Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА»

Початковий рівень

1. Який з перехованих прикладів відноситься до прояву явища електризації?

А Притягання тіл до Землі.

Б Рух повітряних мас в атмосфері.

В Орієнтація магнітної стрілки в магнітному полі Землі.

Г Больове відчуття у пальцях при доторканні до металевих поверхонь.

2. На рисунку зображені легкі кульки , підвішені на шовкових нитках. Яка пана кульок заряджена однойменними зарядами?

3. Частинка, яка має найменший негативний заряд, називається

А Молекулою.

Б Атомом.

В Протоном.

Г Електроном.

Середній рівень

4. В атомі кисню 16 частинок, з яких 8 протонів. Скільки електронів і нейтронів містить атом кисню?

А 8 електронів і 16 нейтронів.

Б 8 електронів і 8 нейтронів;

В 16 електронів і 8 нейтронів;

Г 16 електронів і 16 нейтронів.

5. Які заряди одержують при електризації через тертя обидва тіла?

А Рівні за абсолютною величиною і однакові за знаком.

Б Різні за абсолютною величиною і однакові за знаком.

В Різні за абсолютною величиною і протилежні за знаком.

Г Рівні за абсолютною величиною і протилежні за знаком.

6. Чи може електричний заряд існувати за відсутності тіл?

А Так, оскільки носіями елементарного негативного заряду є електрони.

Б Так, оскільки носіями елементарного позитивного заряду є протони.

В Ні, оскільки заряд визначає електричні властивості тіла.

Г Ні, оскільки заряд залежить від властивостей тіла.

Достатній рівень

7. До яких наслідків призводить вплив атмосферної електрики на літаки?

А У процесі польоту корпуси літаків руйнуються.

Б У процесі польоту корпуси літаків електризуються.

В У процесі польоту з корпуси літаків охолоджуються.

Г У процесі польоту корпуси літаків деформуються.

8. Чи будуть електричні заряди взаємодіяти на Місяці, де відсутня атмосфера?

А Так, оскільки взаємодія між зарядами відбувається за допомогою електричного поля, яке створюється в будь-якому середовищі.

Б Так, оскільки взаємодія між зарядами відбувається лише у вакуумі.

В Ні, тому що взаємодія між зарядами відбувається через повітря.

Г Ні, тому що на Місяці електричне поле не створюється внаслідок відсутності атмосфери.

9. Два точкових заряди величиною по 10 ∙ 10-9 Кл кожен розміщені в повітрі. Як зміниться сила взаємодії між зарядами, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази?

А Зменшиться в 2 рази. Б Збільшиться в 2 рази.

В Зменшиться в 4 рази. Г Збільшиться в 4 рази.

Високий рівень

10. Чи змінюється в процесі електризації сумарний заряд тіл?

А Ні, оскільки в процесі електризації виконується закон збереження електричного заряду.

Б Ні, оскільки в кожному тілі знаходиться певна кількість електричних зарядів.

В Так, оскільки в процесі електризації виконується закон збереження електричного заряду.

Г Так, оскільки в процесі електризації заряди перерозподіляються між тілами.

11. Які фундаментальні властивості матерії виявляються у факті існування двох родів електричних зарядів?

А Властивість незнищуваності матерії.

Б Властивість нестворюваності матерії.

В Властивість невичерпності матерії.

Г Властивість симетрії матерії.

12. Обчисліть, з якою силою взаємодіють два електрона, які знаходяться в повітрі на відстані 2 ∙ 10-8 см. Електрони притягуються або відштовхуються?

А 6 ∙ 10-19 Н. Електрони відштовхуються.

Б 6 ∙ 10-9 Н. Електрони відштовхуються.

В б ∙ 109 Н. Електрони відштовхуються.

Г 6 ∙ 1019 Н. Електрони відштовхуються.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити