Підручник Фізика 7 клас - Сиротюк В.Д. - Генеза 2015 рік

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

§4. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

«Наука починається з вимірювань…» - ці слова великого вченого-хіміка Д.І. Менделєєва є особливо актуальними. Дійсно, важко уявити будь- яку галузь сучасної науки, техніки або промислового виробництва без вимірювань. Вимірювання - один з основних способів пізнання природи, її явищ і законів.

Предметом фізичних досліджень є фізичні тіла, явища, процеси, які мають багато властивостей. Щоб описати ці властивості, потрібно вводити різноманітні фізичні величини.

Фізичною величиною є час, оскільки всі зміни в природі відбуваються протягом певного інтервалу часу. Маса, об’єм, температура тіла, швидкість його руху - це також фізичні величини. Без фізичних величин вивчення природи обмежувалося б спостереженнями і залишалося б на описовому рівні.

Фізичну величину треба вимірювати.

Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини.

Мал. 8

Наприклад, вимірюючи довжину тіла, ми порівнюємо її з довжиною спеціального еталона, що називають метром.

Еталон (із франц. еталон) — засіб вимірювання, призначений для відтворення і зберігання фізичної величини, а також для перевірки правильності вимірювання цієї величини.

Інтервал часу порівнюємо з інтервалом, який називають секундою, масу тіла - з масою еталона маси - кілограмом.

Міжнародні зразки (еталони) метра (мал. 8) і кілограма (мал. 9) зберігаються у Франції, у м. Севрі, що поблизу Парижа. Вони виготовлені з платино-іридієвого сплаву і мають свої форми: для метра - форма, зображена на малюнку 8, в, а для кілограма - форма циліндра діаметром і заввишки 39 мм (мал. 9, б). За цими зразками з високою точністю виготовлено копії для всіх країн світу. В Україні, наприклад, знаходиться прототип кілограма № 12, у США - № 20.

Для вимірювання фізичних величин використовують різні вимірювальні засоби - міри та прилади. До вимірювальних засобів належать термометри, денсиметри, штангенциркулі, мікрометри, амперметри, вольтметри тощо.

Мал. 9

Основними характеристиками вимірювальних засобів є такі.

Позначка шкали - знак на шкалі (риска, зубець, крапка тощо), що відповідає деякому значенню фізичної величини.

Числова позначка шкали - позначка шкали, біля якої проставлено число.

Нульова позначка - позначка шкали, що відповідає нульовому значенню вимірюваної величини.

Поділка шкали - проміжок між двома сусідніми позначками шкали.

Довжина поділки шкали - відстань між осями (або центрами) двох сусідніх позначок шкали, виміряна вздовж уявної лінії, що проходить через середини найкоротших позначок шкали.

Ціна поділки шкали - різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали.

Довжина шкали - довжина лінії, що проходить через центри всіх найкоротших позначок шкали й обмежена початковою і кінцевою позначками. Лінія може бути реальною або уявною, кривою або прямою.

Початкове і кінцеве значення шкали - найменше і найбільше значення вимірюваних величин, указаних на шкалі приладу або інструмента.

Діапазон показів шкали - область значень шкали, обмежена її початковим і кінцевим значеннями.

Межі вимірювання - найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом.

Вимірявши величину, ми знаходимо її числове значення, виражене в певних одиницях. Для кожної фізичної величини встановлено свої одиниці.

Лабораторна робота № 1

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Мета роботи: ознайомитися з вимірювальними приладами, які будуть використовуватися для проведення дослідів з фізики в 7 класі, визначити ціну поділки шкали вимірювальних приладів, визначити за їх допомогою значення фізичних величин.

Прилади і матеріали: мензурка (вимірювальний циліндр), термометр, динамометр, барометр-анероїд.

Хід роботи

1. Вивчіть шкали мензурки (вимірювального циліндра), термометра, динамометра, барометра-анероїда і заповніть таблицю.

Назва приладу

Мензурка

(вимірювальний

циліндр)

Термометр

Динамометр

Барометр-

анероїд

Яку фізичну величину ним вимірюють?

Одиниця величини

Назва приладу

Мензурка

(вимірювальний

циліндр)

Термометр

Динамометр

Барометр-

анероїд

Межі вимірювання

Значення сусідніх оцифрованих позначок

Кількість поділок між сусідніми оцифрова- ними позначками

Ціна поділки шкали

2. Розгляньте зображені на малюнках 10-14 прилади, визначте ціну поділки пікали кожного з них (Ст1, Ст2, Ст3, Сд, Сб).

Мал. 10   Мал. 11  Мал. 12

Мал. 13

Мал. 14

3. Запишіть, які покази зафіксував кожний із приладів.

Для допитливих

1. Визначте та запишіть основні характеристики вимірювальних засобів, які є у вас удома.

2. Виготовте мензурку, використавши для цього склянку.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Наведіть приклади фізичних величин, приклади одиниць величин.

2. Що означає виміряти фізичну величину?

3. Які ви знаєте вимірювальні прилади?

4. Що таке ціна поділки шкали приладу, межа вимірювання приладу? Як їх визначити?

5. Які з наведених нижче термінів означають фізичні величини: будинок, глибина озера, висота будинку, об’єм посудини, швидкість руху поїзда, автомобіль, лінійка?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити