Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1. Влада і суспільство в додержавний період

1. Суспільство та влада

Ви, напевно, не раз чули слово суспільство. Що ж воно означає?

Суспільство — це система спільного життя людей, сукупність людей, які об’єднані конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видом діяльності, сукупність історично обумовлених зв’язків і взаємодій, що склалися між людьми в процесі їхньої життєдіяльності.

Це поняття можна застосовувати лише до людського співтовариства. Суспільство з’являється тоді, коли виникає людина, набагато раніше, ніж держава.

Суспільство передбачає існування певної соціальної організації, системи взаємодії та взаємовідносин між його членами. При цьому обов’язково виникають відносини підпорядкування, керівництва й управління. Одні люди підкоряють своєму впливові інших, нав’язують їм свою волю, керують їхніми діями.

g Право та можливість людини, групи людей керувати іншими, розпоряджатися ними називають владою.

Розрізняють різні види влади. Коли батько чи мати вимагають від своїх дітей виконати домашнє завдання, ідеться про сімейну владу, яка ґрунтується на авторитеті батьків, а певного мірою й на залежності дитини від них. Директор підприємства може керувати своїми підлеглими, адже вони залежать від нього економічно, отримують заробітну плату, що є основою їхнього існування. Це економічна влада. Священик значною мірою може впливати на дії, поведінку своєї пастви, зокрема через проповідь, користуючись духовною владою. Найсильнішим видом влади є державна. Вона єдина має право застосовувати не лише переконання, а за потреби й примус. Саме з нею ви маєте справу, коли спілкуєтеся з поліцією, саме її застосовує до правопорушника суд, виносячи вирок.

2. Організація первісного суспільства

Людське суспільство пройшло великий шлях у своєму розвитку. За даними сучасної науки, планета Земля виникла майже 4,7 млрд років тому. Приблизно 3-3,5 млрд років тому на нашій планеті зародилося життя. Майже 2 млн років тому на Землі з’явилася людина, а близько 40 тис. років тому зробила перші кроки людина сучасного виду — Ношо sapiens — Людина розумна.

• 3 курсу історії пригадайте, що відрізняло первісну людину від мавпи. Якими були перші знаряддя праці первісної людини?

Період від появи перших людей до виникнення держави називають первісним суспільством — додержавшім періодом існування людства.

З перших кроків свого існування людина жила в колективі. Першим колективом давніх людей стала первісна праобщина. Цей колектив був досить сталим, адже об’єднував родичів, але невеликим — два-три десятки дорослих жінок і чоловіків і кілька десятків дітей. Навіть у такому колективі потрібна була певна соціальна організація, яка необхідна для виживання в складних умовах існування первісної людини. Вона передбачала безпосереднє спілкування членів людського стада.

З часом людина вдосконалювала знаряддя праці, оволодівала новими трудовими навичками, змінювалася й соціальна організація суспільства. На зміну людському стаду прийшла родова община. Кількість членів цього людського колективу була набагато більшою, однак він також об’єднував родичів, осіб, пов’язаних спільним походженням. При цьому члени общини вели спільне господарство, разом працювали. Як правило, родову общину очолювала жінка.

Поступово окремі родові общини об’єднувалися в більш великі колективи — племена. Членів племені об’єднувало вже не лише кровне споріднення, а й шлюб.

Однак основні ознаки організації суспільства на всіх етапах первісного суспільства залишалися однаковими. Спочатку влада належала всьому людському колективу (людському стаду, общині, племені) у цілому. Кожна людина мала абсолютно рівні права й обов’язки, жодна не мала привілеїв. Вищою владою були загальні збори (рада) усіх дорослих членів людського колективу. Саме на них приймали найважливіші рішення, які стосувалися всього колективу, обирали старійшину — найдосвідченішого та найавторитетнішого представника людського колективу. Він здійснював повсякденне керівництво життям людського колективу, безпосередньо брав участь у всіх справах племені й общини.

Влада старійшини підтримувалася авторитетом, повагою до нього. Рішення та вказівки старійшини виконували добровільно, на підставі довіри до нього, його досвіду й уміння. У разі порушення порядку, установленого в первісному людському колективі, вживали певні заходи, а часом і примус. Найстрашнішим покаранням того часу було вигнання з племені, адже одноосібно тогочасна людина вижити не могла. Однак при цьому в первісному суспільстві не було спеціальних органів примусу, які займалися лише цією діяльністю. Ця система соціального управління отримала назву первісна демократія.

3. Регулювання людських відносин у первісному суспільстві

Незважаючи на порівняно невелику кількість членів людського колективу за часів первісного суспільства, у ньому існувала потреба регулювання людських відносин.

Поступово в житті суспільства складалися певні ритуали, які, на думку тогочасних людей, допомагали їм у житті, у досягненні своїх цілей. Так, в окремих племенах необхідною умовою успіху на полюванні вважалося виконання певних ритуальних танців, метання списів у зображення тварин, на яких полювали, інші дії, що вважалися запорукою успіху. Поступово, унаслідок багаторазового повторення, ці дії ставали звичкою членів суспільства — формувався звичай.

Одночасно прискорилося формування уявлення суспільства про добро та зло. Так виникли правила поведінки, які регулюють відносини між людьми, — початкові правила (норми) моралі.

Знання людей про навколишній світ, природу й людське життя були в той час досить обмеженими та примітивними. У зв’язку з цим чимало подій та явищ, які спостерігали й намагалися пояснити первісні люди, отримували фантастичне, як на сьогодні, пояснення. Виникали міфи, які певного мірою також визначали поведінку та дії членів первісного суспільства. Міфи, що відтворюють фантастичні уявлення про світ, природу й людське буття тощо, називаються міфологією.

• Пригадайте, які міфи вам відомі з історії стародавнього світу.

Іноді в житті суспільства на основі досвіду та певних переконань виникали так звані табу — заборони, які накладали на якісь дії, предмети, слова тощо. Вони були пов’язані з тим, що, на думку первісної людини, порушення такої заборони призводять до жорстокої кари (тяжкої хвороби, голоду, смерті).

Усі ці соціальні норми первісного суспільства іноді об’єднують поняттям «мононорми».

Для всіх соціальних норм первісного суспільства характерні спільні ознаки. Вони були створені внаслідок багаторазового повторення й поступово стали звичними для більшості людей. Ці норми є консервативними за своєю природою, адже в них відтворено те, що утворилося внаслідок тривалої суспільної практики. При цьому норми закріплювалися не у звичних нині нормативних актах (на папері), а лише у свідомості людей. Соціальні норми первісного суспільства виражали волю всього племені, роду, тому їхнє дотримання забезпечувалося здебільшого заходами суспільного впливу, адже, як ми вже знаємо, спеціального апарату примусу на той час не існувало. Крім того, дотримання соціальних норм первісного суспільства забезпечувалося страхом людини перед надприродними силами, помстою, яка чекала в разі порушення встановлених норм не лише порушника, а й увесь людський колектив, до якого він належав.

Виникнення держави та права призвело до суттєвих змін у соціальній організації людського суспільства.

• Пригадайте, що таке держава та право. Визначте відмінності держави від первісного суспільства.

Первісне суспільство

Держава

Поділ людей за ознакою споріднення.

Поділ людей за територіальною ознакою.

Наявність лише народного суверенітету.

Наявність державного суверенітету.

Відсутність публічної влади.

Наявність публічної влади.

Відсутність апарату примусу.

Наявність апарату примусу.

Регулювання суспільних відносин за допомогою мононорм.

Регулювання суспільних відносин за допомогою переважно правових норм.

Мононорми відображають інтереси всього суспільства.

Норми права відображають інтереси, захищають права переважно певної частини суспільства.

На початку існування людства виникають людські спільноти — стадо, рід, плем’я, родова община. Влада в них належала колективу в цілому, вищим органом влади були загальні збори всіх дорослих членів колективу. Старійшина, якого обирали на зборах, керував повсякденною діяльністю членів колективу, використовуючи свій авторитет і досвід.

Регулювання відносин здійснювалося за допомогою мононорм, які існували у формі звичаїв, табу, первинних норм моралі та міфів.

З розвитком суспільства ця система вже не задовольняла потреб, що стало причиною виникнення держави та права.

Запам’ятайте: суспільство, влада, мононорми, первісна демократія.

Запитання та завдання

1. Наведіть приклади застосування влади різних видів.

2. Назвіть форми організації суспільства в первісний період існування людства.

3. Назвіть характерні ознаки влади в додержавний період.

4. Які соціальні регулятори були за часів первісного суспільства?

5*. Порівняйте різні види мононорм, які існували в первісному суспільстві.

6. Висловте свою думку щодо причин появи держави та права.

7*. Порівняйте статус, порядок обрання та функції старійшини первісного племені та сучасного глави держави.

8*. Порівняйте владу в первісному суспільстві (додержавного періоду) і державну владу (див. табл.).

Питання для порівняння

Первісне суспільство

Держава

Назва спільноти, якою керують

   

На чому ґрунтується влада

   

Застосування сили

   

За яким принципом утворюється (формується) спільнота, якою керують

   

Пригадайте найдавніші держави, які існували в історії людства, та особливості їхнього виникнення, відомі вам з курсу історії.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.