Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

ШАНОВНИЙ ВОСЬМИКЛАСНИКУ!

Розділ 1. Внутрішня енергія Теплообмін

ЧАСТИНА І. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 1. Теплові явища. Тепловий рух. Внутрішня енергія

§ 2. Температура. Теплова рівновага

§ 3. Вимірювання температури. Термометри. Шкала Цельсія

§ 4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин, газів

§ 5. Теплове розширення твердих тіл, рідин, газів

§ 6. Способи зміни внутрішньої енергії тіла. Теплообмін

§ 7. Теплопровідність

§ 8. Конвекція

§ 9. Променевий теплообмін

§ 10. Кількість теплоти. Одиниці кількості теплоти

§ 11. Питома теплоємність речовин

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ РЕЧОВИНИ

§ 12. Розрахунок кількості теплоти, що потрібна для нагрівання тіла, та що виділяється ним під час його охолодження

§ 13. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 ПОРІВНЯННЯ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС ЗМІШУВАННЯ ВОДИ РІЗНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Розділ 2. Зміна агрегатних станів речовини

ЧАСТИНА І. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 14. Кристалічні та аморфні тіла. Плавлення і тверднення кристалічних тіл, графіки цих процесів

§ 15. Питома теплота плавлення і тверднення. Розрахунок кількості теплоти, що потрібна для плавлення тіла та виділяється ним під час його тверднення

§ 16. Енергія палива. Питома теплота згоряння палива. Обчислення кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння палива

§ 17. Пароутворення і конденсація. Кипіння рідини. Температура кипіння

§ 18. Питома теплота пароутворення і конденсації. Розрахунок кількості теплоти, що потрібна для пароутворення та виділяється під час конденсації

§ 19. Робота газу й пари за їх розширення. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Двигун внутрішнього згоряння

§ 20. Наноматеріали

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Розділ 3. Електричне поле

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

§ 21. Електричні явища. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів

§ 22. Електроскоп. Провідники і непровідники електрики

§ 23. Подільність електричного заряду. Елементарний електричний заряд

§ 24. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Закон Кулона

§ 25. Закон збереження електричного заряду

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Розділ 4. Електричний струм

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

§ 26. Електричний струм

§ 27. Дії електричного струму

§ 28. Провідники, діелектрики, напівпровідники. Електричний струм у металевих провідниках

§ 29. Джерела електричного струму

§ 30. Електричне коло та його основні елементи. Напрям електричного струму

§ 31. Сила струму та її вимірювання. Амперметр

§ 32. Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр

§ 33. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу

§ 34. Резистори. Реостати. Потенціометри

§ 35. Закон Ома для ділянки кола

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА

§ 36. Послідовне з'єднання провідників

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ

§ 38. Робота й потужність електричного струму

§ 39. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади

§ 40. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу

§ 41. Електричний струм у газах. Види газових розрядів

§ 42. Вплив електричного струму на людський організм. Заходи безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Предметно-іменний покажчик

ДОДАТОК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити