Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 13. Державна влада та її ознаки. Державний апарат

1. Поняття та ознаки державної влади

Кожна людина у своєму житті може потрапити в такі ситуації, коли хтось керує нею, нав’язує свою волю.

• Пригадайте, які види влади ви знаєте, і наведіть приклади використання цих видів влади.

Батьки визначають час, коли дитина має повернутися додому, — це прояв сімейної влади. Адміністрація підприємства віддає наказ про звільнення працівника, виявляючи економічну владу. Священик виступає з проповіддю та, скориставшись релігійною владою, закликає не вживати м’яса під час посту. Особливе місце серед цих видів влади займає державна влада.

Державна влада — це вид публічної політичної влади, яка здійснюється державою та її органами, здатність держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність об’єднань, що знаходяться на її території.

Державна влада має суттєві відмінності й особливості порівняно з іншими видами влади. Передусім державна влада є єдиною, у державі вона може бути лише одна. На відміну від неї, усі інші види влади є множинними: сімейна влада в кожній сім’ї окрема, релігійну владу також має представник кожної релігії, так само економічна влада відрізняється на кожному підприємстві.

Державна влада поширює повноваження на всіх членів суспільства, на всіх громадян держави, усіх, хто перебуває на території держави. Можливості ж будь-яких інших видів влади обмежені певного, часто дуже невеликою групою членів суспільства — членами сім’ї, працівниками підприємства, прихильниками певної релігійної конфесії. Тільки рішення державної влади є загальнообов’язковими для всіх у державі.

Державна влада є найбільш впливовою та сильною. Вона єдина може офіційно застосовувати примус для забезпечення своїх велінь. Для цього в державі створюється спеціальний апарат державної влади, апарат примусу. У той же час застосування примусу носіями сімейної, релігійної, економічної та ідейної влади буде порушенням законодавства. Якщо хтось із представників цих видів влади спробує застосувати силу, він може бути покараний органами державної влади.

Державна влада має вирішувати проблеми, що мають загальносуспільне значення, інші ж види влади вирішують проблеми, які стосуються лише частини суспільства.

І, нарешті, лише державна влада характеризується суверенністю, тобто верховенством, повнотою, неподільністю, незалежністю від влади будь-якої іншої організації.

Суттєвою ознакою державної влади є також її певна організаційна відокремленість від суспільства, окремих його соціальних груп (класів, станів тощо).

2. Державний апарат

Реалізація державної влади потребує обов’язкової наявності спеціальних органів, установ, які реалізують функції держави.

Сукупність органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, називають державним апаратом.

Основним елементом державного апарату є державний орган. Кожен із державних органів має певні владні повноваження. Працівниками державного апарату є чиновники — державні службовці, які професійно працюють в апараті, реалізуючи функції держави. Структура та повноваження органу державного апарату визначаються певним нормативним актом. Усі органи державного апарату діють від імені держави, закріплюють і відображають її волю. Важливою ознакою державного апарату є те, що його діяльність фінансується з державного бюджету.

У сучасній державі державний апарат будується та функціонує за принципом поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

За основу діяльності державного апарату взято певні принципи його діяльності.

Принцип оптимальності передбачає, що система органів державного апарату повинна забезпечувати можливість реалізації поставлених перед ними завдань. При цьому апарат повинен бути доцільно побудований, між окремими органами мають бути налагоджені взаємний зв’язок і взаємодія. В органах державного апарату має працювати достатня кількість кваліфікованих чиновників.

Ефективність діяльності державного апарату визначає можливість забезпечити його реальний вплив на суспільство, те, наскільки органи державного апарату здатні реалізувати функції держави. Ефективний державний апарат забезпечує прийняття саме тих рішень, які реально відповідають інтересам більшості населення держави.

Важливим принципом діяльності апарату сучасної держави є гуманізм. Відповідно до цього принципу, права та свободи людей проголошуються та закріплюються законодавчо як основна соціальна цінність суспільства, вищою метою роботи державного апарату проголошуються права та свободи людини.

Нині в більшості держав забезпечується також дія принципу конституційності та законності. Він передбачає, що в державі можуть існувати та діяти лише органи, які прямо передбачені законодавством. їхні повноваження закріплюються в законодавстві, вони мають діяти в порядку та межах повноважень, визначених законом. Рішення, які приймають органи, що належать до державного апарату, повинні бути законними та прийнятими в межах повноважень, що мають ці органи.

Для державного апарату важливо забезпечити його максимальну незалежність від політичних впливів. Саме тому проголошується принцип політичної лояльності, який забезпечується передусім шляхом законодавчого закріплення обмежень щодо перебування працівників державного апарату в політичних партіях.

Ефективна реалізація повноважень державного апарату неможлива без дотримання принципу професіоналізму. Для цього працівники апарату повинні мати відповідну професійну підготовку, знання та вміння. Для дотримання цього принципу запроваджується спеціальна система підбору кадрів — проводяться відповідні

конкурси, екзамени, здійснюється вивчення кандидатів на певні посади.

Принциповим є дотримання принципу єдності та поділу державної влади. Для дотримання цього принципу в законодавстві держави передбачено систему отримань і противаг між різними органами влади. Це убезпечує державу від небезпеки узурпації влади в одних руках.

3. Державні органи та їхня класифікація

Первинною ланкою державного апарату є орган держави (державний орган) — структурно організований елемент державного механізму, колектив державних службовців (чиновників), наділений владними повноваженнями та необхідними матеріальними засобами для здійснення завдань, пов’язаних із реалізацією тієї або іншої функції держави.

Державний орган об’єднує державних службовців, які мають спільні цілі та рід діяльності. Він утворюється в порядку, передбаченому законодавством, й уповноважується здійснювати певні функції та завдання держави. Спеціальними документами визначається порядок діяльності державного органу.

Існує чимало видів державних органів.

Відповідно до напряму своєї діяльності, державні органи поділяють на органи законодавчої, виконавчої та судової влади (з цим поділом ми пізніше ознайомимося більш детально). Іноді виокремлюють також контрольно-наглядові органи, а також як окремий вид державного органу — главу держави.

За місцем у системі державного апарату органи держави поділяють на первинні та вторинні. Первинні органи утворюються шляхом прямого волевиявлення населення. Саме ці органи символізують суверенітет держави. В Україні такими органами є Верховна Рада України, обласні, районні, сільські та міські ради, Президент України. Однак частина органів держави утворюються не шляхом прямого обрання населенням, а призначаються або обираються первинними органами. Так, у нашій державі Кабінет Міністрів України формується Верховною Радою та Президентом України. Рахункова палата формується Верховною Радою. Такі органи мають назву вторинних.

Розрізняють також органи за способом утворення. Частина державних органів у сучасній державі формується на виборах — це виборні органи, інші призначають (призначувані органи). У монархіях існують також органи, влада в яких успадковується (ідеться насамперед про главу держави за монархічної форми правління).

За часом існування та функціонування державні органи поділяють на постійні та тимчасові. Постійними органами є більшість державних органів, які діють протягом необмеженого часу. Тимчасові органи створюють для виконання завдань, які обмежені певним, чітко визначеним часом. Такими є тимчасові слідчі комісії, які створюють у Верховній Раді України; спеціальні урядові комісії, які призначають для розслідування надзвичайних пригод (аварій, катастроф) тощо.

Державні органи поділяють також за територією, на яку поширюються їхні повноваження. Центральні (загальні) органи поширюють свою діяльність на всю територію держави, локальні (місцеві) діють лише на певній частині території.

І, нарешті, за своїм складом і порядком прийняття рішень органи поділяють на колегіальні й одноособові. Колегіальні державні органи складаються з кількох (іноді чималої кількості) осіб. Саме такими завжди є парламенти, уряди. Рішення в таких органах приймають здебільшого шляхом голосування. А президент держави, монарх є прикладом одноособового державного органу. Відповідно ці особи-органи самостійно мають право приймати рішення в межах своїх повноважень.

Найсильнішою серед усіх видів влади є державна влада. Вона є загальнообов’язковою, може застосовувати примус, має певні ознаки та відмінності від інших видів влади.

З метою реалізації функцій держави створюють державні органи, які утворюють апарат держави. Державні органи реалізують державну владу.

Запам’ятайте: державна влада, державний апарат, державний орган.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «апарат держави», «орган держави», «державна влада».

2. Які особливості має державна влада порівняно з іншими видами влади?

3*. Назвіть і поясніть сутність відомих вам принципів діяльності державного апарату.

4*. Висловте свою думку щодо того, якою мірою діяльність державного апарату України відповідає існуючим принципам.

5. Визначте підстави класифікації державних органів.

6. Наведіть приклади державних органів України, які належать до різних його видів.

7*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть повідомлення про діяльність органів державної влади в різних державах світу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.