Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 5. ПРАВОТВОРЕННЯ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

§ 29. Правотворчість і реалізація норм права

• Пригадайте ознаки держави та її функції.

1. Поняття та ознаки правотворчості

Існування держави неможливе без системи права. Однак вона не виникає сама по собі — для цього потрібна цілеспрямована діяльність певних органів і посадових осіб.

Саме на це спрямована правотворчість — напрям діяльності держави, пов’язаний з офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їхньої зміни, доповнення та скасування.

Правотворчість здійснюється з метою створення системи норм, яка здатна ефективно регулювати існуючі суспільні відносини в різних сферах суспільного життя.

Правотворчість притаманна державі на всіх етапах її розвитку, від самого її виникнення. При цьому правотворча діяльність, її зміст обумовлюються рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, формою державного ладу, який установлено в державі. Навряд чи могли виникнути правові норми, які належать до космічного права, раніше, ніж розпочалося освоєння людством космічного простору; не потрібні були до середини XX ст. й норми, які стосуються порушень у галузі комп’ютерних технологій. Певного мірою на правотворчість впливають історичні традиції суспільства, менталітет населення.

Правотворчість може здійснюватися лише спеціально уповноваженими суб’єктами. Ними є здебільшого державні органи, а також, у деяких випадках, — недержавні органи, які отримують для цього від держави спеціальні повноваження. Для того щоб створені норми були легітимними, їх повинні створювати відповідно до визначених державою процедур. У процесі правотворчості можуть створювати нові норми, скасовувати або змінювати існуючі.

2. Етапи правотворчої діяльності

Правотворча діяльність — складний процес, тому в ній виокремлюють декілька етапів.

Першим етапом є визначення необхідності створення чи зміни існуючої норми права чи нормативного акта. Для цього має бути з’ясовано, чи існує потреба в регулюванні певних суспільних відносин, а в разі потреби — який акт має бути прийнятий (закон, указ, постанова тощо). Ця необхідність визначається потребою суспільного життя. На цьому ж етапі може виникнути правотворча ініціатива — обґрунтування необхідності видання правового акта. Це так звана передпроектна стадія правотворчості.

Після цього розробляється проект нормативного акта — це другий етап правотворчості. Під час нього розробляється текст проекту, відбувається його юридичне оформлення. На підставі цього аналізу приймають відповідне рішення та розпочинають підготовку проекту акта. Проект розробляється відповідними спеціалістами, залучаються необхідні установи, інститути й навчальні заклади. Іноді на цьому етапі проект виносять на громадське обговорення, до якого може залучитися будь-яка особа.

Наступним етапом є офіційне прийняття проекту нормативного акта. Відбувається безпосереднє прийняття нормативно-правового акта тим органом, який має на це право, уповноважений на це. Якщо це закон, його має прийняти парламент, постанову Кабінету Міністрів приймає уряд тощо. Цей етап відбувається відповідно до процедури, яка встановлена для цього виду нормативних актів. Так, в Україні процедура прийняття закону визначається конституцією, а також регламентом Верховної Ради України. Регламентом уряду визначено порядок прийняття нормативних актів Кабінету Міністрів. Свої регламенти, які визначають порядок прийняття актів цього органу, мають органи місцевого самоврядування, органи місцевої державної виконавчої влади.

Як правило, першою стадією є офіційне внесення проекту одним з тих суб’єктів, який має на це право відповідно до законодавства. Наступний етап — обговорення проекту. Необхідно зазначити, що обговорення здебільшого має 2-3 читання. Перше читання визначає принципову доцільність прийняття відповідного документа. Друге — так зване постатейне обговорення — є найбільш ретельним, саме під час нього обговорюють кожну пропозицію щодо доповнення проекту, його коригування. Третє читання (якщо воно проводиться) полягає в остаточному прийнятті нормативного акта з урахуванням усіх схвалених змін. Якщо йдеться про прийняття акта колегіальним органом (парламентом, урядом, органом місцевого самоврядування), на кожному читанні обов’язково проводиться голосування (на першому читанні проект беруть за основу, під час другого здійснюється голосування кожної статті, глави, частини документа, під час третього — акт голосується в цілому, у повному обсязі).

На наступному етапі правотворчості відбувається засвідчення нормативного акта — його підписання уповноваженою особою.

Після завершення процедури прийняття акта обов’язково відбувається його оприлюднення. Воно здійснюється через офіційні засоби масової інформації — газети, журнали, спеціальні бюлетені. Іноді може бути передбачено оприлюднення нормативного акта за допомогою телебачення, радіо тощо.

Лише після цього нормативний акт набуває чинності. Ця подія завершує нормотворчу процедуру.

Правотворчість є важливою функцією держави. Правотворчий процес відбувається відповідно до принципів гуманізму, професіоналізму, науковості, гласності, демократизму.

Правотворчість здійснюється в чітко визначеному законодавством порядку, проходить ряд етапів і стадій.

Запам’ятайте: правотворчість.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «правотворчість».

2. Які ознаки притаманні для правотворчості?

3. Які етапи правотворчості вам відомі?

4. На підставі аналізу Конституції України визначте порядок прийняття законів України й основні етапи законодавчого процесу в нашій державі.

5*. Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення нормотворчого процесу в Україні.

6*. 3імітуйте в класі процес прийняття певного нормативного акта, урахувавши відомі вам етапи правотворчості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити