Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 73. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

1. Конституційні обов’язки громадян України

Основні права громадян нерозривно пов’язані з їхніми обов’язками. Для того щоб успішно реалізувати свої права, людина повинна виконувати покладені на неї обов’язки, віддавати суспільству свою працю, свої зусилля, піклуватися про державні та громадські справи.

Обов’язок - це об’єктивно обумовлена вимога держави а до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

Обов’язок характеризується такими рисами:

• категорія необхідної поведінки людини;

• завжди певне обмеження прав людини;

• виконання обов’язку забезпечується спеціальним механізмом, який має держава; за невиконання обов’язку держава встановлює юридичну відповідальність.

Основи правового статусу особи визначають лише права, свободи та обов’язки людини і громадянина, які отримали конституційне закріплення.

2. Військовий обов’язок громадян

Правовою основою військового обов’язку і військової служби є Конституція України, Закони України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», інші закони України, а також ухвалені відповідно до них укази Президента України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання військового обов’язку, проходження військової служби та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Cт. 1. Військовий обов’язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

2. Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України.

Військовий обов’язок включає:

• підготовку громадян до військової служби;

• приписку до призовних дільниць;

• прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

• проходження військової служби;

• виконання військового обов’язку в запасі;

• проходження служби у військовому резерві;

• дотримання правил військового обліку.

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.

Щодо військового обов’язку громадяни України поділяються на такі категорії:

• допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

• призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

• військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

• військовозобов’язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

• резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть

призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

3. Військова служба

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Проходження військової служби здійснюється:

• громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом;

• іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства,

які проходять військову службу, є військовослужбовцями. Розрізняють такі види військової служби:

• строкова військова служба;

• військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

• військова служба за контрактом осіб рядового складу;

• військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

• військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

• військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

• військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і вмінь для збройного захисту Вітчизни.

Кожен громадянин України, уперше вступаючи на військову службу до Збройних Сил України, особисто складає Військову присягу на вірність Українському народу і скріплює її власноручним підписом. Іноземець або особа без громадянства, який (яка) вперше приймається на військову службу до Збройних Сил України, бере офіційне зобов’язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов’язки військової служби.

4. Альтернативна (невійськова) служба

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» громадяни України мають право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою.

Альтернативна служба - це служба, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.

Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно із законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких ухвалено відповідні рішення.

Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Строк альтернативної служби в півтора раза перевищує строк військової служби, установлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити