Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 2. Система права

Dura lex, sed lex.

Закон суворий, але це закон.

З висловлювань давньоримських юристів

§ 31. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРАВА

1. Поняття системи права як його внутрішньої організації

Існуючий соціальний лад суспільства і держави визначає ту або іншу систему права, його внутрішню будову. Система права показує, з яких частин складається право і як вони співвідносяться між собою. Кожному історичному типу права властива своя система, що відбиває особливості типу держави.

Система права - це об’єктивно зумовлена внутрішня організація права, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за галузями, підгалузями, інститутами та нормами права.

Якщо уявити систему права як просторове зображення куба Рубіка, усі перелічені поняття будуть взаємопов’язані між собою таким чином:

• увесь куб - система права;

• його бокова сторона - галузь права;

• один з рядів - правовий інститут;

• первинна ланка куба - правова норма.

Для будь-якої держави право функціонує як єдина, юридично цілісна, внутрішньо узгоджена система загальнообов’язкових правил поведінки.

2. Правова система і правові сім’ї

Поняття «правова система» слід відрізняти від терміна «система права». Система права, на відміну від правової системи, відображає не всю сукупність правових явищ, а лише внутрішню будову права як сукупність правових норм. Правова система - це більш широке поняття, яке охоплює не лише право як нормативну систему, його джерела, а й праворозуміння, правотворчість, правозастосування, юридичну практику та інші елементи.

Правова система - це сукупність взаємопов’язаних, узгоджених і взаємодіючих юридичних засобів і всіх правових явищ (норм, установ, відносин, правосвідомості), що існують у конкретній країні, за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин.

Правова своєрідність країн дозволяє говорити про їх самобутність, специфіку і про те, що кожна з них утворює свою правову систему. Утім є підстави говорити і про об’єднання тих чи інших правових систем в одну правову сім’ю, оскільки в них існують загальні риси, елементи схожості (правові системи в широкому розумінні).

Правова сім’я - це широка сукупність національних правових систем у межах одного типу права, що об’єднані

спільністю історичного формування, структури джерел, провідних галузей, юридичної культури та ідеології, а також практикою застосування.

Класифікація правових систем відбувається за такими критеріями:

• спільність генезису (виникнення і подальший розвиток). Правові системи об’єднані генетичним корінням, що знаходяться в тій самій стародавній державі;

• спільність основної юридичної форми права - нормативно- правового акта, нормативно-правового договору, правового прецеденту, правового звичаю або релігійно-правової норми;

• правові системи країн, об’єднані в один правовий тип (сім’ю), мають подібність структурної будови системи права. Це виражається в поділі системи права на підсистеми (публічну й приватну) і підрозділи - об’єктивне і суб’єктивне право, природне і позитивне право та ін.;

• спільність принципів регулювання суспільних відносин. Одні правові системи керуються ідеями свободи, рівності, справедливості правосуддя, другі - віддають перевагу релігійним засадам (мусульманські країни), треті - звичаям і традиціям (країни Африки).

Типи правових сімей

Назва правової сім’ї

Коротка характеристика

Приклади країн

Романо-германська правова сім’я

Утворюють правові системи країн, у яких право склалося на основі римського права. Структура правової сім’ї складається з двох елементів: публічного та приватного права. Первинною клітинкою права є правова норма.

Італія, Франція, Іспанія, Німеччина та ін.

Англосаксонська (англо- американська) правова сім’я

В основі правової сім’ї лежить англійське право. У ньому не існує традиційного поділу на приватне і публічне право. Англійське право поділяють на загальне і право справедливості. Основною формою права є судовий прецедент.

Англосаксонська правова система (Англія, Уельс). Англо-американська правова система (США, Канада).

Сім’я релігійного права

Основу правової сім’ї складають: 1) мусульманське право (ґрунтується на обов’язках, що покпадаються на віруючу людину, а не на правах, які вона може мати); 2) індуське та іудейське право.

Мусульманське право (Іран, Ірак, Йорданія, Кувейт, Азербайджан, Узбекистан).

Індуське право (Індія, Сінгапур). Іудейське право (Ізраїль).

Традиційне право

Утворюють правові системи країн, у яких право склалося за нормами звичаєвого права. Ґрунтується не не примусі, а на побоюванні надприродних сил.

Країни Африки і Мадагаскар

Наданий перелік правових сімей не є вичерпним. Також виокремлюють змішаний (конвергентний) тип - скандинавської й латиноамериканської сімей, китайське, японське право та інші правові сім’ї.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити