Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 4. Законодавство

§ 38. НОРМАТИВНІ АКТИ

1. Види нормативних актів

Нормативний акт - це офіційний письмовий документ, ухвалений уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має загальний характер і розрахований на неодноразове застосування.

Іншими словами, нормативно-правовий акт - це документ, ухвалений у визначеному порядку компетентним державним органом, у якому містяться норми права. У правовій системі України нормативно-правовий акт є основним джерелом права. Для нормативних правових актів характерні такі ознаки:

• мають вольовий, свідомий характер;

• ухвалюються лише правотворчими суб’єктами в межах їх компетенції;

• створюються з дотриманням певної законодавчо визначеної особливої процедури, стадіями якої є розроблення, розгляд та обговорення проектів, ухвалення нормативних актів, їх офіційне опублікування і введення в дію;

• ухвалюються суб’єктами правотворчості у формах, визначених законодавством для відповідного акта (так, Верховна Рада України ухвалює закони, Президент України - укази, Кабінет Міністрів України - постанови).

Підзаконні нормативно-правові акти - це нормативно-правові акти уповноважених органів держави (їх посадових осіб) та інших суб’єктів, що ухвалюють відповідно до законів і розвивають або деталізують їх положення.

2. Дія нормативних актів у часі, просторі та щодо кола осіб

Дія нормативного акта - це обов’язковість виконання громадянами, посадовими особами, державними органами та іншими суб’єктами права стосовно певної сфери суспільних відносин, за певних обставин, протягом певного часу, на певній території та щодо конкретного кола суб’єктів права.

Межі дії нормативних актів визначаються такими критеріями:

• предметом регулювання;

• обставинами, настання яких зумовлює необхідність застосування регулятивної функції цих актів;

• часовими вимірами;

• просторовими вимірами (або територією в широкому розумінні слова);

• колом осіб, на яких поширюються норми акта.

Дія нормативного акта в часі окреслює питання набрання та втрати чинності та зворотної дії. За загальним правилом нормативні акти набирають чинності через 10 днів з моменту опублікування. Також термін може бути встановлений у самому акті чи у спеціально ухваленому акті. Втрачають чинність нормативні акти внаслідок спливу строку, на який видався акт, прямого скасування акта та за іншими підставами.

Щодо зворотної сили, то діє правило «закон не має зворотної сили» одночасно з правилом «закон має зворотну силу». Якщо нормативний акт, ухвалений після скоєння правопорушення, звільняє від юридичної відповідальності або пом’якшує її, то він має зворотну силу, а якщо встановлює чи обтяжує відповідальність, то він зворотної сили не має.

Дія нормативного акта у просторі - це здатність нормативного акта створювати юридичні наслідки на певній території. Дія нормативно-правового акта у просторі відбувається відповідно до територіальних і екстериторіальних принципів.

Територіальний принцип є основним принципом дії нормативного акта у просторі. Дія акта в межах усієї території відповідної держави пов’язана з концепцією державного суверенітету й обумовлена територіальним верховенством державної влади, необхідністю для тих, хто перебуває на території цієї держави, підпорядковуватися створеним нею правовим нормам. Держава може встановлювати права та обов’язки для осіб, які перебувають на її території, а також визначати юридичний статус суб’єктів права та майна.

Слід звернути увагу, що, окрім «традиційної» території держави в межах кордонів, до неї прирівнюють: космічні об’єкти під прапором і гербом держави; трубопроводи; підводні кабелі та нафтові морські випіки; повітряні, військові та торговельні судна у відкритому морі, які ходять під державним прапором; території дипломатичних представництв і консульств за кордоном.

Екстериторіальність випливає з дипломатичного імунітету (від лат. immunitas - звільнення, свобода). Дипломатичний імунітет - це сукупність привілеїв, що надаються певному колу осіб - громадянам іноземної держави на засадах взаємності. Проте екстериторіальність не вичерпує всього обсягу дипломатичного імунітету, оскільки йдеться лише про імунітет територій, територіальний імунітет. Можливий ще особистий імунітет, тобто імунітет осіб незалежно від конкретного місця - території їх знаходження.

Дія нормативного акта за колом осіб - це здатність акта створювати юридичні наслідки для певних суб’єктів права.

Дію нормативних актів за колом осіб можна класифікувати залежно від її обсягу:

Загальна дія

Спеціальна дія

Виняткова дія

Акт поширюється на всіх осіб на території держави (громадяни, іноземні громадяни, біженці)

Деякі акти поширюються на всіх індивідуальних і колективних суб’єктів права на території держави, що діють у певній визначеній сфері відносин; інші охоплюють лише конкретну категорію осіб (держслужбовців, депутатів, військовослужбовців тощо)

Акти поширюються на осіб, які тимчасово перебувають на території держави (іноземні громадяни, особи без громадянства)

Окремі іноземні громадяни мають імунітет від юрисдикції держави перебування (дипломатичні представники країн, міжнародних організацій тощо).

3. Індивідуальний акт

На відміну від нормативного акта, який врегульовує певну групу однорідних суспільних відносин і має загальний характер, оскільки є актом багаторазового застосування, індивідуальний правовий акт стосується лише конкретного випадку або конкретної особи чи групи осіб.

Поява індивідуального правового акта є юридичним фактом, який зумовлює для конкретних осіб певні юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення правовідносин.

Індивідуальний акт - це індивідуальний правовий припис, що виступає засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами в конкретних випадках правовідносин.

Традиційно вважається, що індивідуальними правовими актами є лише підзаконні акти, але ними можуть бути і закони. Наприклад, закон про ратифікацію міжнародного договору є індивідуальним правовим актом, оскільки стосується лише цього договору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити