Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 95. СТАТУС СУДДІВ ТА ПРИСЯЖНИХ. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

1. Загальні положення статусу суддів та присяжних

Суддя - це громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на професійній основі.

Судді гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним 65 років, крім випадків звільнення судді з посади або припинення його повноважень.

Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інші майнові права в діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) в управління незалежній третій особі на час перебування на посаді судді. Суддя може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.

Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації.

На посаду судді може бути призначена особа:

• громадянин України;

• не молодша 30 та не старша 65 років;

• яка має вищу юридичну освіту;

• яка має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років;

• яка є компетентною, доброчесною;

• яка володіє державною мовою.

Не може бути призначений суддею громадянин:

• якого визнано судом обмежено дієздатним або недієздатним;

• який має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;

• який має незняту чи непогашену судимість.

Не може претендувати на посаду судді:

• особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду;

• особа, яку було раніше звільнено з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;

• особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Суддя має право:

• брати участь у суддівському самоврядуванні;

• утворювати громадські об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня;

• бути членом національних або міжнародних асоціацій та інших організацій, що мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки;

• підвищувати свій професійний рівень та проходити із цією метою відповідну підготовку.

Суддя повинен додержуватися присяги.

Суддя зобов’язаний:

• справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

• дотримуватися правил суддівської етики;

• подавати декларацію доброчесності судді та декларацію родинних зв’язків судді;

• виявляти повагу до учасників процесу;

• не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

• виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;

• систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає посаду;

• звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора впродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання;

• підтверджувати законність джерела походження майна.

Присяжний - це особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам закону і дали згоду бути присяжними.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Не включаються до списків присяжних особи:

• визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

• які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

• які мають незняту чи непогашену судимість;

• на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

• які досягли 65 років;

• які не володіють державною мовою;

• народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси. Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

2. Кваліфікаційний рівень судді

Кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

• компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

• професійна етика;

• доброчесність.

Підставами для призначення кваліфікаційного оцінювання є:

• заява судді про проведення кваліфікаційного оцінювання, у тому числі для участі в конкурсі;

• рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кваліфікаційного оцінювання судді у випадках, визначених законом.

У разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

Якщо у процесі кваліфікаційного оцінювання судді Вищій кваліфікаційній комісії суддів України стане відомо про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею законодавства у сфері запобігання корупції, Комісія негайно повідомляє про це спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

У разі порушення кримінального провадження щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді до набрання законної сили вироку суду або припинення кримінального провадження.

Етапи кваліфікаційного оцінювання:

1) складення іспиту;

2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Іспит є основним засобом установлення відповідності судді (кандидата) критерію професійної компетентності та проводиться шляхом складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня знань, практичних навичок у застосуванні закону, здатності здійснювати правосуддя в суді з відповідною спеціалізацією.

3. Вища рада правосуддя

В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

• вносить подання про призначення судді на посаду;

• ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

• розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

• ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

• надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

• ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

• здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь- які інші оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та відповідати критерію політичної нейтральності.

Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначення) щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити