Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 4. Законодавство

Voluntas populi suprema lex est.

Воля народу - найвищий закон.

З висловлювань давньоримських юристів

§ 37. ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВСТВА

1. Поняття законодавства. Право і законодавство

Законодавство - це зовнішня форма права, що відображає побудову його джерел, тобто систему нормативно- правових актів.

Право не існує поза законодавством, а законодавство в широкому його розумінні й є право. Законодавство - це форма існування, насамперед, правових норм, засіб надання їм визначеності й об’єктивності, спосіб об’єднання в конкретні правові акти.

Система права і система законодавства співвідносяться між собою як зміст і форма. Поняття системи права характеризує сутнісний внутрішній бік об’єктивного права, поняття системи законодавства відбиває його зовнішній бік - форму. Між системою права і системою законодавства є відмінності, які спостерігаються у структурних елементах, змісті, обсязі.

Відмінності системи права та системи законодавства

Система права

Система законодавства

1

Сукупність правових норм

Сукупність нормативно-правових актів

2

Норми права логічно розподілені за галузями, під- галузями та правовими інститутами

Система законодавчих актів, що складаються з нормативних приписів, які розподілено залежно від предмета регулювання за галузями та інститутами законодавства

3

Формується об’єктивно, відповідно до існуючих суспільних відносин

Суб’єктивно-об’єктивне явище, оскільки виникає в результаті діяльності уповноважених суб’єктів

4

Складається з галузей права, які мають свій предмет і метод правового регулювання

Включає галузі законодавства, у яких відсутній метод регулювання, а предмет регулювання не завжди однорідний, як у галузей права

Формально визначене існування права у формі закону, а системи права у формі законодавства стало для більшості держав пріоритетним. Але право існує не тільки в законодавчих актах і ратифікованих міжнародних договорах, але й в інших нормативно-правових актах держави (наприклад, підзаконних актах). Право має й інші форми прояву - правовий прецедент, правовий звичай, нормативно-правовий договір тощо. Таким чином, система права має більш широку форму прояву, ніж система законодавства.

2. Система та структура законодавства

Система законодавства - це сукупність нормативно-правових актів, розташованих у певному порядку. Структура законодавства - це внутрішній поділ законодавства на відносно відособлені групи нормативно-правових актів.

Розрізняють три основні види структурної організації законодавства:

За вертикальною структурою на вершині законодавчої ієрархії знаходяться конституція і (або) конституційні закони, яким підпорядковуються всі інші нормативно-правові акти держави. Нижче в цій структурі розташовуються звичайні закони. Наступною ланкою є підзаконні нормативно-правові акти.

Система законодавства України будується за галузевою й субординаційною структурами.

3. Горизонтальна структура законодавства

Нормативний припис - це логічно завершене правило поведінки, що міститься в тексті нормативно-правового акта, має загальнообов’язковий характер, тобто адресується невизначеному колу осіб і стосується типових життєвих обставин.

Індивідуальний припис адресується конкретним суб’єктам, стосується конкретної ситуації та реалізується одноразово. Він виступає засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами в конкретних випадках. Індивідуальні акти є правозастосовними. Серед прикладів - вирок суду, наказ про зарахування до вищого закладу освіти, указ президента про присвоєння почесного звання або нагородження державною нагородою.

Нормативний інститут - це сукупність нормативних приписів, які регулюють певний вид суспільних відносин. Наприклад, у конституційному законодавстві існує інститут президентства.

Галузь законодавства - це сукупність нормативних приписів, які регулюють певну сферу суспільних відносин (наприклад, екологічне, цивільне законодавство).

Поняття «галузь права» і «галузь законодавства» часто ототожнюються. Наприклад, існує кримінальна галузь права і наявність Кримінального кодексу дає підстави стверджувати, що також існує і кримінальне законодавство. Але галузей законодавства значно більше, ніж галузей права. Наприклад: повітряне законодавство регулює відносини, пов’язані з використанням повітряного простору. Воно містить норми конституційного права (установлюється повний і виключний суверенітет України над її повітряним простором), адміністративного права (установлюється порядок сертифікації - письмового посвідчення - і реєстрації повітряних суден та аеродромів, правил безпеки польотів), цивільного права (регулюється перевезення пасажирів і багажу, установлюється цивільно-правова відповідальність перевізника за цілісність багажу й вантажу, а також за збиток, заподіяний пасажирам та іншим особам), трудового права (визначаються права членів екіпажа).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити