Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 3. Громадянство України

Кожен громадянин повинен направляти свої зусилля до того, щоб бути в змозі володарювати над своєю державою.

Арістотель, давньогрецький філософ

§ 63-64. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

1. Поняття громадянства

Громадянство України - це стійкий, необмежений у й просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, унаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.

Цей зв’язок виявляється в розповсюдженні на відповідну особу суверенної влади держави незалежно від місця її проживання - на території держави чи за її межами.

Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства, складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянства. Джерелами цього інституту є:

• Конституція України;

• Закон України «Про громадянство України»;

• чинні міжнародні договори України з питань громадянства;

• підзаконні акти (наприклад, Укази Президента України). Норми цих актів, виходячи з визнання права на громадянство як природного права людини, закріплюють принципи громадянства, повноваження органів державної влади та інших організацій, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, і порядок їх вирішення.

Принципи громадянства - це ті вихідні положення, які визначають істотні риси відносин громадянства. Конституція України та Закон України «Про громадянство України» закріплюють принципи громадянства України.

Принцип єдиного громадянства означає, що якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Відповідно до Закону України «Про громадянство України» громадянами України визнаються особи, які набули громадянство України відповідно до цього Закону.

2. Підстави набуття громадянства України

Закон України «Про громадянство України»

Cт. 6. Підстави набуття громадянства України. Громадянство України надувається:

• за народженням;

• за територіальним походженням;

• внаслідок прийняття до громадянства;

• внаслідок поновлення у громадянстві;

• внаслідок усиновлення;

• внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;

• внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

• у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

• внаслідок встановлення батьківства;

• за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Набуття громадянства України за народженням (філіація) є основним способом набуття громадянства України. За цих обставин громадянство набувається на основі принципів «права крові» або «права ґрунту». У першому випадку дитина набуває громадянства батьків (одного з батьків) незалежно від місця народження, у другому - дитина стає громадянином тієї держави, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків.

Набуття громадянства України за територіальним походженням відбувається шляхом реєстрації. Прийняття до громадянства України (натуралізація) за заявою передбачає подання в письмовій формі відповідної заяви на ім’я Президента України.

Закон України «Про громадянство України»

Cт. 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України.

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Cт. 18. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

3. Умови прийняття до громадянства

Іноземець або особа без громадянства можуть бути прийняті до громадянства України за їх клопотанням.

Закон України «Про громадянство України»

Cт. 9. Умовами прийняття до громадянства України є:

• визнання і дотримання Конституції України та законів України;

• подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);

• безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;

• отримання дозволу на імміграцію;

• володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;

• наявність законних джерел існування.

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Умова про безперервне проживання на території України протягом п’яти років не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, що в’їхали в Україну як особи без громадянства, - на три роки з моменту в’їзду в Україну.

Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України.

4. Підстави припинення громадянства України

Законом України «Про громадянство України» передбачено такі підстави припинення громадянства України:

• унаслідок виходу з громадянства України;

• унаслідок втрати громадянства України;

• за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

1. Унаслідок виходу з громадянства України (репатріація). Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням, яке подається на ім’я Президента України.

2. Унаслідок втрати громадянства України.

Під втратою громадянства розуміють автоматичне припинення громадянства за таких обставин:

• добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

• набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

• добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною службою.

3. За підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Такими обставинами можуть бути, наприклад, оптація (вільний вибір громадянства тієї чи іншої держави в разі переходу частини території від однієї держави до іншої) або трансферт (перехід частини території супроводжується зміною громадянства без права вибору).

5. Органи, що вирішують питання громадянства

Органами, що вирішують питання громадянства, є Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України.

Президент України

• Ухвалює рішення і видає Укази про прийняття до громадянства України і припинення громадянства

• Затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства

• Визначає порядок провадження за заявами

Комісія при Президентові України з питань громадянства

• Розглядає заяви з питань громадянства і вносить пропозиції Президенту України щодо їх задоволення

• Повертає документи про прийняття до громадянства України для їх оформлення відповідно до вимог

• Контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

• Установлює належність до громадянства України

• Готує подання про втрату особами громадянства України

• Виконує рішення Президента України з питань громадянства та ін.

Міністерство закордонних справ України

• Установлює належність до громадянства України

• Веде облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України

• Перевіряє за заявами осіб, які перебувають за кордоном, належність до громадянства України

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити