Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Абсентеїзм — одна з форм свідомого бойкотування виборцями процесу виборів; пасивний протест населення проти існуючої форми правління, політичного режиму, прояв байдужості до використання своїх прав та виконання обов’язків.

Авторитаризм - така сукупність засобів і способів реалізації державної влади, за яких влада концентрується в руках правлячої верхівки; допускаються деякі розмежування політичних сил, легальні можливості через представницькі органи чи громадські об’єднання обстоювати інтереси певних верств населення.

Адвокатура - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації та діяльності адвокатури.

Апатрид - особа без громадянства або особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Біпатрид - особа, яку на підставі міждержавного договору визнано одночасно громадянином тих держав, які підписали цей договір.

Вибори - спосіб формування органу державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їхньої посадової особи шляхом голосування і визначення результатів такого голосування встановленою більшістю голосів.

Виборче право - один з головних конституційно-правових інститутів, норми якого регулюють суспільні відносини, пов’язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади.

Вина - психічне ставлення особи до суспільно небезпечного діяння, яке вона вчинила, та його шкідливих наслідків.

Влада - сила, яка за допомогою авторитету, заохочення чи примусу має здатність впливати на суспільство.

Галузь права - упорядкована сукупність правових норм, що становлять самостійну частину системи права та регулюють певну сферу суспільних відносин.

Громадянин - людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

Громадянство України - стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, унаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав та обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.

Громадянське суспільство — спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.

Деліктоздатність - здатність суб’єкта самостійно усвідомлювати свій вчинок і його шкідливі результати, відповідати за свої протиправні дії та нести за них юридичну відповідальність.

Держава - суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі правових норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів з опорою, у разі потреби, на легальний примус.

Державний апарат - система всіх органів держави, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються функції держави.

Державний лад - устрій країни, що виражається в характері політичних взаємин між людьми, між людьми та державою у процесі управління (політичний режим), у способах організації вищих органів державної влади (форма правління) і в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма територіального устрою).

Державний орган - структурно організований колектив державних службовців або окрема службова особа, яких наділено владними повноваженнями, створені на законних підставах для виконання конкретних завдань і функцій держави.

Державні символи України - установлені Конституцією України або спеціальними законами особливі розпізнавальні знаки держави. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Дієздатність - здатність особи своїми діями набувати та реалізовувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Закон - нормативний акт вищої юридичної сили, що видається законодавчим органом і регулює найважливіші суспільні відносини в державі.

Законність — суспільно-політичний режим, який полягає у пануванні права та закону в суспільному житті, здійсненні приписів правових норм всіма учасниками суспільних відносин, послідовній боротьбі з правопорушеннями та свавіллям у діяльності посадових осіб, у забезпеченні порядку та організованості в суспільстві.

Законодавство — система всіх правових норм, якими регулюються суспільні відносини в державі,

Законодавчий процес - установлений порядок діяльності спеціально уповноважених державних органів з приводу створення, зміни або скасування законів.

Імперія - примусово утворена складна держава, що складається з головної держави (метрополії) та колоній, які повністю залежать від верховної влади.

Імпічмент - процедура притягнення до відповідальності перед парламентом вищих посадових осіб держави (президента, міністрів, інших посадових осіб).

Індивід - конкретна людина, що біологічно і соціально відрізняється з поміж інших людей, має індивідуально виражені психофізичні якості.

Інкорпорація — вид систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники в певному порядку без зміни змісту.

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Кабінет Міністрів УкраЇни — вищий орган у системі органів виконавчої влади в Україні.

Кодифікація - вид систематизації нормативних актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їх змістовній переробці й створенні зведеного нормативного акта.

Консолідація — вид систематизації нормативних актів, який передбачає об’єднання декількох актів, виданих з одного питання, в новому документі з метою усунення множинності актів.

Конституція - Основний закон держави, що ухвалюється в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини.

Конфедерація - добровільне об’єднання суверенних держав, яке створюється для досягнення конкретної мети.

Людина - жива розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними.

Міжнародний договір - письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб’єктами міжнародного права, незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт тощо).

Міністерство — головна ланка системи органів центральної виконавчої влади.

Місцеве самоврядування - право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ під власну відповідальність в інтересах місцевого населення.

Місцеві державні адміністрації - місцеві органи виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі.

Монархія - форма правління, за якої державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави та передається у спадок.

Народовладдя - система форм волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні шляхом його участі у встановленні представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування і безпосередньому ухваленні владних рішень з передбачених Конституцією та законами України питань.

Національна поліція - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

Норма права - загальнообов’язкове, формально визначене, установлене або санкціоноване правило поведінки, яке впливає на суспільні відносини з метою їх упорядкування.

Нормативний договір - правило поведінки загального характеру, що встановлюється за взаємною домовленістю декількох суб’єктів і забезпечується державою.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ компетентного суб’єкта права, у якому закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою.

Нотаріат - система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Обов'язки людини - об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

Особа - суб’єкт правовідносин.

Парламент — вищий колегіальний представницький законодавчий орган держави.

Підзаконний нормативно-правовий акт - результат нормотвор- чої діяльності компетентних органів держави (їх посадових осіб), уповноважених на те державою з установлення, зміни та скасування нормативних документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів.

Права людини - соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних і духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами.

Право - система загальнообов’язкових, формально визначених, загальних правил поведінки, що встановлюються, гарантуються й охороняються державою та регулюють суспільні відносини між людьми.

Правова держава - політична форма організації суспільного життя, у якій реально забезпечено максимальне здійснення та захист прав і свобод особистості, а державна влада базується на праві та здійснюється у правових формах.

Правова ідеологія - сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які в концептуальному вигляді відображають і оцінюють правову реальність.

Правова культура - система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу та відображають у правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності.

Правова психологія — стихійний, «несистематизований» елемент правосвідомості, який виражено в окремих психологічних реакціях кожної людини тієї чи іншої соціальної групи на державу, право, законодавство, інші юридичні феномени.

Правовий звичай - санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру, яке в результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу стало традицією.

Правовий інститут - відокремлена група взаємопов’язаних правових норм (приписів), складова частина галузі права, що регулює певний вид суспільних відносин і утворює самостійний елемент системи права.

Правовий прецедент - письмове або усне рішення судового або адміністративного органу, якому державою надається формальна обов’язковість і воно стає нормою, еталоном, зразком при розгляді всіх подібних справ у майбутньому.

Правовідносини - урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і обов’язки, що забезпечуються державою.

Правозастосування — владна діяльність компетентних органів і посадових осіб з підготовки та прийняття індивідуального правового рішення в юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм.

Правоздатність - здатність суб’єкта права бути носієм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Здатність мати права та нести обов’язок визнається рівною мірою за всіма учасниками правовідносин.

Правонаступництво України — юридично-правові норми, що визначають перехід прав і зобов’язань від держав попередників до держави Україна.

Правопорушення - протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, яке тягне за собою юридично визначені для правопорушника негативні наслідки.

Правопорядок - одна зі складових суспільного порядку, яка полягає у правовій регламентації суспільних відносин та вимозі додержання чинних правових норм.

Правосуддя — самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду та вирішення в судових засіданнях в особливій, установленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

Президент України - глава держави Україна, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Презумпція невинуватості - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинуватість до того часу, доки її вину не буде доведено в порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

Прокуратура України - єдина централізована система органів державної влади, які здійснюють установлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Публічний порядок - урегульована моральними та правовими нормами система суспільних відносин, що має на меті гарантування громадської безпеки і спокою, захисту честі та гідності громадян, нормальних умов для діяльності державних і громадських організацій.

Республіка — форма державного правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються населенням на відповідний термін.

Референдум - форма безпосередньої демократії, що полягає у проведенні голосування, шляхом якого ухвалюються рішення з будь-яких питань загальнодержавного або місцевого значення, за винятком тих, які згідно із законом не можуть бути винесені на референдум.

Служба безпеки України (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Система права - об’єктивно зумовлена внутрішня організація права, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за галузями, підгалузями, інститутами та нормами права.

Соціальні норми - загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об’єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства та забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.

Суверенітет народу - верховенство всіх громадян, що живуть на території держави, як джерела і носія влади, його право самому вирішувати свою долю, безпосередньо або через представницькі органи брати участь у формуванні напрямку політики держави, а також контролювати діяльність цих органів.

Суд - орган держави, до компетенції якого входить здійснення правосуддя щодо розгляду адміністративних, кримінальних, цивільних та інших справ та ухвалення в цих справах законних рішень.

Судоустрій — сукупність правових норм, які встановлюють судову систему, її організацію, завдання, компетенцію окремих судів і процедуру їх діяння.

Судочинство - установлений законом або звичаєм порядок і форма вчинення судових дій у межах завдань судів у здійсненні правосуддя.

Суспільство — форма колективного співжиття людей, система різнорівневих зв’язків між ними, що сформувалися у процесі історичного розвитку.

Тлумачення норм права - з’ясування фактичного змісту правових норм, тобто висловленої в них волі законодавця як загального правила, що дає можливість установити, чи відповідає цьому правилу конкретний випадок суспільного життя.

Тоталітаризм - сукупність таких способів і засобів реалізації державної влади, за яких усю життєдіяльність суспільства й кожної окремої людини абсолютно регламентовано.

Унітарна держава - проста форма територіального устрою держави, окремі складові якої не мають суверенітету та всіх ознак державності.

Уряд — колегіальний орган загальної компетенції, який здійснює керівництво виконавчо-розпорядчою діяльністю органів виконавчої влади.

Федерація - складна форма територіального устрою держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну та політичну самостійність.

Функції держави — основні напрями її діяльності на певних етапах розвитку.

Юридична відповідальність - специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення, покладанням на останнього обов’язку зазнати несприятливих наслідків за скоєне правопорушення.

Юридичні факти - передбачені нормами права конкретні життєві обставини, які зумовлюють виникнення, зміну або припинення правових відносин.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.