Підручник Фізика 7 клас - Сиротюк В.Д. - Генеза 2015 рік

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СВОЄ НАВЧАННЯ

Як працювати з підручником

1. Прочитайте назву параграфа або будь-якого тексту, уявіть, про що повинно йтися в ньому.

2. Прочитайте текст і визначте, про що в ньому розповідається (про фізичне тіло, фізичне явище, фізичний дослід, науковий факт, закон, теорію, практичне застосування положень теорії або закону).

3. Згадайте, що треба знати про ці елементи фізичних знань (узагальнений план його характеристики).

4. Поставте свої запитання до тексту. Використовуючи текст підручника, дайте відповіді на запитання.

5. Проаналізуйте отриману інформацію з позиції повноти висвітлення проблеми, чіткості і переконливості викладу тощо.

6. Якщо відповідь на будь-яке запитання відсутня, запитайте вчителя або пошукайте потрібні відомості в іншому джерелі.

7. Виділіть незрозумілі слова і з’ясуйте їх значення.

8. Прочитайте ще раз параграф, розділіть текст на смислові блоки й дайте назву кожному.

9. Порівняйте назви кожного блоку з тим, що плануєте розглядати як об’єкт.

10. Найголовніші думки порівняйте з тими, що визначив автор підручника, запишіть їх у зошит.

11. Ознайомтеся із запитаннями в кінці параграфа і дайте на них відповіді.

12. Якщо виникли труднощі, прочитайте текст ще раз і спробуйте знайти відповіді на запитання.

13. Перепишіть у зошит ці пункти і прочитайте їх ще раз.

Як створювати конспект

1. Читаючи матеріал перший раз, розділіть його на основні смислові частини, виділіть головні думки, висновки.

2. Якщо створюєте план-конспект, сформулюйте його пункти, підпункти і визначте, що саме треба включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3. Найсуттєвіші положення (тези) послідовно й коротко викладіть своїми словами або запишіть у вигляді цитат.

4. У конспект включіть не тільки основні положення, але й доведення, конкретні факти і приклади (без детального опису).

5. Створюючи конспект, окремі слова й речення записуйте скорочено, виписуйте тільки «ключові слова», замість цитування робіть посилання на сторінки тексту, який конспектуєте, використовуйте умовні позначення.

6. Розміщуйте абзаци у вигляді сходинок (подібно до пунктів і підпунктів плану), підкреслюйте різними способами, користуйтеся олівцем, ручкою і маркерами різних кольорів.

План роботи з таблицями, що характеризують властивості речовин

1. Яку властивість речовини відображають величини, наведені в таблиці?

2. У яких одиницях табличні величини представлено в СІ?

3. Знайдіть у таблиці речовини з найбільшим значенням величини.

4. Знайдіть у таблиці речовини з найменшим значенням величини.

5. Наведіть приклади використання цих речовин на практиці.

План вивчення фізичного явища

1. Зовнішні ознаки явища (ознаки, за якими можна розпізнати явище).

2. Умови, за яких відбувається явище.

3. Сутність явища (його пояснення, у тому числі на основі сучасних наукових теорій).

4. Зв'язок даного явища з іншими.

5. Фактори, від яких залежить перебіг явищ.

6. Кількісна характеристика явища.

7. Використання та врахування на практиці.

8. Шкідливий вплив явища на людину, живі організми, навколишнє середовище.

9. Способи попередження (або послаблення) явища.

План відповіді про фізичну теорію

1. Основні поняття і положення. Коло явищ, яке охоплює дана теорія.

2. Ядро теорії: постулати, закони, сталі величини.

3. Основні наслідки теорії.

4. Експериментальна перевірка теорії.

5. Межі застосування теорії.

План відповіді про фізичний закон

1. Що встановлює, визначає, стверджує закон.

2. Хто і коли його відкрив.

3. На основі яких даних сформульовано закон.

4. Які фізичні величини він пов'язує.

5. Формула залежності величин, що входять до закону.

6. Окремі випадки прояву закону.

7. Його дослідне підтвердження.

8. Причинна обумовленість закону.

9. Межі його застосування.

План відповіді про фізичну величину

1. Властивість, яку характеризує дана величина.

2. Визначення величини.

3. Позначення.

4. Формула, що відображає її зв’язок з іншими величинами.

5. Одиниці величини.

6. Методи вимірювання.

7. Прилади для її вимірювання.

8. Зв'язок з іншими величинами.

План відповіді про фізичний прилад

1. Призначення приладу.

2. Будова приладу.

3. Принцип дії.

4. Правила користування приладом.

План проведення фізичного досліду

1. Установіть та сформулюйте мету досліду.

2. Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу. Гіпотеза - певне припущення, за допомогою якого можна: пояснити явище, обґрунтувати залежність.

3. Сплануйте експеримент.

При розробці експерименту:

- з’ясуйте, що потрібно перевірити;

- з’ясуйте, що треба зробити для перевірки гіпотези;

- намалюйте схему досліду;

- встановіть порядок дій.

4. Визначте умови, за яких треба проводити дослід.

5. Підберіть прилади для експерименту.

План виконання лабораторної роботи

1. Установіть та сформулюйте мету досліду.

2. Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу.

3. Сплануйте експеримент.

4. Визначте умови, за яких треба проводити дослід.

5. Підберіть прилади для експерименту.

6. Зберіть установку.

7. Проведіть досліди.

8. Зніміть покази приладів.

9. Підберіть найзручніший спосіб запису результатів експерименту.

10. Виконайте обробку результатів вимірювань (зробіть обчислення).

11. Розрахуйте похибку.

12. Проаналізуйте отримані результати.

13. Зробіть висновок за результатами проведеного дослідження, узгодивши їх з метою.

Алгоритм виконання експерименту з метою перевірки гіпотези

1. Припущення (ваша гіпотеза, пророкування) про явище, процес, закономірність.

2. Модель, теорія, закон, на які можна спиратися в даному випадку.

3. Міркування, на основі якого висунуто припущення.

4. ідея (задум) для перевірки припущення.

5. Необхідні прилади та матеріали.

6. План дій.

7. Аналіз плану (що та як буде змінюватися, що буде сталим, за рахунок чого).

8. Отримані результати.

9. Висновок, який зроблено.

10. Причини можливих помилок і шляхи їх подолання.

11. Розрахунок похибки результату.

12. Порівняння припущень та висновків з досліду.

Теоретичні передбачення

Дані експерименту

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Що потрібно знати, щоб уміти розв’язувати задачі

Вивчаючи фізику, потрібно навчитися добре розв’язувати вправи й задачі. Тому слід дотримуватися такої загальної схеми розв'язування вправ і задач із фізики:

1. Ознайомтеся з умовою вправи або задачі. Читати умову треба уважно, щоб чітко засвоїти її зміст. У разі потреби умову вправи або задачі слід перечитати 2-3 рази, щоб добре її запам’ятати.

2. Використовуючи «Словник фізичних термінів», що міститься в підручнику, поясніть невідомі вам терміни й вислови.

3. Проаналізуйте вправу або задачу. Від з'ясування того, які фізичні явища і закономірності становлять зміст вправи або задачі, відносно чого вони проявляються, який зв'язок між ними, які фізичні поняття ввійшли в умову вправи або задачі, який їх шлях розв’язування, залежить ваш успіх у їх розв’язанні.

4. Доповніть умову довідниковими даними. Цей процес навчить вас користуватися табличними даними, довідковою літературою, збірниками задач.

5. Зробіть короткий запис умови вправи або задачі. Щоб записати коротко умову вправи або задачі, ви повинні уважно розібрати її, зрозуміти, про що в ній говориться і що треба визначити.

6. Виразіть дані в СІ. Для того щоб ви без труднощів виконали цей етап, треба знати співвідношення між одиницями фізичних величин.

7. Виконайте малюнок (Малюнок), схему, підготуйте обладнання або прилади.

8. Виберіть прийом, метод або спосіб розв’язування вправи або задачі.

9. Сформулюйте відповіді на запитання, визначте значення шуканих величин.

10. Виконайте аналіз відповіді вправи або задачі. Аналіз відповіді, тобто порівняння відповіді з фізичними умовами вправи або задачі, з відповіддю в підручнику або збірнику задач, дає можливість виявити допущену вами помилку, порівняти фізичні події з реальною дійсністю, відновити в пам'яті відповідні фізичні положення.

11. Запропонуйте інші способи розв’язання вправи або задачі. З’ясуйте можливості визначення фізичних величин, які потрібно знайти за умовою.

12. Укажіть на практичне використання фізичних процесів або явищ, про які йдеться у вправі або задачі.

Під час розв'язування якісних (логічних) задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

1. Прочитайте і запишіть умову задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття і вислови.

2. Поясніть умову задачі, виконайте малюнок (Малюнок), схему.

3. Проаналізуйте задачу, тобто з’ясуйте, які фізичні явища і закономірності пов’язані зі змістом задачі.

4. З'ясуйте основну закономірність, яка визначає і пояснює суть і зв’язок явищ, про які йдеться в задачі.

5. Поясніть явища або процеси на основі виділеної закономірності.

6. Сформулюйте і запишіть відповіді на запитання задачі.

Під час розв’язування експериментальних задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

1. Ознайомтеся з умовою задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття.

2. Виконайте малюнок (Малюнок), схему, розгляньте фотографії.

3. Ознайомтеся з обладнанням, складіть план дослідження, підготуйте досліди.

4. З'ясуйте фізичні явища і закономірності, пов’язані зі змістом задачі.

5. Виконайте експеримент, спостереження, проведіть вимірювання і обчислення, визначте шукані величини і дайте відповіді на запитання задачі.

6. Поясніть і оцініть отримані результати.

Вимоги до написання реферату

1. Продумайте тему реферату.

2. Підготуйте список літератури, яку потрібно прочитати. Використовуйте наукову літературу.

3. Складіть детальний план і біля кожного пункту вкажіть, з якої книжки чи іншого джерела буде використано інформацію.

4. Читаючи текст літературних джерел, позначайте і виписуйте все те, що використаєте в роботі.

5. У вступі до реферату розкрийте значення теми.

6. Послідовно розкрийте всі пункти плану, обґрунтуйте і поясніть основні положення, наведіть приклади і факти, що підтверджують положення.

7. Продемонструйте наявність власних думок.

8. Використовуйте посилання в тексті на літературні джерела.

9. У кінці реферату зробіть узагальнюючі висновки.

10. Оформіть список використаних джерел.

Як потрібно виконувати навчальні проекти з фізики

Протягом навчального року вам потрібно виконати такі проекти:

Видатні вчені-фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві. Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. Обертальний рух у природі- основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі. Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел.

Виконуючи навчальний проект, вам спід дотримуватися таких дій:

1. Вибрати тему проекту.

2. Розробити план проекту.

3. Обговорити та узгодити з учасниками проекту і вчителем розроблений план роботи над проектом.

4. Виконати план:

- пошук літератури в бібліотеці та інформації в мережі Інтернет;

- робота з літературними та електронними джерелами;

- аналіз змісту сприйнятої інформації та відбір потрібної для висвітлення виділених у змісті завдань з наступною її систематизацією;

- проведення спостережень фізичних явищ чи процесів;

- проектування експерименту або експериментального дослідження;

- постановка експерименту та проведення запланованих вимірювань фізичних величин, а також виконання необхідних обчислень, у тому числі й похибок;

- формулювання висновків з проведених теоретичних або експериментальних досліджень;

- спостереження природних явищ з метою виявлення в них можливих задачних ситуацій;

- складання умов фізичних задач та їх розв’язування;

- написання фізичних творів або рефератів на задану тему;

- проектування і виготовлення фізичного приладу (вивчення наявних у літературі моделей виготовлення обраного фізичного приладу, підбір необхідних матеріалів та розрахунок їх кошторису; конструювання і виготовлення приладу; написання технічного паспорта, відбір демонстрацій, фізичних дослідів, які можна провести з використанням розробленого приладу).

5. Підготувати звіт про виконану роботу і презентацію отриманих результатів.

Зміст проекту має включати такі розділи: вступ, основна частина, заключна частина і висновки, використані літературні джерела. У вступі зазначають: актуальність обраної теми (чим вона зацікавила, яке має суспільне значення), мету і завдання роботи над проектом. В основній частині описують зміст роботи і процес її виконання, отримані результати та їх аналіз. Заключна частина і висновки мають відображати результати і їх узгодження з поставленими завданнями.

Оформлення звіту про виконання проекту передбачає необхідність обрання форми звіту (скорочений чи розширений).Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити