Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. Магнітним полюсом називається частина магніту, яка…

А спричиняє найслабшу магнітну дію

Б розміщена на краю магніту

В розміщена посередині магніту

Г спричиняє найсильнішу магнітну дію

2. Укажіть, що саме утвориться, якщо постійний магніт розламати навпіл.

А два окремі різнойменні полюси

Б два окремі однойменні полюси

В два магніти

Г два ненамагнічені шматки металу

3. Укажіть джерело утворення магнітного поля.

А магнітні полюси

Б нерухомі електричні заряди

В рухомі електричні заряди

Г метали

4. Укажіть правильний варіант графічного зображення магнітного поля постійного магніту.

5. Укажіть назву правила, за яким визначається напрямок сили Ампера.

А правило правої руки

Б правило лівої руки

В правило Ампера

Г правило свердлика

6. Сила Лоренца — це сила, з якою магнітне поле діє…

А на постійний магніт

Б нерухомий електричний заряд

В рухомий електричний заряд

Г провідник зі струмом

7. Укажіть вираз, який найбільш точно описує явище електромагнітної індукції.

А явище, що зумовлює дію магнітного поля на провідник зі струмом

Б явище породження в просторі електричного поля змінним магнітним полем

В явище виникнення індукційного струму в замкнутому провіднику

Г явище виникнення індукційного струму в замкнутому провіднику під дією змінного магнітного поля

Рівень В (середній)

1. Укажіть назву речовин, що послаблюють магнітне поле.

А парамагнетики

Б діелектрики

В феромагнетики

Г діамагнетики

2. На малюнку 91 зображено розташування провідника в магнітному полі й позначено напрямок струму та ліній індукції магнітного поля. Укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник.

А праворуч

Б ліворуч

В до спостерігача

Г від спостерігача

Мал. 91

3. Протон влітає в магнітне поле так, як показано на малюнку. Як направлена сила Лоренца, що діє на протон?

А вертикально вгору

Б вертикально вниз

В до нас

Г від нас

4. Установіть відповідність між прізвищами вчених і відкриттями, які вони зробили.

Рівень С (достатній)

1. На спільне осердя надіто дві котушки (мал. 92). За допомогою реостата у верхній котушці змінюють силу струму. У якому випадку в нижній котушці виникає індукційний струм?

А у разі тільки збільшення сили струму

Б у разі тільки зменшення сили струму

В в обох випадках

Г у жодному випадку

2. Провідник, по якому проходить струм, розташований між полюсами магніту (мал. 93). Укажіть правильне твердження.

А лінії магнітного поля направлені зліва направо

Б якщо струм направлений від точки А до точки В, то на провідник з боку магнітного поля діє сила, направлена вгору

В якщо поміняти місцями полюси магніту, напрямок сили, що діє на провідник, залишиться незмінним

Г сила Ампера направлена вниз, якщо струм у провіднику направлений від точки В до точки А

3. Оберіть значення сили, що діє на провідник завдовжки 10 см, у якому протікає струм силою 2 А, якщо він розміщений під кутом 90° до ліній однорідного поля з індукцією 8 мТл.

А 1,6 мН

Б 16 мН

В 1,6 Н

Г 0 мН

4. У магнітному полі з індукцією 4 Тл рухається електрон зі швидкістю 107 м/с, вектор якої спрямований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Укажіть модуль сили, що діє на електрон.

А 0,4 · 10-11 Н

Б 6,4 · 10-12 Н

В 2,4 · 10-16 Н

Г 6,4 · 10-19 Н

Мал. 92

Мал. 93

Рівень D (високий)

1. Провідник, сила струму в якому дорівнює 8 А, перебуває в однорідному магнітному полі. Яка індукція магнітного поля, якщо на прямолінійну ділянку провідника довжиною 10 см, що утворює кут 30° з напрямком вектора магнітної індукції, з боку магнітного поля діє сила 10 мН?

2. У горизонтальному провіднику завдовжки 20 см і масою 4 г проходить струм силою 10 А. Визначте модуль і напрямок магнітної індукції, за якої сила Ампера зрівноважить силу тяжіння.

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

У природі існують природні магнітні речовини.

Які це матеріали та як їх використовують, ви можете дізнатися, виконавши проект «Магнітні матеріали та їх використання»

До того ж, ви можете самостійно виготовити «магнітну рідину» й провести з нею цікаві досліди

♦ А чи задумувалися ви над тим, як здійснюється запис звуку в кіно?

♦ А як записують інформацію на комп’ютерні диски? Дізнайтеся, виконавши проект «Магнітний запис інформації»

♦ Чи задумувались ви над тим, скільки електромагнітних реле використовують у різних установках і пристроях?

♦ Як відмикаються вхідні двері за допомогою магнітних ключів?

♦ Що таке левітація?

♦ Що таке магнітна подушка?

Про це та багато інших цікавих фактів ви дізнаєтеся, виконавши проект «Прояви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці»

♦ А чи тільки наша Земля має магнітне поле?

♦ Чи існують магнітні поля навколо інших небесних об’єктів?

♦ Яка роль магнітних полюсів у Всесвіті?

Про все це — у проекті «Магнітні поля у всесвіті»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити