Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 5 «ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»

Початковий рівень

1. Які частинки є носіями струму в металевих провідниках?

А додатні йони; Б вільні електрони;

В від’ємні і додатні йони; Г від’ємні йони.

2. Для отримання електричного струму в електричному колі необхідно:

А створити в ньому електричні заряди;

Б під’єднати до споживача електричної енергії;

В створити в ньому електричне поле;

Г під’єднати лічильник електричної енергії.

3. Яка величина є сталою при послідовному з’єднанні?

А струм;

Б напруга;

В опір;

Г робота електричного струму.

Середній рівень

4. Якщо подвоїти напругу, то співвідношення струмів у паралельних гілках:

А збільшиться вдвічі;

Б зменшиться вдвічі;

В не зміниться;

Г збільшиться вчетверо.

5. Чи залежить опір провідника від сили струму в електричному колі? від напруги?

А залежить;

Б не залежить;

В частково залежить;

Г залежить за певних умов.

6. Яка з даних формул виражає залежність сили струму від швидкості впорядкованого руху носіїв струму в провіднику?

A I=U/R;

Б I=q0nvS;

В R=R0(l+a∆T);

Г P=UI.

Достатній рівень

7. Два резистори опором 10 Ом і 40 Ом з’єднані паралельно. Який їх загальний опір?

А 4 Ом;

Б 16 Ом;

В 8 Ом;

Г 10 Ом.

8. Визначте силу струму, який проходить по сталевому дроту довжиною 100 м і перерізом 0,5 мм2 при напрузі 68 В. Питомій опір сталі 0,12 Ом ∙ мм2/м.

А 5,3 А;

Б 6,6 А;

В 2,8 А;

Г 4,2 А.

9. На яку напругу розрахована електрична лампа опором 480 Ом, якщо вона горить повним розжаренням при силі струму 0,25 А?

А 120 В;

Б 60 В;

В 100 В;

Г 40 В.

Високий рівень

10. Сила струму в одній лампі в 3,5 рази більша, ніж в другій. Як відрізняються заряди, що проходять через нитки розжарення цих ламп, за однові проміжки часу?

А в 2 рази;

Б в 3,5 рази;

В в 0,3 раз;

Г заряди однакові.

11. Вибрати вірні відповіді для кожного із питань за умови, що два резистори 10 Ом і 20 Ом з’єднані послідовно:

1) сила струму на обох резисторах;

2) загальний опір резисторів;

3) напруга на обох резисторах;

4) напруга на першому резисторі;

А менша;

Б неоднакова;

В 30 Ом;

Г однакова.

12. Розрахуйте опір алюмінієвого дроту довжиною 5000 м і площею поперечного перерізу 2 см?

А 1,4 Ом;

Б 0,7 Ом;

В 2,8 Ом;

Г 3,2 Ом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити