Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 74. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ІНОЗЕМЦІВ, БІЖЕНЦІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

1. Права та обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів

Реальне забезпечення прав і свобод громадян і безпеки особи належить до життєво важливих інтересів України. Завдання забезпечення прав і свобод громадян набуває особливого значення в період дії особливих правових режимів - під час виникнення різних ситуацій надзвичайного характеру, коли нормальне функціонування суспільства і держави внаслідок тих чи інших причин стає неможливим.

За сучасних умов будь-які обмеження прав і свобод громадян припустимі тільки в тому разі й тією мірою, у яких вони передбачені Конституцією України та відповідають нормам міжнародного права. Повною мірою це поширюється і на обмеження прав громадян в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Правовою основою регулювання питань обмеження прав і свобод людини в умовах надзвичайного і воєнного стану є Закони України «Про правовий режим надзвичайного стану» (2000) і «Про правовий режим воєнного стану» (2015).

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, і передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, захисту конституційного ладу.

Надзвичайний стан може бути введений у разі:

• виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;

• здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення;

• виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян;

• виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їхні права і свободи;

• спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

• масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

• необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку для захисту прав і свобод людей на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи:

• установлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

• обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

• посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

• заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

• заборона страйків;

• примусове відчуження або вилучення майна в юридичних і фізичних осіб.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

В умовах надзвичайного та воєнного станів не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою ст. 64 Конституції України.

2. Правовий статус іноземців, біженців та тимчасово переміщених осіб в Україні

Правовий статус іноземців, біженців та тимчасово переміщених осіб в Україні визначають Конституція України, Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

ноземець - це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України.

Іноземці, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування, мають право на визнання їх правосуб’єктності та основних прав і свобод людини.

Іноземці зобов’язані неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Cт. 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

1. Іноземці та особи без громадянства можуть відповідно до Закону України «Про імміграцію» іммігрувати в Україну на постійне проживання.

2. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються такими, які постійно проживають на території України з моменту визнання біженцем в Україні або надання притулку в Україні. Постійне проживання на території України біженців підтверджується посвідченням біженця.

3. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист в Україні, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії обставин, за наявності яких додатковий чи тимчасовий захист було надано.

Біженець - це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань.

Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист:

• не можуть бути вислані або примусово повернуті до країни, де їхньому життю або свободі загрожує небезпека, з причин, що визнаються міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження;

• не можуть бути вислані або примусово повернуті до країн, де вони можуть зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання або з яких вони можуть бути вислані або примусово повернуті до країн, де їхньому життю або свободі загрожує небезпека за ознаками віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань.

Особа, стосовно якої ухвалено рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право:

• на тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу;

• на проживання в родичів, у готелі, піднайму житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців;

• на безоплатну правову допомогу в установленому порядку;

• інші права, передбачені Конституцією та законами України. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права:

• на пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України;

• на працю і відпочинок;

• на провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;

• на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;

• на освіту;

• на свободу світогляду і віросповідання;

• на направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

• на звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

• на безоплатну правову допомогу в установленому порядку. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, установленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання.

3. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні

Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні визначає Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.

Внутрішньо переміщена особа має право:

• на єдність родини; інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

• на безпечні умови життя і здоров’я;

• на достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;

• на створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;

• на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

• на сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;

• на забезпечення лікарськими засобами та надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

• на влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

• на отримання гуманітарної та благодійної допомоги;

• інші права, визначені Конституцією та законами України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити