Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 4. ЗАКОНОДАВСТВО

§ 26. Поняття «законодавство»

1. Поняття «законодавство»

Законодавство — система нормативних актів певної держави, якими в ній регулюються найважливіші суспільні відносини.

Законодавство має декілька значень.

У вузькому значенні законодавство включає лише закони держави (Конституцію України, закони, міжнародні договори, які стали частиною національного законодавства).

У широкому розумінні законодавство включає не лише закони України, а й інші нормативні акти, прийняті вищими органами влади держави. В Україні це постанови Верховної Ради, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України. Необхідно зазначити, що в одному з рішень Конституційного Суду України (від 9 липня 1998 р.) поняття «законодавство» було визначено саме так.

І нарешті, у найширшому розумінні законодавство включає не лише акти вищих органів законодавчої та виконавчої влади и глави держави, а и усі нормативно-правові акти, які приймають будь-які компетентні державні органи — місцеві органи влади, міністерства тощо.

2. Співвідношення системи права та системи законодавства

Як право, так і законодавство утворює систему. Поняття «система законодавства» і «система права» досить близькі, споріднені.

Однак вони мають і суттєві відмінності (див. таблицю).

Система права

Система законодавства

Є виявом внутрішньої будови права, його змістом.

Є виявом зовнішньої будови права, його формою.

Складається з галузей, підгалузей, інститутів права.

Складається з галузей законодавства, інститутів законодавства (нормативних інститутів), нормативно-правових актів.

Відображає об’єктивний розвиток суспільства, є його об’єктивним результатом.

Є результатом суб’єктивної діяльності державних органів.

Є первинною, виступає як основа формування законодавства.

Формується на основі системи права, є вторинною.

Відображена в різних джерелах права (звичаях, прецедентах, нормативних актах тощо).

Є однією з форм права, відображена в одному з видів джерел права — нормативно-правових актах.

Первинним елементом є норма права.

Первинним елементом є нормативний акт.

Змістом є тільки норми, що визначають правила поведінки.

Змістом є не лише норми, а й принципи, декларації тощо.

3. Структура законодавства

Значний обсяг законодавства потребує проведення його класифікації. Прийнято вважати, що законодавство має вертикальну (ієрархічну), горизонтальну (галузеву) і державно-організаційну структуру.

Вертикальна структура законодавства обумовлена тим, що до його складу входять акти, які прийняті різними компетентними органами держави. Відповідно вони мають різну юридичну силу.

Юридична сила — основна властивість правового акта діяти та породжувати правові наслідки, яка визначає обов’язковість виконання його норм, а також визначає співвідношення правових актів між собою.

Саме завдяки визначенню юридичної сили актів можна встановити, який акт діятиме в разі їхньої суперечності. Кожен правовий акт займає певне місце в системі всіх правових актів.

Юридична сила правового акта визначається передусім тим, який орган приймає його. Вертикальна структура законодавства ґрунтується на ряді принципів. Першим є принцип верховенства закону, його пріоритету над іншими актами. Вищу юридичну силу мають акти, прийняті референдумом, а також вищим органом законодавчої влади — парламентом. Підзаконні акти можуть приймати тільки на основі законів і відповідно до них. Крім того, передбачається, що локальні акти мають нижчу юридичну силу, ніж акти загальнодержавні.

Горизонтальна структура законодавства передбачає поділ його відповідно до галузевої структури — за сферами суспільних відносин, які регулюють норми правових актів, що належать до відповідних галузей. До складу галузей законодавства входять певні нормативні акти, які регулюють подібні (однорідні) правові відносини. Поділ нормативних актів на галузі значною мірою подібний до поділу на галузі права, однак галузі законодавства та права не збігаються. В одних випадках галузі права та галузі законодавства збігаються (такими є кримінальна, цивільна, сімейна галузі, які є як галузями права, так і галузями законодавства). В інших випадках на основі однієї галузі права можуть існувати декілька галузей законодавства. Можливі також ситуації, коли існує галузь законодавства за відсутності галузі права або ж, навпаки, за наявності галузі права галузь законодавства відсутня.

Державно-організаційну структуру виокремлюють здебільшого у федеративній державі. В унітарній державі законодавство є єдиним, акти, прийняті місцевими органами влади та місцевого самоврядування, входять до єдиної вертикальної структури. Однак у федеративній державі паралельно виникають і діють дві системи законодавства, які взаємодіють між собою, — загальнодержавна та суб’єкта федерації. Саме організація взаємодії нормативних актів, що належать до цих двох систем законодавства, і становить зміст державно-організаційної структури законодавства.

4. Нормативний інститут. Нормативний та індивідуальний припис

Останнім часом науковці пропонують розрізняти норму права та правовий припис, інститут права та нормативний інститут. На їхню думку, якщо норма права — це конкретне правило поведінки, розраховане на неодноразове застосування, установлене та санкціоноване державою, то нормативний припис — це елементарне, логічно завершене, цілісне державно-владне веління, закріплене в тексті нормативно-правового акта. Індивідуальний припис, на відміну від нормативного, розрахований на одноразове застосування та міститься в індивідуальних актах правозастосування. Норма права є змістом, а нормативний припис — формою. У нормативному припису, як правило, наявні лише два елементи — гіпотеза та диспозиція або диспозиція та санкція.

Подібне співвідношення також між нормативним інститутом та інститутом права. Інститут права виступає як зміст, нормативний інститут — як форма. Нормативний інститут є більш широким поняттям, ніж інститут права.

Система законодавства відтворює зовнішню форму права. Хоча вона існує в тісній взаємодії із системою права, вона має суттєві відмінності від неї. При цьому законодавство може бути класифіковано за різними критеріями. Вертикальна структура передбачає створення ієрархії актів залежно від юридичної сили, горизонтальна структура — поділ за галузями законодавства, а державно-організаційна структура виникає, як правило, у федеративних державах.

Запам’ятайте: система законодавства, юридична сила.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «система законодавства», «юридична сила».

2*. Визначте спільні ознаки та відмінності між системою права й системою законодавства, нормативним приписом і нормою права, нормативним інститутом та інститутом права.

3. Поясніть критерії, за якими може бути здійснено структурування законодавства.

4. Порівняйте горизонтальну та вертикальну структуру законодавства.

5. Наведіть приклади держав, у яких, на вашу думку, існує державно-організаційна структура законодавства.

6. Розташуйте запропоновані нормативні акти відповідно до зменшення їхньої юридичної сили (починаючи з найвищої)

А Указ Президента України

Б закон України

В постанова Кабінету Міністрів

Г рішення Севастопольської міської ради

Д наказ Міністерства культури та туризму України

Е розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації Київської області

Є Конституція України

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити