Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 16. Судова влада та правоохоронні органи

1. Поняття «судова влада»

Якщо людину запитати, чи знає вона, що таке суд, то відповідь, швидше за все, буде позитивною. Одразу після появи людського суспільства в ньому виникали певні конфлікти й протиріччя. За часів первісного суспільства їх вирішували збори роду, племені, у яких основну роль відігравали старійшини як найавторитетніші члени громади.

Суд виник одночасно з державою та є її невід’ємним атрибутом, пройшов тривалий та складний шлях розвитку. За часів рабовласництва й частково феодалізму в монархічних державах судова влада належала монарху. У республіках формуються суди громад, окремих станових груп. З розвитком держави, з формуванням сучасного розуміння демократичної держави судова влада перетворюється на елемент державного механізму. Право здійснювати правосуддя стає частиною державного суверенітету.

Нині в будь-якій державі існує суд — державний орган для здійснення правосуддя. Іноді говорять, що законодавча влада приймає закони, виконавча — забезпечує їхнє виконання, реалізацію, а судова влада карає за порушення або невиконання законів, вирішує суперечки.

Основним завданням судової влади є здійснення правосуддя. Здійснюючи його, судова влада забезпечує розгляд різноманітних судових справ і прийняття правомірних рішень. При цьому важливо звернути увагу на те, що суд, з одного боку, карає за порушення вимог законів, інших нормативних актів, а з іншого — дуже важливою функцією суду є розгляд конфліктів, суперечок між різними особами, у тому числі між державою та громадянином. Іноді суд може бути арбітром і в суперечках між різними державними органами. При цьому правосуддя є винятковим повноваженням суду, жоден інший орган не має права його здійснювати.

2. Загальні принципи судочинства

Для дієвості судової влади важливою умовою є її авторитет, забезпечується завдяки дотриманню певних принципів судочинства. У більшості держав світу принципи правосуддя закріплюються в основному законі держави або в спеціальних законах.

Закон передбачає незалежність судів від будь-якого впливу. Водночас одним із найважливіших принципів правосуддя є незалежність суддів. При розгляді справи та прийнятті рішення суддя незалежний від будь-яких інших осіб чи органів. Для цього для судді передбачено спеціальні гарантії — захист держави, недоторканність, матеріальне забезпечення. У деяких державах незалежність суддів забезпечується особливим порядком їхнього обрання або призначення, а іноді — призначенням суддів пожиттєво.

У діяльності суду навіть за умови дотримання всіх принципів правосуддя можливі помилки, тому передбачається можливість оскарження рішень судів

в апеляційному та касаційному порядку.

У розгляді майже будь-якої справи беруть участь дві сторони. У кримінальному процесі — це звинувачення та захист, у цивільному й господарському — позивач і відповідач. Запорукою демократичного, справедливого розгляду справи є дотримання принципу рівності сторін: кожна з них має однакове право подавати докази, виступати в судових дебатах, порушувати клопотання, заявляти відводи тощо. При цьому під час процесу має бути забезпечена змагальність судового процесу, тобто кожна сторона із зібраними відповідно до закону та поданими на розгляд суду доказами своїми виступами під час засідання намагається переконати суд у своїй правоті. Думка жодної із сторін не є для суду вирішальною.

Одним із важливих принципів судочинства є гласність судового розгляду, який передбачає, що розгляд більшості судових справ відбувається відкрито, на засіданні можуть бути присутніми всі дорослі особи, представники засобів масової інформації. При цьому закон передбачає, що в окремих випадках можливе проведення закритих судових засідань, зокрема коли йдеться про державні або військові таємниці тощо.

Безумовно, будь-яке судове рішення має відповідати закону. Суддя, приймаючи рішення, повинен керуватися чинними нормативними актами. Якщо рішення не відповідає закону, воно не може бути чинним. Саме це передбачає принцип законності.

3. Юрисдикція судів

У будь-якій країні судам доводиться розглядати величезну кількість різноманітних справ. Тому в більшості держав створюють розгалужену систему судів, визначаючи, які справи має розглядати кожен із них.

Право, повноваження суду розглядати певні види (категорії) справ називають юрисдикцією суду.

При цьому іноді розрізняють предметну, територіальну й суб’єктну юрисдикції.

Предметна юрисдикція визначає право суду розглядати справи залежно від змісту. У більшості держав за цією ознакою виокремлюють загальну та спеціальну юрисдикцію. Як правило, до загальної юрисдикції належать кримінальні та цивільні справи. Спеціальна юрисдикція в різних державах визначається по- різному. Найчастіше до спеціальної юрисдикції належать конституційні, господарські, адміністративні справи, однак існують й інші види спеціалізованих судів. Так, у Болгарії є адміністративні спеціалізовані суди; у ФРН — адміністративні, трудові, фінансові, соціальні суди; у Франції — адміністративні та трибунали в комерційних, трудових, соціальних справах; у США — суди в справах про банкрутство, податкові та митні суди.

Іноді створюють суди, завданням яких є розгляд справ певних категорій осіб. У цьому випадку йдеться про суб’єктну юрисдикцію суду. У багатьох державах до спеціалізованих належать військові суди, які мають розглядати справи щодо військовослужбовців. Такі суди є у Великій Британії, Канаді, Німеччині, Іспанії.

Досить поширеним є створення судів для неповнолітніх. Такі суди називають ювенальними (від латин. Juvenalis — юнацький). Перший у світі ювенальний суд було створено в Чикаго (США) у 1899 р. Пізніше спеціалізовані ювенальні суди були створені в Ірландії (1904), Англії та Уельсі (1905), Німеччині (1907), Італії та Канаді (1908), Франції (1914), Японії (1923) тощо. Нині такі суди існують в Австралії, Єгипті, Ізраїлі, Італії, Іспанії, США, Сирії тощо.

Територіальна юрисдикція визначає можливість розв’язання судом справ залежно від того, де сталися події. Як правило, справи розглядає той суд, на території діяльності якого сталися певні події або проживають учасники процесу. У більшості держав суди створені в адміністративних одиницях, з яких складається держава. У той же час в окремих державах (зокрема, США) створені спеціальні судові округи, межі яких не збігаються з межами адміністративно- територіальних одиниць. Метою створення таких судових округів є уникнення чи зменшення можливості впливу на суд виконавчої влади тієї території, де він працює. У деяких державах існує практика розміщення судів в інших містах, ніж органи виконавчої влади.

4. Конституційний суд

Особливою ланкою судової системи в багатьох державах є органи конституційної юрисдикції.

Конституційна юрисдикція — це діяльність повноважних державних органів, спрямована на визначення відповідності певного кола правових актів конституції.

Нині органи конституційної юрисдикції створено в більшості держав світу. При цьому виокремлюють дві основні моделі конституційної юрисдикції. Перша з них — американська — притаманна, крім США, також Аргентині, Норвегії, Японії. За цієї системи право визначати конституційність нормативних актів, зокрема законів, має кожен суд загальної юрисдикції. У зв’язку з тим, що розгляд питання про конституційність може здійснювати будь-який суд, її також називають децентралізованою. Розглядаючи будь-яку справу, суд може не лише прийняти рішення по суті справи, а й розглянути питання про відповідність конституційності законів, інших актів, на які посилаються учасники процесу. У разі прийняття рішення про неконституційність певного акта чи закону він втрачає юридичну силу, не може застосовуватися в майбутньому. При цьому рішення суду загальної юрисдикції може бути переглянуто судом вищої інстанції.

У деяких державах — Австралії, Індії, Швейцарії — діє модифікована американська модель конституційного нагляду, коли право конституційного нагляду та контролю надається не всім судам загальної юрисдикції, а лише вищому з цих судів.

Друга модель називається європейською, або централізованою. Така система діє у ФРН, Австрії, Італії, Іспанії, Росії. Вона передбачає створення спеціального судового органу конституційної юрисдикції, для якого перевірка конституційності законів та інших нормативних актів є єдиною функцією. У цих державах не передбачена процедура перегляду рішення суду конституційної юрисдикції, воно є остаточним, закон, визнаний неконституційним, втрачає юридичну силу. Саме така система діє й в Україні.

Крім цих двох моделей, існують держави (наприклад, Франція), у яких конституційний нагляд здійснює не суд, а спеціальний орган.

До повноважень органів конституційного нагляду насамперед належить перевірка конституційності (відповідності конституції) нормативних актів. Перелік актів, які підлягають конституційному контролю, визначає законодавство відповідної держави. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції, як правило, належать так звані компетенційні спори — розв’язання суперечок між різними органами та гілками влади щодо розподілу їхніх повноважень, а також вирішення питань про припинення діяльності політичних партій, перевірка дотримання передбаченої законом процедури здійснення імпічменту тощо.

5. Судова інстанція. Апеляція. Касація

Одним із принципів судочинства є забезпечення права на оскарження прийнятого рішення. Для забезпечення цього принципу створюють суди кількох інстанцій.

Судова інстанція — ланка судової системи з відповідними повноваженнями, яка здійснює розгляд справи на певній стадії судового процесу.

У більшості держав існують суди першої, апеляційної та касаційної інстанції. Суди першої інстанції здійснюють розгляд справи, ретельно вивчаючи всі отримані та зібрані докази. Мета цієї роботи — усебічне, об’єктивне та повне дослідження всіх обставин справи. У розгляді справи суду першої інстанції беруть участь сторони процесу, які мають право подавати докази, давати пояснення, виступати з промовами тощо. При розгляді справи суд вивчає речові докази, документи, заслуховує учасників процесу, свідків, експертів, спеціалістів. За результатом її розгляду суд виносить вирок, в інших справах приймається судове рішення. Варто зазначити, що в окремих випадках апеляційні суди можуть розглядати справи як суди першої інстанції.

У разі незгоди з прийнятим рішенням у суді першої інстанції учасники процесу мають право оскаржити прийняте рішення. У цьому випадку йдеться про апеляцію.

Апеляція (від латин. appellatio — звернення) — форма оскарження офіційно прийнятого рішення.

Апеляція передбачає звернення до суду вищої інстанції, який має право переглядати справу. При цьому апеляційний суд розглядає вироки, рішення, які ще не набули законної сили, подання апеляції призупиняє набуття чинності вироком або рішенням. Розглядаючи апеляцію, суд перевіряє справу в повному обсязі та має право повернути її на новий розгляд. Право на апеляцію закріплено в законодавстві більшості сучасних держав. Воно вважається однією з гарантій справедливого правосуддя, забезпечує можливість своєчасного виправлення судових помилок.

Крім апеляції, існує можливість ще одного виду перегляду судових рішень — касація (від пізньолатин. cassatio — скасування). Касація подається на рішення апеляційного суду. Касаційний суд переглядає справу, як правило, лише в межах поданої скарги. При цьому подання касаційної скарги не зупиняє набуття вироком чи рішенням законної сили (крім випадку, коли оскаржується рішення апеляційного суду, який розглядав справу як суд першої інстанції).

Право подати апеляцію та касацію мають усі учасники процесу, які вважають, що їхні права порушені, які не згодні з рішенням суду.

6. Участь представників народу в судовому розгляді

У більшості сучасних держав одним із принципів судочинства є участь у його здійсненні представників народу. Протягом багатьох років перебування України в складі СРСР розгляд справ здійснювався судом за обов’язкової участі народних засідателів. Водночас ви бачили американські кінофільми, у яких судочинство здійснюють присяжні.

Участь присяжних у розгляді справ має забезпечити поєднання життєвого досвіду представників народу та професійної юридичної підготовки судді, який також обов’язково бере участь у судовому розгляді.

Кількість присяжних у різних державах визначено від 3 до 12 осіб. У більшості країн участь присяжних у судовому розгляді є досить обмеженою: вони не мають права ставити запитання учасникам процесу, є, фактично, спостерігачами за судовим розглядом, який веде професійний суддя. Крім того, присяжні в багатьох державах приймають лише вердикт, визначаючи винність підсудного (відповідають на запитання «винен — не винен»), а у винесенні вироку, визначенні міри покарання в разі визнання винним участі не беруть.

7. Правоохоронні органи

На жаль, у кожній державі є люди, які не дотримуються існуючих правових норм, порушують закони. Саме тому для забезпечення виконання однієї з функцій держави — підтримання правопорядку — створюються правоохоронні органи.

Перелік цих органів у кожній державі суттєво відрізняється, однак є певні спільні ознаки. Так, практично повсюди існують органи внутрішніх справ — типовою назвою такого органу є поліція. До її функцій належать забезпечення громадського порядку, боротьба з кримінальною злочинністю, у багатьох державах на неї покладено контроль за дотриманням Правил дорожнього руху.

Поліція Нью-Йорка

Значну роль у правоохоронній системі відіграє прокуратура. Серед головних завдань прокуратури — нагляд за дотриманням законності в діяльності інших правоохоронних органів, за дотриманням прав людини, а також підтримка державного обвинувачення в суді.

У більшості держав світу існують також правоохоронні органи, які забезпечують державну безпеку, ведуть боротьбу з тероризмом, шпигунством, організовують контррозвідувальну діяльність.

Окремі правоохоронні функції покладаються також на прикордонну, митну, податкову службу, органи лісової та водної охорони тощо.

Запам’ятайте: судова інстанція, юрисдикція, касація, апеляція, присяжні, правоохоронні органи.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «суд», «судова інстанція», «юрисдикція», «касація», «апеляція».

2. Визначте основні завдання суду в сучасній державі.

3. Які принципи судочинства, правосуддя вам відомі?

4*. Поясніть різницю між різними способами оскарження судових рішень.

5. Порівняйте апеляцію та касацію.

6*. Висловте свою думку щодо доцільності залучення представників народу до здійснення правосуддя.

7*. Визначте позитивні та негативні ознаки суду присяжних.

8. Назвіть відомі вам правоохоронні органи.

9. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть повідомлення про діяльність правоохоронних органів у різних державах світу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити