Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 59. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Загальна характеристика Конституції України

Конституція - це Основний закон держави, що ухвалюється в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини.

Конституціоналізм в Україні має давні традиції, а час його зародження пов’язують з Гетьманською державою (середина XVII - кінець XVIII ст.).

Початком сучасного конституційного процесу вважають ухвалення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., де утверджується здійснення українським народом його невід’ємного права на самовизначення та проголошуються нові принципи організації публічної влади та правового статусу людини і громадянина.

На час проголошення незалежності України діяла Конституція УРСР 1978 р. Стрімкий розвиток суспільних і політичних відносин в Україні вимагав не просто внести зміни і доповнення в Конституцію 1978 р., а докорінно змінити або ухвалити новий Основний закон України. Конституцію України було ухвалено 28 червня 1996 р. Конституція України за своєю структурою складається з преамбули та 15 розділів. Із цього часу декілька разів уносилися зміни до Основного закону України. У 2016 р. було виключено розділ VII «Прокуратура».

Специфічні риси (властивості), що відрізняють Конституцію України від інших нормативно-правових актів:

• Конституція як Основний закон є головним джерелом національного права, ядром усієї правової системи, юридичною базою чинного законодавства;

• Конституція України характеризується юридичним верховенством, що означає її пріоритетне становище в системі національного законодавства України, вищу юридичну силу щодо всіх інших правових актів;

• важливою юридичною властивістю Конституції України є її стабільність, яка забезпечується особливим, ускладненим порядком унесення до неї змін і доповнень. Так, розділ XIII установлює досить складну процедуру зміни Конституції України, яка пов’язана з тим, що, по-перше, вона не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування або обмеження прав чи свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, по-друге, Конституція України взагалі не може бути змінена з настанням певних обставин - в умовах воєнного чи надзвичайного стану, по-третє, деякі положення Конституції України можна змінити винятково всеукраїнським референдумом;

• до юридичних властивостей Конституції України належить пряма дія її норм, що згідно із ч. З ст. 8 Конституції України означає можливість звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України.

Зважаючи на відомі класифікації, Конституція України є:

• за формою писаною, оскільки являє собою єдиний нормативний акт;

• за терміном дії постійною;

• за способом ухвалення народною, оскільки ухвалена представницьким органом - Верховною Радою України;

• за порядком внесення змін та доповнень жорсткою, що підтверджують статті розділу XIII Конституції України.

2. Декларація про державний суверенітет України

Необхідною передумовою конституційного ладу в будь-якій державі є її суверенність.

Залежно від носія влади розрізняють три види суверенітету - державний, народний і національний. Державний суверенітет є визначальною якістю держави. Україні притаманні ознаки, що характеризують її як суверенну державу.

Політико-правове закріплення суверенітету України здійснювалося шляхом ухвалення відповідних нормативних документів.

16 липня 1990 р. Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України

ДЕКЛАРАЦІЯ

Про державний суверенітет України (витяг)

Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, ПРОГОЛОШУЄ державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах…

Ознайомтеся самостійно з текстом Декларації про державний суверенітет України. Текст документа знайдіть на офіційному сайті Верховної Ради України. Виконайте завдання, дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть єдине джерело державної влади за Декларацією. 2. За яким принципом здійснюється державна влада? 3. Хто має виключне право на володіння, користування та розпорядження національним багатством України?

3. Акт проголошення незалежності України

24 серпня 1991 р. Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р. Акт проголошення незалежності України схвалив народ України на Всеукраїнському референдумі

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України.

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

4. Правонаступництво України

Правонаступництво України - це юридично-правові норми, що визначають перехід прав і зобов’язань від держав-попередників до держави Україна.

Урегулювання юридично-правових норм правонаступництва здійснювали Верховна Рада УРСР, Верховна Рада України, інші державні установи в межах своїх повноважень. Крім того, Конституційний Суд України здійснював тлумачення окремих положень Конституції та законів України в частині правонаступництва. Ці норми визначають Україну правонаступницею Української РСР та, частково, СРСР.

Уперше юридично-правові норми правонаступництва України визначено в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Декларація проголошує безперервність держави Україна та її територіальне наступництво в існуючих кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки. У Декларації оголошено правонаступництво в правах на частину в надбаннях СРСР.

Закон України від 12 вересня 1991 р. «Про правонаступництво» визначав чинність органів державної влади та законів УРСР до, відповідно, утворення та ухвалення нових органів влади та законів України. Під час укладання міжнародних договорів з різноманітних аспектів правонаступництва Україна виходила зі своїх національних інтересів та зобов’язань.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити