебуває в рівновазі (мал. ІІІ.5). а) Скільки сил діє на тіло і які вони за величиною і напрямом? б) Чому дорівнює рівнодійна F сил, що діють на тіло? в) З якою силою і в якому напрямі тіло діє на нитку в точці підвісу?

28. У посудині з ртуттю плаває стальне тіло. Чи зміниться глибина занурення тіла у ртуть, якщо в посудину долити воду?

29. У циліндричну посудину масою 300 г, в якій знаходиться вода, густина якої р = 1000 кг/м3, повністю занурили тіло масою m = 200 г, якевисить на нитці (мал. ІІІ.6). Висота рівня води збільшилася від початкового рівня h1 = 15 см до h2 = 20 см. Визначте: а) на скільки збільшився тиск води на дно посудини? б) Яка вага посудини з водою (Р1) в першому і (Р2) в другому випадку? в) Яка виштовхувальна сила діє на тіло? г) На скільки зменшився натяг нитки, на якій висить тіло?

Мал. III.5.

Мал. III.6.

30. Посудина з рідиною врівноважена на вагах (мал. ІІІ.7). Після того, як у воду опустили металеве тіло, що підвішене на нитці, рівновага порушилася. а) Чому шалька з посудиною опустилася, адже тіло висить на нитці і не торкається дна посудини? б) Якою повинна бути вага додаткового вантажу, який врівноважить ваги в новій ситуації?

Мал. III.7.

31. В посудині з водою (мал. ІІІ.8) плаває коробка, в якій знаходиться стальне тіло. Як зміниться рівень води, якщо тіло перемістити на дно посудини?

Мал. III.8.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити