Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З

Визначення питомої теплоємності речовини

Мета роботи навчитись визначати питому теплоємність речовини.

Прилади та матеріали: калориметр, термометр, мензурка, посудина з водою, важільні терези з набором важків, циліндр металевий (на нитці), фільтрувальний папір, посудина з окропом (одна на клас).

Вказівки щодо виконання роботи

1. Налийте в калориметр 150-200 мл води кімнатної температури. Виміряйте та запишіть температуру t1 і масу m1 цієї води.

2. З дозволу вчителя підійдіть з калориметром до посудини з киплячою водою, в якій містяться металеві циліндри. Акуратно перемістіть циліндр у калориметр.

3. На робочому місці опустіть у калориметр термометр. Обережно помішуючи термометром воду, стежте за його показаннями. Після досягнення теплової

рівноваги виміряйте температуру води в калориметрі t.

4. Вийміть циліндр із води, промокніть його фільтрувальним папером. За допомогою важільних терезів визначте масу циліндра m2.

5. Обчисліть кількість теплоти, яку отримала вода в калориметрі: Q1 = c1m1(t - t1).

6. Обчисліть кількість теплоти, яку віддав гарячий циліндр: Q2= c2m2(100°C - t).

7. Складіть рівняння теплового балансу. Із співвідношення визначте питому теплоємність речовини циліндра с2.

8. За таблицею питомих теплоємностей визначте речовину, із якої виготовлено циліндр.

9. Порівняйте табличне і експериментальне значення теплоємності. Зробіть висновок.

Перевірте себе (1-12)

Рівень А (початковий)

1. Унаслідок охолодження стовпчика ртуті в термометрі…

А зменшується об’єм атомів ртуті

Б зменшується відстань між атомами ртуті

В припиняється рух атомів

Г збільшується відстань між атомами

2. Енергію, яку тіло дістає або втрачає внаслідок теплообміну, називають.

А кількістю теплоти В внутрішньою енергією

Б питомою теплоємністю Г кінетичною енергією

3. У якому агрегатному стані речовина має найбільшу теплопровідність?

А у твердому

Б у рідкому

В у газоподібному

Г в усіх агрегатних станах теплопровідність речовини однакова

4. Енергію руху і взаємодії мікрочастинок речовини називають.

А кінетичною енергією

Б внутрішньою енергією

В кількістю теплоти

Г потенціальною енергією

5. У якому випадку енергія від одного тіла до іншого передається тільки за рахунок теплового випромінювання?

А унаслідок нагрівання води в електричному чайнику

Б унаслідок нагрівання повітря в кімнаті від радіатора центрального опалення

В унаслідок нагрівання шин автомобіля під час гальмування

Г унаслідок нагрівання поверхні Землі Сонцем

6. Будівельники метро залишають у стінах тунелю кільцеві щілини завширшки 2-3 см, враховуючи явище.

А кристалізації

Б дифузії

В лінійного розширення

Г для економії матеріалу

Рівень В (середній)

1. Чи буде охолоджуватись нагріте тіло в безповітряному просторі?

А ні, оскільки відсутні інші тіла, з якими воно перебуває в контакті

Б так, за рахунок конвекції

В так, за рахунок теплового випромінювання

Г так, за рахунок теплопередачі

2. За температури 0 °С довжина алюмінієвого дроту становила 2000 м. Визначте довжину дроту за температури 200 °С.

А 2004,8 м

Б 1990,4 м

В 2009,6м

Г 2008,5м

3. На малюнку показано напрям теплообміну між тілами, що мають різні температури. Оберіть правильне співвідношення між температурами цих тіл.

А t1 > t2 > t3

Б t2 > t1 > t3

В t1 = t2 = t3

Г t3 > t1 > t2

Рівень С (достатній)

1. Експериментально досліджувалася зміна температури 0,5 кг рідини внаслідок її нагрівання. За отриманим графіком визначте питому теплоємність цієї рідини.

А 1 кДж/(кг ∙ °С) В 1,5 кДж/(кг ∙ °С)

Б 0,5 кДж/(кг ∙ °С) Г 2 кДж/(кг ∙ °С)

2. Воду масою 1 кг нагріли. При цьому витратили 84 кДж енергії. Якою стала температура води, якщо початкова температура була рівною 10 °С?

3. Яка кількість теплоти необхідна для того, щоб в алюмінієвій каструлі масою 500 г нагріти 2 л води на 20 °С?

Рівень D (високий)

1. Металеву кульку масою 900 г нагріли до 155 °С, опустили в посудину з 3 л води, температура якої була 10 °С. У результаті теплообміну встановилася температура 15 °С. З якого металу виготовлена кулька? Нагріванням посудини знехтувати.

2. Яка довжина ребра алюмінієвого куба, якщо для його нагрівання на 10 °С було затрачено 24 840 Дж теплоти?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити