Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

Частина I ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВИЙ РУХ АТОМІВ І МОЛЕКУЛ. ТЕМПЕРАТУРА

§ 1. РУХ МОЛЕКУЛ І ТЕПЛОВИЙ СТАН ТІЛА. ТЕМПЕРАТУРА.

§ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РУХУ ВЗАЄМОДІЯ АТОМІВ І МОЛЕКУЛ

§ 3. ТЕРМОМЕТРИ. ШКАЛА ЦЕЛЬСІЯ. АБСОЛЮТНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР

§ 4. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ

§ 5. ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗМІРІВ ФІЗИЧНИХ ТІЛ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

§ 6. РІДКІ КРИСТАЛИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ПОЛІМЕРИ. НАНОМАТЕРІАЛИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ТІЛА. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ

§ 7. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ТІЛА І СПОСОБИ ЇЇ ЗМІНЕННЯ

§ 8. ВИДИ ТЕПЛООБМІНУ.

§ 9. ТЕПЛООБМІН В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ ТА У ПРИРОДІ

§ 10. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ АБО ОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛА. ТЕПЛОЄМНІСТЬ

§ 11. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС. РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ.

§ 12. ПЛАВЛЕННЯ ТІЛ. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС ПЛАВЛЕННЯ АБО КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТІЛ.

§ 13. ПАРОУТВОРЕННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ.

§ 14. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ (КОНДЕНСАЦІЇ). РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС ПАРОУТВОРЕННЯ (КОНДЕНСАЦІЇ).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОКОРИСТУВАННЯ

§ 15. ГОРІННЯ ПАЛИВА. ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

§ 16. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ. ПАРОВА МАШИНА

§ 17. ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

§ 18. ВИДИ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

§ 19. ПАРОВА ТУРБІНА. ГАЗОТУРБІННИЙ ТЕПЛОВИЙ ДВИГУН

§ 20. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ ТА IX ВПЛИВ НА ЗАБРУДНЕННЯ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ З

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ З

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

§ 21. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД.

§ 22. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ ТІЛ. ДИСКРЕТНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 23. БУДОВА АТОМА. МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ ТІЛ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 24. ПРОВІДНИКИ, НАПІВПРОВІДНИКИ, ІЗОЛЯТОРИ. ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ ВПЛИВ

§ 25 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. СИЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

§ 26. ЗАКОН КУЛОНА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА»

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 4

Розділ 5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

§ 27. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 28. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ: ПРОВІДНИКИ, НАПІВПРОВІДНИКИ, ДІЕЛЕКТРИКИ

§ 29. СТРУМ У МЕТАЛАХ

§ 30. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

§ 31. ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 32. СИЛА СТРУМУ. АМПЕРМЕТР.

§ 33. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА. ВОЛЬТМЕТР.

§ 34. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР

§ 35. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ

§ 36. РЕОСТАТИ

§ 37. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

§ 38. ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ІЗ ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ

§ 39. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ПРОСТИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ІЗ ПАРАЛЕЛЬНИМ І ЗМІШАНИМ З’ЄДНАННЯМ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 5 «ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 5

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 40. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 41. ЗАКОН ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА

§ 42. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

§ 43. ПРИРОДА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ В РОЗЧИНАХ І РОЗПЛАВАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

§ 44. ЗАКОН ФАРАДЕЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ

§ 45. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ. НЕСАМОСТІЙНИЙ ГАЗОВИЙ РОЗРЯД

§ 46. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ. САМОСТІЙНИЙ ГАЗОВИЙ РОЗРЯД

§ 47. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ І ПРИСТРОЯМИ

СИСТЕМАТИЗУЙТЕ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ 6.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 6

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 6

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити