Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. Поняття конституційного права України

Запитання та завдання до теми 1

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке визначає такий метод конституційно-правового регулювання, що дає можливість відповідному суб’єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд.

А Метод установлення В Метод дозволяння

Б Метод зобов’язання Г Метод заборони

2. Позначте сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що регулюються конституційно-правовими інститутами.

А Зобов’язальне право В Пряме волевиявлення

Б Основи правового статусу Г Територіальний устрій

людини і громадянина

3. Позначте вид (за способом ухвалення) конституції, яку розроблено без участі представницького органу та даровано народу монархом.

А Народна В Монарша

Б Інкорпорована Г Октройована

4. Укажіть види конституційно-правових норм, що класифікуються за характером припису.

А Матеріальні та процесуальні

Б Зобов’язуючі та забороняючі

В Тимчасові та постійні

Г Диспозитивні та імперативні

5. Позначте документ, що вперше проголошує верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в межах території держави та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах України.

А Закон України «Про правонаступництво»

Б Декларація про державний суверенітет України

В Акт проголошення незалежності України

Г Конституція України

6. Предметом регулювання конституційно-правових відносин є:

А Майнові та особисті немайнові відносини

Б Процес праці

В Злочин

Г Організація та здійснення публічної влади

II. Порівняйте поняття.

• Метод конституційно-правового регулювання — предмет конституційного права.

• Суверенітет держави - верховенство державної влади.

III. Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет України. Аргументовано доведіть, що цим документом гарантується і державний, і народний суверенітет.

IV. Назвіть основні інститути та джерела конституційного права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити