Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 72. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА І СВОБОДИ

1. Економічні права і свободи

На відміну від особистих і політичних прав і свобод економічні, соціальні та культурні права і свободи є позитивними - їх забезпечення вимагає від держави певних дій.

Соціально-економічні права - це можливості задоволення життєвих потреб людини і отримання від держави захисту економічної свободи і соціальних пільг.

Економічні, соціальні і культурні права і свободи складають особливу групу прав і свобод людини і громадянина. Вони пов’язані з концепцією соціальної держави та стосуються таких сфер життєдіяльності, як власність, трудові відносини, відпочинок, матеріальні та духовні потреби людини.

До економічних прав належать:

• право на приватну власність і право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності. Кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

• право на підприємницьку діяльність. Кожна людина має право на свій ризик здійснювати діяльність, спрямовану на систематичне одержання прибутку.

Зміст кожного із цих основних прав і свобод розкривається у відповідних статтях Конституції України та деталізується в чинному законодавстві України.

2. Соціальні права і свободи

Соціальні права - це права на гідний людини рівень життя і соціальний захист з боку суспільства і держави.

До соціальних прав, які закріплено Конституцією України, належать:

• право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці в Україні заборонено;

• право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів;

• право на відпочинок. Відпочинок складається з днів щотижневого відпочинку, святкових днів, щорічної відпустки;

• право на соціальний захист. Громадяни України мають право на соціальний захист у разі повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття з незалежних від них обставин; у старості та інших випадках;

• право на житло;

• право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло;

• право на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.

3. Культурні (духовні) права і свободи

Культурні права - це можливості доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства.

Конституція України закріплює такі культурні права і свободи людини і громадянина:

• право на освіту; повна загальна середня освіта є обов’язковою;

• право на користування досягненнями вітчизняної та світової культури;

• право на свободу наукової, технічної та художньої творчості;

• право на захист інтелектуальної власності; право на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності тощо.

4. Право на освіту

Право на освіту гарантується Конституцією і Законами України, зокрема Законом України «Про освіту».

Кожен має право на освіту. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, соціального та майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються.

Особа має право здобути кожну кваліфікацію професійної освіти та кожен ступінь вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету один раз. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеня професійної та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної та вищої освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету витрачених на їх навчання коштів.

Закон України «Про освіту»

Cт. 3. Право на освіту

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

Cт. 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і можливостей в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню їхніх потреб у сфері освіти. Основними принципами освіти в Україні є:

• гуманізм;

• невтручання політичних партій, релігійних організацій в освітній процес;

• науковий характер освіти;

• інтеграція з наукою і виробництвом;

• єдність і наступність системи освіти;

• свобода у виборі форм здобуття і видів освіти;

• навчання впродовж життя;

• академічна доброчесність;

• академічна свобода;

• єдність навчання, виховання та розвитку.

Особам, які навчаються, держава гарантує право:

• на здобуття якісної освіти в системі формальної освіти;

• на вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти;

• на академічну мобільність;

• на додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

• на навчання впродовж життя;

• на користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;

• на свободу шукати, одержувати і передавати будь-яку інформацію та ідеї в усній, письмовій, друкованій та електронній формі;

• на участь та свободу в науково-дослідній, науково-технічній, літературній, художній і творчій діяльності;

• на свободу думки, совісті та релігії;

• на свободу асоціацій та мирних зборів;

• на особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

• на безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

• на особливі умови для здобуття освіти (для осіб з особливими потребами та із соціально незахигцених категорій населення). Особи, які навчаються, зобов’язані:

• дотримуватися принципу академічної доброчесності;

• виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану, зокрема систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

• дотримуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити