Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 20. Функції та принципи права

1. Поняття «функції права»

Право, як і будь-який соціальний інститут, має певні завдання.

Напрями (види) впливу права на суспільні відносини називають функціями права.

Функції права значною мірою залежать від особливостей держави, її історичного досвіду та типу. У будь-якому випадку функції права визначаються тим призначенням, яке має право в конкретному суспільстві. Вони показують, як здійснюється вплив права на відносини в суспільстві, на людей та суспільство в цілому.

2. Загальносоціальні функції права

Саме загальносоціальні функції права першими стали об’єктом дослідження юристів ще на початку XX ст. Дослідники, які вивчали це питання, наводять різні переліки загальносоціальних функцій, однак усі вони вважають, що основним завданням права є врегулювання соціальних відносин, їхнє закріплення та охорона. У той же час сучасна правова наука визнає, що загальносоціальні функції об’єднують регулятивну й охоронну функцію права в певній сфері соціальних відносин. Іншими словами, загальносоціальні функції права визначають відповідно до тих сфер, у яких вони діють, при цьому в кожній сфері право виконує обидві спеціальні юридичні функції.

Економічна функція права передбачає регулювання ним насамперед відносин власності, які є основою будь-якої економіки. Право забезпечує регулювання економічних правовідносин, а також захист установлених правомірних економічних правовідносин. У разі порушення установлених вимог право забезпечує вжиття до правопорушників відповідних заходів впливу.

Політична функція регулює відносини між соціальними групами, між владою та суспільством, міжнаціональні відносини. Ця функція права полягає в забезпеченні прав і свобод людини. У сучасних умовах саме функція забезпечення прав і свобод людини набуває великого значення.

Виконуючи виховну функцію, право сприяє формуванню високої правосвідомості людей. Право відображає певні погляди, впливає на думки та почуття людей. Правові норми повинні відповідати вимогам гуманізму, справедливості. У цьому випадку вони отримують підтримку більшості населення, а з іншого боку — такі норми сприяють формуванню поваги до права людей.

Ідеологічна функція права реалізується значною мірою завдяки тому, що право сприяє формуванню поглядів суспільства на навколишній світ. Наприклад, уключення до конституції норми про рівність усіх форм власності та повагу й захист приватної власності значною мірою визначає ідейні основи економічного життя України в сучасних умовах.

У різних дослідженнях нині є й інші загальносоціальні функції. Так, чимало авторів на сучасному етапі виокремлюють екологічну функцію права. Вона полягає в забезпеченні за допомогою права охорони навколишнього середовища, установленні норм, що регулюють процес використання природних ресурсів.

Іноді загальносоціальними називають також компенсаційну, обмежувальну, інформаційну функції. При цьому компенсаційна функція забезпечує як покарання правопорушника шляхом покладення на нього обов’язку компенсувати потерпілому втрати, так і поновлення матеріального стану потерпілого. Право регулює суспільні відносини різними способами. Один із них — установлення

певних обмежень на дії осіб, учасників правовідносин. Саме це стало підставою для деяких науковців визначити окрему обмежувальну функцію права.

3. Спеціально-юридичні функції права

До спеціально-юридичних функцій належать дві — регулятивна й охоронна.

Регулятивна функція є основною в системі функцій права, адже правові норми передусім мають регулювати різноманітні суспільні відносини. При цьому регулятивна функція передбачає встановлення позитивних правил поведінки учасників правовідносин, тобто визначення того, як вони повинні діяти в різних ситуаціях, які повноваження мають різні органи, особи тощо.

Регулятивна функція права передбачає визначення прав та обов’язків громадян, статусу юридичних осіб, які беруть участь у правовідносинах. Крім того, виконуючи регулятивну функцію, право визначає компетенцію (права, повноваження, обов’язки) державних органів та їхніх посадових осіб. Саме виконуючи цю функцію, право визначає юридичні факти, які призводять до виникнення, зміни, припинення правовідносин. Воно також визначає (рекомендує) шляхи вирішення певних проблем, урегулювання правовідносин.

Регулятивна функція має дві підфункції — статичну та динамічну.

Реалізуючи регулятивну статичну функцію, право визначає порядок здійснення правовідносин, установлює ті норми, яких повинні дотримуватися всі учасники правовідносин. Отже, статична регулятивна функція закріплює існуючі правові відносини.

Регулятивна динамічна функція забезпечує вплив на розвиток суспільних відносин. Вона забезпечує розвиток самого права, допомагає його нормам реагувати на розвиток суспільних відносин у різних сферах — економіці, політиці, культурі тощо.

Другою важливою спеціальною юридичною функцією є охоронна функція права. Забезпечення правопорядку та законності є однією з найважливіших функцій держави та права, адже правопорушення, на жаль, завжди існували в історії людства та, напевно, будуть існувати доти, доки існуватиме людське суспільство. Охоронна функція права полягає в забезпеченні охорони суспільних відносин. З метою виконання цієї функції право запобігає правопорушенням, передбачає стягнення та покарання за порушення встановлених правових норм. Важливо зазначити, що охоронна функція здійснюється не лише шляхом покарання за скоєне правопорушення. Не менш важливим є запобігання цим правопорушенням, їхнє недопущення. Установлюючи покарання, право застерігає особу, яка може скоїти правопорушення, від дій, що не відповідають вимогам права. Недарма чимало юристів уважають, що ефективність здійснення охоронної функції виявляється саме в тому, скільком правопорушенням вдалося запобігти.

Отже, охоронна функція виявляється у впливі на поведінку людей через установлення певних заборон і санкцій (стягнень, покарань) за їхні порушення. Також вона передбачає інформування учасників правовідносин про те, які дії заборонені, які відносини знаходяться під охороною.

4. Принципи права

За основу правової системи будь-якої держави взято певні ідеї.

Головні ідеї, керівні засади, які виражають основні вимоги до системи права тієї чи іншої держави, називають принципами права.

Загальнолюдські принципи сформувалися протягом розвитку людства й визначають загальні базові принципи, на яких засновано сучасне право. До них належать пріоритет прав і свобод людини, юридична рівність усіх перед законом, взаємозв’язок і взаємозалежність юридичних прав та обов’язків, здійснення правосуддя незалежними судами. Ці принципи мають бути взяті за основу нормативних актів, які приймає держава, що намагається відповідати визначенню демократичної правової.

У сучасних демократичних державах визначають основні гуманістичні принципи права, які беруть за основу правової системи держави.

Принцип справедливості полягає в тому, що при виробленні норм права має дотримуватися неупередженість, послідовність. При виробленні та застосуванні норм права має бути дотримано відповідність між правами й обов’язками особи, діями та відповідальністю тощо. Також принцип справедливості виявляється в суворому дотриманні процесуальних норм, установлених правом, незалежно від будь-яких інших обставин.

Принцип рівності означає, що всі мають рівні права, свободи й обов’язки, є рівними перед судом і законом. Водночас цей принцип не заперечує можливості того, що різні особи матимуть різні права й обов’язки, ураховуючи об’єктивні відмінності.

Принцип свободи передбачає панування в праві принципу «дозволено все, що не заборонено законом». Також цей принцип гарантує повагу й непорушність прав людини, свобода визнається однією з основних соціальних цінностей. Крім того, відповідно до цього принципу, свобода підлягає захисту існуючими юридичними засобами.

Принцип гуманізму передбачає, що саме людина, її права й інтереси є основною метою права, визначає зміст правових норм. Право має забезпечувати сприятливі умови для розвитку людини.

Принципи права, які характерні для права в цілому та діють у всіх галузях права, називають загальними принципами права.

Керуючись принципом правової визначеності, усі суб’єкти права повинні мати змогу планувати свої дії з упевненістю, що знають про їхні правові наслідки, тобто застосування правових актів має бути передбачуваним для індивідів.

Принцип пропорційності означає, що будь-які правові обмеження мають бути об’єктивно виправданими, обґрунтованими, співвідносними з причинами застосування, переслідувати істотну й легітимну мету.

Принцип добросовісності передбачає, що всі суб’єкти повинні дотримуватися сумлінної та чесної поведінки при виконанні своїх юридичних обов’язків і здійсненні своїх суб’єктивних прав.

Принцип субсидіарності передбачає, що рішення має прийматися й реалізовуватися там, де існують найкращі можливості для вирішення проблеми, що виникла. Принцип субсидіарності передбачає, що всі питання, які можуть бути вирішені на місцях, повинні перебувати у віданні місцевих органів, а на більш високі (регіональний, загальнодержавний) щаблі передається вирішення лише тих питань, які не можуть бути ефективно вирішені на нижчих рівнях публічної влади.

Принцип розумності передбачає, що регулювання правових відносин має здійснюватися з урахуванням інтересів усіх учасників, з урахуванням забезпечення справедливості, балансу інтересів у суспільстві. Дії учасників відносин мають бути при цьому правомірними та керуватися певними підставами, не порушувати прав та інтересів інших осіб.

Принципи права притаманні для певного типу держави та суттєво відрізняються в державах, які належать до різних типів держав. Так, для держав, які належать до соціально-демократичних, основними принципами права є поступове розширення прав і свобод людини, підвищення справедливості права. Характерним є поступове розширення сфери застосування норм права (його поширення на сфери, які залишалися поза межами правового регулювання), підвищення рівня справедливості права. Характерним є поступове зростання законодавства соціального характеру, а також поступова уніфікація законодавства різних держав.

Свої особливості має кожна держава, тому існують конкретно-історичні принципи права. Вони формуються на основі типологічних принципів, але відображають особливості саме цієї держави. Так, для держав перехідного періоду (до яких належить наша держава) одним із принципів права є інтенсифікація законодавчого процесу (у зв’язку з необхідністю інтенсивного формування нового законодавства та відмиранням окремих галузей права), розширення сфери застосування загальнодозвільного принципу (дозволено все, що не заборонено).

У будь-якій державі існують галузеві та міжгалузеві принципи права. Галузеві принципи діють у певній галузі права, міжгалузеві стосуються декількох галузей права. Так, до галузевих принципів права належать принцип свободи договору в цивільному праві, міжгалузевим є принцип змагальності судового процесу, який діє як у галузі кримінально-процесуального, так і в цивільно-процесуальному праві.

Найважливіші напрями впливу права на життя суспільства називають функціями права. Розрізняють функції права залежно від сфер, у яких здійснюється вплив, — економічна, політична, ідеологічна тощо, а також залежно від механізмів здійснення права — регулятивна (динамічна й статична) та охоронна.

Основні ідеї, на яких базується право, називають принципами права. У сучасних державах за основу права взято загальнолюдські принципи, при цьому в кожній державі можливі певні особливості принципів права.

Запам’ятайте: функції права, регулятивна функція, охоронна функція.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «функції права».

2. Які види функцій права вам відомі?

3. Назвіть відомі вам принципи права.

4. Знайдіть принципи, які притаманні для різних галузей права.

5. Наведіть приклади здійснення функцій права в нашій державі та за кордоном.

6. Порівняйте охоронну та статичну функції права.

7*. Висловте свою думку щодо співвідношення різних функцій права в сучасних умовах і подальшого розвитку цих функцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити