Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

1. Ви ознайомилися з основними поняттями механіки, усвідомили сутність її основної задачі. Умієте описувати рівноприскорений рух, вільне падіння, рух тіла, кинутого горизонтально з висоти Н.

2. Ви знаєте основні закони механіки — закони Ньютона. І знаєте, як можна сформулювати другий закон Ньютона в імпульсній формі.

Перший закон ньютона

Другий закон ньютона

Третій закон ньютона

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють інші тіла або їхня дія скомпенсована

Прискорення, якого набуває тіло, прямо пропорційне силі, прикладеній до цього тіла, й обернено пропорційне його

масі: = .

Зміна кількості руху тіла дорівнює імпульсу всіх сил, що на нього діють: t — m - m0

Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені уздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежні за напрямком:

1 = - 2

3. Ви можете оцінити фундаментальний характер законів збереження

Закон збереження імпульсу

Закон збереження механічної енергії

Геометрична сума імпульсів тіл, які утворюють замкнену систему, залишається сталою під час будь-яких рухів і взаємодій тіл системи:

m11 + m22 = m11 + m22

Повна механічна енергія замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння або (та) пружності, залишається незмінною за будь-яких взаємодій тіл між собою:

Ек1 + Еп1 = Ек2 + Еп2

Закон збереження електричного заряду

Закон збереження і перетворення енергії, поширений на теплові явища

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл, що утворюють замкнену систему при будь-яких взаємодіях, залишається сталою: q1 + q2 + … + q3= const

передана системі кількість теплоти частково йде на збільшення її внутрішньої енергії й частково — на виконання системою роботи над зовнішніми тілами: Q = U + А

4. Ви можете оцінити роль фізичної картини світу на кожному етапі її розвитку

Приблизний час становлення

Фізична картина

світу

Учені, що внесли основний вклад

Базові фізичні закони, теорії, принципи

XIV - XVIII ст.

Механічна картина

світу

Г. Галілей,

Р. Декарт,

І. Ньютон

Принцип відносності;

закони механіки Галілея — Ньютона;

закон всесвітнього тяжіння;

закони збереження;

молекулярно-кінетична теорія

XIX - початок XX ст.

Електромагнітна

Картина світу

М. Фарадей,

Д. Максвелл,

Г Лоренц,

А. Ейнштейн,

А. Пуанкаре

Електронна теорія речовини. Електродинаміка Максвела.

Спеціальна й загальна теорія відносності Ейнштейна

Початок XX — середина XX ст.

Квантово-польова

Картина світу

М. Планк,

A. Ейнштейн,

Н. Бор,

Л. Де Бройль,

B. Гейзенберг,

П. Дірак

Нерелятивістська механіка.

Релятивістська електродинаміка.

Квантова фізика

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити