Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 11. Судова влада в Україні

Якщо основою виконавчої влади є меч, законодавчої - гаманець, то судової - мудрість.

Александер Гамілтон, американський політик,

видатний мислитель

§ 93. ПРАВОСУДДЯ

1. Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні

У системі поділу державної влади однією з її гілок є судова влада, призначення якої полягає в захисті прав і свобод людини і громадянина, конституційного ладу України, дотриманні законності в застосуванні законів та інших нормативних актів України. Існування самостійної гілки судової влади поряд із законодавчою та виконавчою - це необхідний атрибут будь- якої демократичної держави.

Судова влада реалізується здійсненням правосуддя у формі цивільного, кримінального, господарського, адміністративного судочинства. Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні визначаються Конституцією України (розділ VIII) і Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Правосуддя - це вид діяльності держави, що полягає в розгляді і вирішенні соціальних конфліктів.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Cт. 5. Здійснення правосуддя

1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

2. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.

3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Принципи правосуддя - це закріплені Конституцією України основні засади здійснення правосуддя. Принципи правосуддя:

• розумні строки розгляду справи судом;

• рівність усіх учасників судового процесу;

• забезпечення доведеності вини;

• змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів;

• підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

• забезпечення обвинуваченому права на захист;

• гласність судового процесу;

• забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду;

• обов’язковість судового рішення;

Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

У випадках, визначених законом, а також за рішенням зборів суддів відповідного суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Під інстанційністю розуміють організацію судів відповідно до необхідності забезпечити право на перегляд судового рішення судом вищого рівня. Уведення цього принципу судоустрою зумовлено необхідністю забезпечити конституційне право на апеляційне і касаційне оскарження судових рішень.

2. Конституційний Суд України: формування, склад, повноваження

Спеціальним органом забезпечення конституційної законності в Україні є Конституційний Суд України. Порядок формування, функціонування і компетенція Конституційного Суду визначаються Конституцією України (розділ XII) і Законом України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 р.

Конституційний Суд України - це орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та в передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:

• володіє державною мовою;

• на день призначення досяг 45 років;

• має вищу юридичну освіту;

• має стаж професійної діяльності у сфері права 15 років;

• має високі моральні якості;

• є правником з визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

До повноважень Конституційного Суду України належать:

• вирішення питань про відповідність Конституції України законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

• офіційне тлумачення Конституції України;

• надання за зверненням Президента України, або щонайменше 45 народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України;

• надання за зверненням Президента України або щонайменше 45 народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

• інші повноваження.

3. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга

Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

Конституційне подання - це подане до Суду письмове клопотання щодо визнання акта (його окремих положень) неконституційним та офіційного тлумачення Конституції України.

У конституційному поданні зазначаються:

• суб’єкт права на конституційне подання;

• відомості про представника суб’єкта права на конституційне подання;

• документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;

• перелік документів і матеріалів, що додаються.

У конституційному поданні щодо конституційності акта зазначають акт, що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта.

У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.

Конституційне звернення - це подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:

• відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість;

• відповідності Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

• додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

• порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України та інші.

У конституційному зверненні зазначаються ті самі дані, що і в конституційному поданні.

Конституційна скарга - це подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України закону України, що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.

Суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити