Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§ 33 Закон Кулона

Ви дізнаєтесь

- Як кількісно описується електромагнітна взаємодія

Пригадайте

- Як взаємодіють однойменно й різнойменно заряджені тіла

Досліди Кулона. Настав час з’ясувати, у який спосіб можна кількісно виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами та дізнатися, від чого вона залежить.

Виконуючи досліди, ми бачили, що сила взаємодії між зарядженими тілами залежить від ступеня електризації тіл (їхнього електричного заряду) і відстані між ними. Оскільки електризувати можна тіла довільної форми й розмірів, то отримати єдину формулу, яка описувала б електричну взаємодію будь-яких заряджених тіл за довільних умов, неможливо. Однак це можливо, якщо вдатися до деякого спрощення й моделювання. Наприклад, дослідити взаємодію точкових зарядів.

Взаємодію таких точкових електричних зарядів досліджував французький фізик Шарль Кулон. У своїх дослідах Кулон використав маленькі заряджені кульки (які можна вважати точковими електричними зарядами) і крутильні терези.

Перед тим як дослідити силу взаємодії між зарядженими кульками, з’ясуємо, що таке крутильні терези (мал. 118).

До верхньої кришки скляного циліндра прикріплена трубка, усередині якої розташований пружний дріт 1, прикріплений до рукоятки 2, яку можна обертати. До пружного дроту підвішене легке коромисло 3, з одного боку якого міститься металева кулька 4, а з іншого — противага 5. Через отвір у кришці на спеціальному тримачі можна вносити у крутильні терези наелектризовану кульку 6, однакову за розміром із кулькою 4. Обертаючи верхню кришку циліндра, наелектризованою кулькою 6 торкаються кульки 4. Електричний заряд розподіляється між кульками порівну. Внаслідок електромагнітної взаємодії коромисло з кулькою 4 повертається й закручує дріт доти, доки сила пружності, що виникла в ньому, не врівноважує

Мал. 118. Крутильні терези

силу електричної взаємодії. Кути закручування визначаються за допомогою двох шкал із градусними поділками: перша — на верхній кришці, що обертається, 7, друга — на бічній поверхні скляного циліндра 8.

Спочатку Кулон з’ясовував, як залежить сила взаємодії від відстані між кульками. Виявилося, що в разі зменшення відстані у два, три, чотири рази сила взаємодії збільшувалася відповідно в чотири, дев’ять і шістнадцять разів. Це дало змогу зробити висновок: сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

Складність експерименту полягала в тому, що вчений не володів точним методом вимірювання заряду на кульках, тому йому довелося застосувати такий прийом. Спочатку він вимірював силу взаємодії кульок, що мали однакові заряди. Потім до однієї з кульок (наприклад, до кульки 4) він торкався незарядженою кулькою такого самого розміру, яку потім віддаляв на значну відстань. Оскільки при цьому заряд розподілявся порівну між обома кульками, заряд кульки 4 зменшувався вдвічі. І Кулон уже вимірював силу взаємодії між кульками, що мали різні заряди.

Виконуючи дослід кілька разів, Кулон дійшов висновку: сила електричної взаємодії зарядів пропорційна добутку модулів цих зарядів:

Закон Кулона. У результаті досліджень Кулон встановив закон, що згодом отримав його ім’я, а силу взаємодії між електрично зарядженими тілами називають електричною, або кулонівською, силою.

Закон Кулона

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів, обернено пропорційна квадрату відстані між ними та напрямлена вздовж прямої лінії, що з’єднує ці заряди:

де k — коефіцієнт пропорційності.

У СІ коефіцієнт пропорційності

Фізичний зміст коефіцієнта пропорційності: цей коефіцієнт показує, що два точкові заряди по 1 Кл, що містяться у вакуумі на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою 9 ∙ 109 Н. Як видно, це досить велика сила!

За інших значень електричних зарядів і відстаней між ними значення «кулонівської» сили буде іншим. На величину сили взаємодії електричних зарядів впливає також і середовище, у якому вони перебувають. У вакуумі сила взаємодії буде найбільшою.

Мал. 119. Напрями сил взаємодії точкових зарядів:

а — однойменних; б — різнойменних

Зверніть увагу й на те, що у формулюванні закону йдеться про модулі електричних зарядів. Зрозуміло, що на числове значення сили взаємодії знак електричного заряду не впливає, проте напрям сили взаємодії визначається саме знаками зарядів (мал. 119).

Підбиваємо підсумки

- Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів, обернено пропорційна квадрату відстані між ними та спрямована вздовжпрямої лінії, що з’єднує ці заряди:

де k — коефіцієнт пропорційності, який дорівнює

Я знаю, вмію й розумію

1. Сформулюйте закон Кулона.

2. Чому Ш. Кулон, виконуючи дослід, був упевнений, що електричний заряд змінюється саме вдвічі?

3. Для чого у крутильних терезах, що використовував Ш. Кулон у своїх дослідах, призначений пружний дріт?

4. Чому у формулюванні закону Кулона слід обов’язково користуватися терміном «точковий заряд»?

5. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити втричі? Якщо заряд кожного з них збільшити вдвічі?

ПОЯСНІТЬ

1. Ви отримали завдання розділити навпіл електричний заряд металевої кульки. Що необхідно мати, щоб виконати це завдання? Які ваші дії?

2. Два позитивні заряди перебувають на певній відстані один від одного. Як зміниться сила, що діє на кожний із зарядів, якщо між ними розмістити маленьку негативно заряджену кульку (мал. 120, а)? А якщо позитивно заряджену кульку (мал. 120, б)?

Мал. 120. До завдання 2

ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

Заряди двох однакових маленьких кульок дорівнюють -2 нКл і 10 нКл. Кульки привели в контакт одна з одною, після чого їх розвели на початкову відстань. У скільки разів змінилася сила взаємодії між кульками?

Розв’язання:

Початкова сила взаємодії між кульками

Після дотику заряд між кульками розподілиться порівну:

і сила взаємодії дорівнюватиме:

Отже:

Відповідь: зменшиться в 0,8 раза.

Вправа 14

1. На малюнку 121 схематично зображено два точкові заряди, розміщені у вакуумі. Як зміниться напрям і модуль сили взаємодії між зарядами, якщо один з них перенести в напрямі, показаному стрілкою?

2. На малюнку 122 зображено розташування на площині трьох тіл, що мають однаковий за модулем заряд. Укажіть схематично напрям сил взаємодії між тілами.

Мал. 121. До завдання 1

Мал. 122. До завдання 2

Дві маленькі кульки мають заряди q та -q і перебувають на деякій відстані. Як зміниться сила їх взаємодії, якщо кожній кульці додати заряд 2 q? Розташування кульок не змінюється.

4. Два позитивні заряди 1 і 2 нКл перебувають на відстані 2 см один від одного. З якою силою вони відштовхуються?

5. Обчисліть відстань між двома точковими зарядами 10 нКл і 3 нКл, якщо сила їх взаємодії становить 24 ∙ 10-5 Н.

6. Два однакові точкові позитивні заряди перебувають на відстані 10 мм один від одного. Заряди взаємодіють із силою 9 ∙ 10-3 Н. Визначте величини цих зарядів.

7. Дві однакові маленькі заряджені кульки перебувають на відстані 4 см одна від одної. Заряд однієї з них 8 нКл, а заряд другої -2 нКл. Кульки привели в дотик і знову розсунули на початкову відстань. Визначте силу взаємодії кульок до та після дотику.

8. Точкові заряди 20 нКл і 40 нКл закріплені на відстані 10 см один від одного у вакуумі. Посередині між ними розміщують точковий заряд -5 нКл. Обчисліть модуль і напрям результуючої сили, яка діє на цей заряд.

Перевірте себе (§ 27-33)

Рівень А (початковий)

1. Укажіть прилад, призначений для визначення наявності електричного заряду на тілі.

А манометр

Б електроскоп

В барометр

Г динамометр

2. Що є вільними носіями заряду в металевих провідниках?

А негативно заряджені йони

Б позитивно заряджені йони

В йони обох знаків

Г електрони

3. Що відбуватиметься з підвішеною на шовковій нитці незарядженою легкою кулькою, якщо до неї піднести заряджене тіло?

А кулька притягнеться до зарядженого тіла

Б кулька відштовхнеться від зарядженого тіла

В кулька спочатку притягнеться до зарядженого тіла, а після контакту з ним — відштовхнеться

Г оскільки кулька незаряджена, то вона не буде взаємодіяти із зарядженим тілом

4. Укажіть правильне продовження речення: «Якщо до легкої гільзи, що висить на шовковій нитці, піднести, не торкаючись, негативно заряджену паличку, то на найближчому до палички боці гільзи утворюється…»

А надлишок електронів, і він набуде позитивного заряду

Б надлишок електронів, і він набуде негативного заряду

В нестача електронів, і він набуде позитивного заряду

Г нестача електронів, і він набуде негативного заряду

5. Визначте, як зміниться сила взаємодії між зарядами, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази.

А збільшиться в 3 рази

Б збільшиться в 9 разів

В зменшиться в 9 разів

Г зменшиться в 3 рази

6. Укажіть правильне продовження речення: «Унаслідок електризації тіло може набути заряду, кратного…»

А 1,2 заряду електрона

Б 1,3 заряду електрона

В 1,5 заряду електрона

Г заряду електрона

Рівень В (середній)

1. На заряд 3 мкКл, унесений у певну точку поля, діє сила 24 мН. Визначте напруженість поля в цій точці.

А 72 Н/Кл

Б 8 кН/Кл

В 125 Н/Кл

Г 8 Н/Кл

2. Визначте відстань між електричними зарядами 4 і 9 н Кл, на якій вони відштовхуються із силою 8,1 мкН.

А 3 м

Б 20 см

В 4 см

Г 4 м

3. Маємо три однакові металеві кульки, підвішені на шовкових нитках. Заряд однієї дорівнює -12 нКл, другої 2 нКл, а третьої 4 нКл. Кульки зіткнули та розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

А 8 нКл

Б 2 нКл

В -8 нКл

Г -2нКл

Рівень С (достатній)

1. На малюнку зображено взаємне розташування трьох однакових за модулем зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.

А напрям А

Б напрям Б

В напрям В

Г напрям Г

2. Точковий електричний заряд уміщують послідовно в точки електричного поля, позначені на малюнку. Порівняйте сили, що діють на пробний заряд у позначених точках, і встановіть відповідність між розміщенням точок та величиною сил.

1

сила мінімальна

А

точка А

2

сили однакові

Б

точки B—C

3

сила максимальна

В

точка DГ

точки C—EД

точка F

Рівень D (високий)

1. Заряд одного з точкових тіл у 5 разів більший за інший. Тіла приводять у дотик і розміщують на тій самій відстані. Визначте, як при цьому зміниться сила взаємодії тіл. Розв’яжіть задачу для двох випадків: тіла заряджені однойменно та різнойменно.

2. Укажіть спосіб, за допомогою якого можна надати позитивного заряду металевій кульці, маючи лише заряджену негативно ебонітову паличку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити