Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 58. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

1. Конституційно-правові відносини

Конституційно-правові відносини характеризуються рисами як спільними для всіх правовідносин, так і специфічними, притаманними лише цьому виду правовідносин. Так, конституційно-правові відносини мають єдину для всіх правовідносин структуру - об’єкт, суб’єкт і зміст, а їхня специфіка пов’язана: 1) з їхнім змістом - конституційно-правові відносини виникають в особливій сфері суспільних відносин, що пов’язані зі здійсненням публічної влади та реалізацією прав і свобод людини; 2) з особливостями об’єкта, суб’єкта та характером юридичних зв’язків між суб’єктами цих відносин.

Об’єкти конституційно-правових відносин - це явища, матеріальна чи нематеріальна реальність, з приводу яких виникають правовідносини. Конституція України відносить до об’єктів народний і державний суверенітет, державну територію, державну символіку, політичну та ідеологічну багатоманітність, землю, державний бюджет тощо.

Суб’єкти конституційно-правових правовідносин - це особи, спільноти людей, органи, організації, які згідно з приписами конституційно-правових норм є носіями суб’єктивних юридичних прав і обов’язків.

Зміст конституційно-правових відносин характеризується складною структурою. Вирізняють юридичний (суб’єктивні права та юридичні обов’язки) і матеріальний (фактична поведінка суб’єктів) зміст. При цьому в конкретних конституційно-правових відносинах суб’єктивне право учасників - це гарантована конституційно-правовою нормою можливість цих учасників вільно діяти в певних, визначених нормою межах, а юридичний обов’язок - це встановлена конституційно-правовою нормою вимога діяти певним, чітко визначеним чином або утриматися від здійснення певних дій.

Класифікація конституційно-правових відносин здійснюється за різними підставами:

2. Суб’єкти конституційно-правових відносин

Особа може стати суб’єктом конституційного права лише за умови своєї правосуб’єктності, яка містить правоздатність і дієздатність.

Правоздатність фізичної особи в конституційно-правовій сфері настає від моменту її народження та припиняється після її смерті.

Дієздатність - це обумовлена конституційно-правовою нормою здатність суб’єкта конституційно-правових відносин своїми діями набувати й здійснювати суб’єктивні права та юридичні обов’язки. У повному обсязі дієздатність фізичної особи в конституційно-правовій сфері виникає з настанням повноліття, тобто з досягненням особою 18 років. В окремих випадках закон передбачає деякі винятки:

• зміна громадянства дітей у разі зміни громадянства їхніх батьків, а також у разі всиновлення, може відбуватися тільки за згодою дітей, які досягли 14 років;

• народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року;

• Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 35 років, та інші винятки.

Коло суб’єктів конституційно-правових відносин є досить специфічним. Так, суб’єктами конституційно-правових відносин можуть бути:

Аналізуючи суб’єктний склад конституційно-правових відносин, слід підкреслити, що їхньою важливою особливістю є нерівноправність суб’єктів. Ця обставина обумовлена тим, що в зазначених відносинах діє принцип влади і підпорядкування, тобто одні із суб’єктів є управомоченою стороною, інші - зобов’язаною. Водночас один і той самий суб’єкт конституційного права в різних конституційно-правових відносинах може виступати одночасно як управомоченою, так і зобов’язаною (підпорядкованою) стороною. Наприклад, у випадках, коли людина є суб’єктом конституційних прав і свобод, вона може вимагати від держави відповідних гарантій реалізації цих прав. І навпаки, держава вимагає від людини виконання її конституційних обов’язків.

3. Конституційно-правові норми та їх особливості

Конституційно-правова норма - це загальнообов’язкове правило поведінки, установлене або санкціоноване державою з метою охорони та регулювання суспільних відносин, які становлять предмет галузі конституційного права.

Конституційно-правові норми характеризуються загальними рисами, притаманними всім видам правових норм, зокрема:

• установлюються або санкціонуються державою та виступають регулятором суспільних відносин;

• установлюють загальнообов’язкові правила поведінки;

• мають формально визначений характер;

• їх виконання забезпечується заходами державного примусу. Водночас їм властиві й деякі специфічні риси. Так, конституційно-правові норми характеризуються:

Конституційно-правові норми класифікуються за різними підставами:

• за змістом (норми, що закріплюють засади конституційного ладу; норми, що закріплюють основи правового статусу людини і громадянина; норми, що закріплюють систему органів державної влади);

• за характером припису (уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі);

• за часом дії (тимчасові, постійні);

• за функціональним спрямуванням (регулятивні, охоронні). Крім того, конституційно-правові норми класифікуються

за територією дії, за призначенням у механізмі правового регулювання та іншими чинниками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити