Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 2. Теорії походження держави та права

Уже багато століть історики й правознавці вивчають походження держави та права. Однак і донині існує чимало теорій походження держави.

1. Теологічна теорія

Теологічна теорія є найдавнішою. Ще у XVIII ст. до н. е. в законах царя Хаммурапі стверджувалося божественне походження Вавилонської держави та царів. Так само пояснювали походження своїх держав і своєї влади правителі Стародавнього Китаю та Стародавнього Єгипту. В епоху Середньовіччя ідею богоство- реності держави й права проповідували мислителі й учені Августин Блаженний (354-430) і Фома Аквінський (1225-1274).

Ці ідеї підтримували й розвивали українські філософи та правники — Петро Могила, Феофан Прокопович, Стефан Яворський.

2. Патріархальна теорія

Патріархальна теорія (від грецьк. батько та влада) визначає державу як наслідок розвитку та перетворення сім’ї. Прибічники цієї теорії вважають, що сім’я, яка виникла ще в первісному суспільстві й була його первинною та основною одиницею, з часом розширювалася, розділялася. Сім’ї об’єднувалися, утворювали більш численні спільноти, у яких традиційних для сім’ї важелів управління не вистачало. Саме тому поступово сімейна влада батька-патріарха перетворювалася на державну владу, а сім’я відповідно — на державу. Перетворення сімейної влади відбувалося поступово — від влади батька до влади старійшини роду, племені, а потім і до влади глави держави — монарха. Ця теорія озброювала вагомими аргументами прибічників монархії, адже вона розглядала монарха як батька свого народу, своїх підданих, виводила владу монарха безпосередньо від Адама, проголошувала її непідвладною жодним людським законам.

Засновниками цієї теорії були давньогрецькі мислителі Арістотель (у праці «Держава») і Платон («Політика»). У XVII — на початку XX ст. цю теорію розвивали у своїх працях англійський учений Р. Флібер, російські мислителі та громадські діячі М. Михайловський та М. Покровський.

3. Договірна та психологічна теорії

Відповідно до договірної теорії, держава виникає внаслідок досягнення певних домовленостей між людьми. Основні положення цієї теорії першим виклав давньогрецький філософ Епікур, пізніше серед її найактивніших прибічників і послідовників були Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, М. Радищев і чимало інших учених із різних держав. На думку прибічників цієї теорії, життя суспільства підштовхує людей до усвідомлення спільних інтересів, досягнення певних домовленостей, які забезпечують взаємну вигоду, безпеку та загальну користь. Однак причини появи суспільного договору прибічники теорії пояснювали по-різному. Одні вважали, що людина за своєю природою є хоча й розумною, але дуже егоїстичною, властолюбною істотою, якій притаманне бажання шкодити іншим людям. Це призводить до ворожнечі, ненависті між людьми, боротьби між ними. І лише досягнення певної угоди, домовленості про розподіл суспільних ролей (одні керують, інші виконують їхні управлінські рішення) дають можливість уникнути постійних конфліктів. Унаслідок укладання суспільного договору люди визнають певну політичну владу та підкоряються їй. Інші бачать цю причину в бажанні людини захиститися від зовнішніх обставин. Кожний, хто дає згоду на суспільний договір, стає частиною цілого. При цьому, визнаючи над собою владу суспільства, особа в той же час не підкоряється нікому персонально, залишається вільною.

Автори психологічної теорії (Цицерон, Л. Петражицький) уважали, що причиною виникнення держави є особливості психіки людей, їхні відносини. На думку авторів цієї теорії, люди, відчувши негативні наслідки анархії, безвладдя в період відсутності державної влади, самі приходять до висновку про необхідність створення держави як механізму врегулювання міжлюдських відносин.

4. Теорія насильства

Теорія насильства сформувалася в другій половині XIX ст. На думку прихильників теорії, держави виникають унаслідок завоювань, коли з’являється потреба утримувати переможене плем’я, рід у покорі. Унаслідок завоювання племена перетворюються на класи — панівний (завойовників) і пригнічений (експлуатований). Для утримання пригніченого класу в покорі виникає необхідність у створенні апарату насильства, який і стає державою. Отже, саме завоювання й необхідність утримувати в покорі завойований народ стають причинами появи держави. Активними прибічниками теорії були К. Каутський, Є. Дюрінг та інші вчені.

5. Соціально-економічна теорія

У XX ст. досить широкого поширення набула соціально-економічна теорія походження держави. Автори цієї теорії шукали причини появи держави в змінах, які відбувалися в економічному житті суспільства. Унаслідок поступового розвитку знарядь праці, виробництва зростає продуктивність праці — людина починає виробляти більше. Якщо в первісному суспільстві людина виробляла таку кількість продуктів, що ледве вистачало для її існування, то із зростанням продуктивності праці з’являються надлишки. Якщо за відсутності надлишків усі люди мали однаковий матеріальний стан, була відсутня нерівність, то з появою надлишків вона виникає. На думку авторів соціально-економічної теорії, саме поява нерівності та експлуатація людей призвели до формування класів — великих груп людей, з яких одна експлуатує іншу.

• Пригадайте з курсу історії, які класи існували в різні періоди розвитку людства. Як складалися відносини між класами, які конфлікти між ними виникали?

Для утримання в покорі великих соціальних груп людей — експлуатованих класів — не вистачало засобів, притаманних для первісного суспільства, переконання, авторитету. З’являється потреба в створенні спеціального апарату, механізму підтримання влади одних груп людей над іншими. Саме таким апаратом стає держава, а одним з її необхідних атрибутів, інструментів є право. Основними розробниками цієї теорії є К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін.

6. Патримоніальна, органічна та космічна теорії

До періодів стародавнього світу та середньовіччя належить ще одна теорія походження держави — патримоніальна. Вона пов’язує появу держави з відносинами власності, насамперед поземельної. Створенню держави передували утвердження приватної власності на землю, концентрація землі в руках окремих осіб — здебільшого знаті первісного періоду: вождів, старійшин тощо. На завершальному етапі первісної історії земля із загальної власності переходить до приватної, зосереджується в руках саме цих керівників первісних людських колективів. Маючи земельну власність, вони отримують владу, створюють апарат її підтримання. Саме це призводить до формування державного апарату.

У другій половині XIX ст. виникла органічна теорія походження держави. Її представники — И. К. Блюнчлі, Г. Спенсер, Р. Вормс — уважали, що виникнення та розвиток держави подібні до народження та розвитку біологічних істот. Держава, на їхню думку, також обов’язково проходить етапи народження, становлення, ускладнення будови, розмноження, старіння та смерті. Розвиток відбувається за законами еволюції, переходу від нижчих до вищих форм у процесі боротьби, яка набуває форми постійної війни.

Космічна (інопланетна) теорія виникла лише у XX ст. Існують версії про можливі відвідини нашої планети в минулому представників інших цивілізацій, які прибували з космічного простору. Свідченнями цього є пам’ятки тихоокеанського острова Пасхи та загадкові зображення в єгипетських пірамідах, не до кінця зрозумілі тексти стародавніх міфів і поява невідомих літаючих об’єктів — «літаючих тарілок». Тому й виникла теорія, яка пояснює появу на Землі людської цивілізації саме завдяки втручанню прибульців-інопланетян. Ними, як уважають прихильники цієї теорії, було привнесено на нашу планету й державу.

Отже, донині існують різні погляди на причини, які сприяли виникненню держави. Серед теорій походження держави є ті, які нині вже залишилися здебільшого в минулому, — патримоніальна, органічна, є й порівняно нові — космічна. Досить широкого поширення набули теорія насильства, патріархальна, соціально-економічна теорії. Кожна з теорій походження держави має своїх прихильників і противників.

Запам’ятайте: теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, теорія насильства, соціально-економічна, патримоніальна, органічна та космічна теорії.

Запитання та завдання

1. Назвіть відомі вам теорії походження держави та визначте основні положення кожної з них.

2*. Яка з відомих теорій походження держави видається вам найпереконливішою? Наведіть аргументи.

3. Установіть відповідність між назвами теорій походження держави та їхніми авторами, прихильниками.

1

патріархальна

А

Г. Спенсер, Й. К. Блюнчлі

2

соціально-економічна

Б

Л. Гумплович, К. Каутський, Є. Дюрінг

3

насильства

В

Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо

4

теологічна

Г

К. Маркс, В. Ленін

5

органічна

Д

Ф. Аквінський, Ф. Прокопович

   

Е

Арістотель, Платон, М. Михайловський

4*. Як особливості географічного положення та природних умов визначили вищеподані шляхи походження держави?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.