Підручник Фізика 8 клас - В.Д. Сиротюк - Генеза 2016 рік

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§ 31. ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

Електричні кола, з якими доводиться мати справу електрикам, складаються не з одного споживача електроструму, а з кількох різних, які можуть бути з’єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно й паралельно (змішане з’єднання).

При послідовному з’єднанні споживачів (провідників) їх з’єднують по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними.

Мал. 186

Дослід. До джерела струму приєднаємо послідовно дві лампи (мал. 186, а), накреслимо схему цього електричного кола (мал. 186, б). Якщо вимкнемо одну лампу, то коло розімкнеться, й друга лампа також погасне (мал. 186, в).

Послідовно з’єднані, наприклад, прилади в електричному колі, зображеному на малюнку 177 (див. с. 129).

При послідовному з’єднанні провідників сила струму в будь-якій частині електричного кола однакова, тобто

І = І = І 2.

Повна напруга U в колі при послідовному з’єднанні, або напруга на полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на всіх окремих ділянках кола, тобто (для двох ділянок)

U = U + U 2.

Тоді згідно із законом Ома можна дійти висновку, що загальний опір кола R при послідовному з’єднанні дорівнює сумі всіх опорів окремих провідників або окремих ділянок кола, тобто (для двох провідників)

R = R 1+ R 2.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Чому один з видів з’єднання провідників називають послідовним?

2. Поясніть, чому сила струму при послідовному з’єднанні провідників на всіх ділянках однакова.

3. Чому при послідовному з’єднанні двох споживачів справджується формула R = R 1 + R 2?

4. Поясніть, чому напруги на провідниках та їх опори при послідовному з’єднанні для будь-якої пари провідників пов’язані співвідношенням:

Лабораторна робота № 4

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Мета роботи: дослідити електричні кола з послідовним з’єднанням провідників, перевірити закони послідовного з’єднання провідників. Прилади і матеріали: джерело струму, набір дротяних резисторів:

1, 2, 4 Ом, низьковольтна лампа на підставці (на 2,5 або 3,6 В), амперметр, вольтметри, реостат лабораторний (6 Ом), ключ, з’єднувальні проводи.

Xід роботи

1. Визначте ціну поділки шкал амперметра і вольтметра.

2. Накресліть схему електричного кола, що складається з джерела струму, двох резисторів і електричної лампи, з’єднаних послідовно, амперметра, вольтметрів і ключа.

3. Складіть електричне коло за накресленою схемою.

4. Виміряйте силу струму в електричному колі й напругу на резисторах та електричній лампі. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

№ досліду

Сила струму І, А

Напруга, В

Опір, Ом

U 1на резисторі R 1

U 2 на резисторі R 2

U 3 на лампі R 3

U на резисторі і лампах R

R 1

R 2

R 3

R5. Визначте опори резисторів, електричної лампи та загальний опір кола.

6. Перевірте закони послідовного з’єднання провідників. Зробіть висновки.

Для допитливих

З’єднайте послідовно три однакової довжини та за площею поперечного перерізу провідники, наприклад мідний, залізний і алюмінієвий. Приєднайте електричну лампочку по черзі до кінців кожного із провідників. У якому випадку й чому спіраль лампочки розжарюється найбільше? На кінцях якого з трьох провідників найбільша напруга, якщо ви використали як джерело струму батарею гальванічних елементів напругою 4,5 В?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити