Підручник Фізика 8 клас - Т. М. Засєкіна - Оріон 2016 рік

РОЗДІЛ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

Мета роботи: дослідити електричні кола з паралельним з’єднанням провідників, перевірити закони паралельного з’єднання провідників.

Прилади і матеріали: батарея акумуляторів, дві електролампи, амперметр постійного струму на 2 А, вольтметр постійного струму на 4 В, вимикач, з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Накресліть схему електричного кола, що складається із джерела струму, двох електричних ламп, з’єднаних паралельно, вольтметра та вимикача.

2. Складіть коло за накресленою схемою для вивчення паралельного з’єднання елементів.

Номер досліду

Сила струму, А

Напруга, В

Опір, Ом

I 1

І 2

І

U 1

U 2

U

R 1

R 2

R

1


2


3. Визначте напругу U за показаннями вольтметра, що підключений до клем джерела струму. Підключіть вольтметр до клем лампи Л 1, виміряйте напругу U 1, а потім до клем лампи Л 2, виміряйте напругу U 2. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

4. Амперметр підключіть послідовно: а) з лампою Л 1 і виміряйте силу струму I 1; б) з лампою Л 2 і виміряйте силу струму І 2; в) у загальну ділянку кола й виміряйте силу струму I. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

5. Обчисліть опори ламп R 1, R 2 та загальний опір паралельно з’єднаних елементів R.

6. Зробіть висновок про виконання чи невиконання законів паралельного з’єднання елементів.

ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

Розв’язування задач на змішане з’єднання провідників

Електричні кола, з якими доводиться мати справу на практиці, складаються з кількох різних споживачів, які можуть бути з’єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно й паралельно (змішане з’єднання).

Такі електричні кола розраховують за допомогою еквівалентних схем. Для побудови еквівалентної схеми виділяють ділянку кола на якій резистори з'єднані тільки послідовно, або тільки паралельно, тобто опір цієї ділянки можна розрахувати. Далі таку ділянку кола замінюють одним резистором, опір якого дорівнює розрахованому. Вибудовуючи таким чином кілька еквівалентних схем, визначають загальний опір кола. Якщо задана напруга джерела струму, можна визначити загальну силу струму. Далі вже можна розрахувати напруги і сили струму на окремих резисторах.

Покажемо, як використовувати методику еквівалентної схеми, на окремих прикладах.

Задача 1

У коло, що зображено на мал. 163, подано напругу 55 В. Опори всіх резисторів однакові й дорівнюють 2 Ом. Визначте загальний опір кола, а також силу струму й напругу на кожному резисторі.

З малюнка видно, що на схемі лише три резистори з’єднані певним чином — це резистори R 4, R 5, R 6, і з’єднані вони між собою послідовно. Визначимо їхній загальний опір:

R 456 = R 4 + R 5 + R 6 =6 Ом.

Тепер можна накреслити еквівалентну схему, замінивши ці резистори еквівалентним Е 456 (мал. 164).

Тепер добре видно, що резистори R 3 і R 456 з’єднані між собою паралельно, отже, опір цієї ланки:

R 3456 = = = 1,5 Ом.

Після цього можна накреслити еквівалентну схему (мал. 165, с. 206), замінивши паралельно з’єднані резистори еквівалентним R 3456 .

Мал. 163

Мал. 164

Мал. 165

Мал. 166

Чітко видно, що тепер усі резистори з’єднані послідовно, отже, загальний опір кола (мал. 166):

R = R 1-6 = R 1 + R 2 + R 3456 = 2 Ом + 2 Ом + 1,5 Ом = 5,5 Ом.

Тоді загальний струм:

I = = = 10 А.

А тепер будемо розглядати еквівалентні схеми у зворотному напрямі: від простіших до складніших, тобто в напрямі до початкової схеми. Спочатку розглянемо малюнок 165. Загальна сила струму, що проходить через резистори R 1, R 2, R 3456 (I = I 1 = І 23456 = 10 А). Отже, можна обрахувати напруги U 1, U 2, U 3456:

U 1 = І 1R 1 = ІR 1 = 10 А · 2 Ом = 20 В;

Зрозуміло, що U 2 = 20 В, дійсно:

U 2 = І 2R 2 = ІR 2 = 10 А · 2 Ом = 20 В.

U 3456 = I 3456 · R 3456 = I · R 3456 = 10 А ·1,5 Ом = 15 В.

Перевіримо тепер рівність: U = U 1 + U 2 + U з456 (закон напруг для послідовного з’єднання):

U = 20 В + 20 В + 15 В = 55 В.

Така перевірка показує, правильно чи ні ми розв’язуємо задачу. Якби цей закон не підтвердився, то потрібно було б повернутися до початку розв’язку і шукати помилку.

Обчислимо тепер силу струму в R 3 і R4 56 (мал. 164, с. 205). Напруга на паралельній ланці U з456 = U з = U 456 (закон напруг для паралельного з’єднання).

Отже, U з = U 456 = 15 В;

I 3 = = = 7,5 В;

І 456 = = = 2.5 A.

Контролюємо себе, перевіряючи, чи I = І 3 + І 456 :

I = 7,5 А + 2,5 А = 10 А.

Отже, ми робимо все правильно!

Струм через R 456 протікає насправді через резистори R 4, R 5, R 6 (мал. 163, с. 205).

Отже, І 456 = І 4 = І 5 = І 6 = 2,5 А.

Тоді зрозуміло, що оскільки R 4 = R 5 = R 6 , то U 4 = U 5 = U 6 = 2,5 А · 2 Ом = 5 В.

Дійсно, в сумі U 456 = U 4 + U 5 + U 6 = 15 В.

Відповідь: R = 5,5 Ом; І 1 = І 2 = 10 А; І 3 = 7,5 А; І 4 = І 5 = І 6 = 2,5 А; U 1 = U 2 = 20 В; U з = 15 В; U 4 = U 5 = U 6 = 5 В.

Задача 2

Визначте загальний опір ділянки кола та силу струму в кожному резисторі (мал. 167), якщо напруга між точками А і D дорівнює 26 В; R 1 = 2 Ом, R 2 = 3 Ом, R 3 = 6 Ом, R 4 = 1 Ом, R 5 = 2 Ом, R 6 = 2 Ом, R 7 = 4 Ом, R 8 = 12 Ом.

Мал. 167

Розв’язання:

На ділянках АВ і СD резистори з’єднані паралельно. Опір кожної ділянки відповідно:

= + + ;

= + + ;

Тоді загальний опір кола буде складатись із послідовно з’єднаних ділянок АВ, ВС і СD:

R = R АВ + Я BC + Я CD ,де R BC = R 4 + R 5.

R BC = 1 Ом + 2 Ом = 3 Ом;

R AB = 1 Ом; R СD = 1,2 Ом.

R = 1 Ом + 3 Ом + 1,2 Ом = 5,2 Ом.

За законом Ома для ділянки кола визначаємо:

I = ; I = = 5 А.

Струм такої сили проходить через резистори R 4 і R 5, тобто І 4 = І 5 = І = 5 А.

Напруга на ділянці АВ: U АВ = ІR АВ = 5 А · 1 Ом = 5 В. Така сама напруга й на кожному з резисторів R 1 R 2, R 3, оскільки вони з’єднані паралельно.

Тоді

І 1 = = = 2,5 А.

Аналогічно:

І 2 = = = 1,7 А;

І 3 = = = 0,8 А.

Так само визначаємо силу струму в кожному резисторі на ділянці СD. Напруга на ділянці СD: U CD = ІR CD = 5 А · 1,2 Ом = 6 В, тоді

І 6 = = = 3 А, І 7 = = = 1.5 А, І 8 = = = 0,5 А .

Відповідь: R = 5,2 Ом, I 1 = 2,5 А, І 2 = 1,7 А, І 3 = 0,8 А, І 4 = І 5 = І = 5 А, І 6 = З А, І 7 = 1,5 А, І 8 = 0,5 А.

Вправа 16

1. Чотири провідники з опором по 1,5 Ом кожний необхідно з’єднати так, щоб отримати загальний опір 2 Ом. Як це здійснити?

2. Який опір можна одержати за допомогою трьох резисторів опором по 2 Ом кожен?

3. Визначте показання амперметра А, якщо амперметр А 1 показує 2 А (мал. 168).

Мал. 162. До завдання З

Мал. 169. До завдання 4

Мал. 170. До завдання 5

4. Як зміняться показання приладів, якщо повзунок реостата посунути вліво (мал. 169)?

5. Чотири однакові провідники з опорами по 10 Ом кожний з’єднані, як показано на малюнку 170. Яким буде загальний опір, якщо струм підвести до точок А і С? До точок А і D)?

6. Чотири провідники з’єднані, як показано на малюнку 171. Напруга між точками А і В дорівнює 18 В. Визначте загальний опір і силу струму в окремих провідниках.

Мал. 171. До завдання 6

7. Два провідники за послідовного з’єднання мають опір 5 Ом, за паралельного з’єднання — 0,8 Ом. Визначте опір цих провідників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити