Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 94. СИСТЕМА СУДОУСТРОЮ

1. Система судоустрою

Судова система України - це сукупність судових установ України, які взаємодіють між собою. Суди України утворюють єдину систему. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Систему судоустрою складають:

Для розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.

Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

2. Місцеві суди

Місцеві загальні суди - це окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах).

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, із числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду. Із числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом. Повноваження місцевого суду:

• місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя в порядку, установленому процесуальним законом;

• місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення;

• місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин;

• місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

3. Апеляційні суди

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, — як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах. Повноваження апеляційного суду:

• здійснення правосуддя в порядку, установленому процесуальним законом;

• аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідних місцевих судів, Верховний Суд;

• надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства;

• здійснення інших повноважень, визначених законом.

4. Вищі спеціалізовані суди

У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ. Вищими спеціалізованими судами є:

• Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

• Вищий антикорупційний суд.

Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які віднесені до їхньої юрисдикції процесуальним законом. Повноваження вищого спеціалізованого суду:

• здійснює правосуддя як суд першої інстанції у справах, визначених процесуальним законом;

• аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд;

• здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Верховний Суд України

Верховний Суд - це найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики в порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Повноваження Верховного Суду:

• здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, у порядку, встановленому процесуальним законом;

• здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;

• надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних з функціонуванням системи судоустрою;

• надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

• здійснює інші повноваження, визначені законом.

У складі Верховного Суду діють:

• Велика Палата Верховного Суду;

• Касаційний адміністративний суд;

• Касаційний господарський суд;

• Касаційний кримінальний суд;

• Касаційний цивільний суд.

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо:

• податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

• захисту соціальних прав;

• виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

У Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо:

• банкрутства;

• захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством;

• корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів.

У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити