Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 39. Загальна характеристика конституційного права України

1. Предмет, метод правового регулювання галузі. Принципи конституційного права. Джерела конституційного права

• Назвіть відомі вам галузі права й основні методи правового регулювання, які притаманні різним галузям.

Конституційне право України — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з організацією та функціонуванням державного механізму.

Норми конституційного права визначають, зокрема, порядок формування, організації діяльності державних органів, порядок їхньої взаємодії, основи відносин між державою та її органами й людьми, статус громадян України тощо.

Конституційне право України займає центральне місце в правовій системі нашої держави. Адже саме його норми закріплюють основні принципи правової системи держави й значною мірою визначають зміст норм усіх інших галузей права.

Ви вже знаєте, що кожна галузь права характеризується предметом і методом правового регулювання.

Предметом конституційного права є переважно суспільні відносини політичного характеру, які пов’язані зі здійсненням державної влади.

Водночас воно регулює й окремі відносини економічного, соціального, духовного характеру, які пов’язані зі здійсненням функцій держави, діяльністю її органів.

• Висловте припущення, який метод правового регулювання є провідним для конституційного права.

Для регулювання цих відносин у конституційному праві застосовуються різноманітні методи правового регулювання. Серед них — метод уповноваження («Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності», ст. 86 Конституції України), метод зобов’язання («Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки», ст. 66 Конституції України), метод заборони («Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку», ст. 78 Конституції України), метод дозволу («Прем’єр- міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку», ст. 115 Конституції України).

У цілому для конституційного права, як і для інших галузей, що належать до публічного права, провідним є владно-імперативний метод правового регулювання.

Засади, у яких утілюється сутність і політико-правове призначення галузі, називають принципами конституційного права.

Принципи конституційного права поділяють на загальні та спеціальні. До загальних принципів належать державний суверенітет, розподіл влади, непорушність прав і свобод людини та громадянина тощо. У загальних принципах утілюються основні ідеї конституційного права, вони декларуються безпосередньо в Конституції України.

Спеціальні принципи розвивають зміст загальних принципів, стосуються конкретних конституційно-правових відносин. У більшості випадків вони закріплюються в законах, які регулюють діяльність конкретних державних органів. Такими є, наприклад, принципи діяльності органів державної влади, виборності місцевого самоврядування тощо.

2. Конституційно-правові норми та їхні особливості

Правові норми, які належать до конституційного права, мають як властивості, притаманні будь-яким правовим нормам, так і певні особливості.

• Пригадайте, що таке правові норми та які ознаки вони мають. Наведіть приклади правових норм, що належать до різних галузей права.

Зокрема, особливістю норм конституційного права є їхній установчий характер. Де означає, що зміст конституційних норм суттєво впливає та до певної міри визначає зміст норм інших галузей права, порядок їхнього прийняття.

Норми конституційного права мають підвищений рівень стабільності.

Крім того, у нормах конституційного права міститься значна кількість норм загального характеру, які не пов’язані з конкретними правовідносинами, — норм-принципів, норм понять тощо.

Конституційно-правові норми мають особливості в притаманній їм структурі. Більшість із них має неповну структуру. Найчастіше в конституційно-правових нормах є один чи два (гіпотеза та диспозиція) елементи норми права. Набагато рідше в конституціино-правових нормах міститься санкція.

Джерелом конституційно-правових норм є Конституція та закони України, підзаконні правові акти є джерелами конституційного права набагато рідше.

3. Конституційно-правові відносини

• Пригадайте елементи структури правовідносин і наведіть приклади правовідносин, які виникають у різних сферах суспільного життя.

Суспільні відносини, які регулюються нормами конституційного права, називають конституційно-правовими відносинами.

Вони виникають в особливій сфері суспільних відносин, мають здебільшого політико-правовий характер, пов’язані з діяльністю державних органів, їхньою взаємодією з людьми, політичними партіями тощо. Конституційно-правові відносини мають імперативний характер, у них беруть участь держава та її органи, відносини мають здебільшого владний характер.

У конституційно-правових відносинах беруть участь суб’єкти відносин, які мають визначені законом права й обов’язки. Суб’єктами конституційно-правових відносин у нашій державі є український народ, Україна як держава в цілому, органи державної влади України та місцевого самоврядування, територіальні громади, політичні партії та громадські організації, громадяни України, народні депутати, посадові й службові особи, адміністративно-територіальні одиниці. Деякі з цих суб’єктів (зокрема, народ України, територіальні громади) беруть участь лише в конституційних правовідносинах, в інших видах правовідносин вони взагалі не беруть участі або беруть участь досить обмежено.

Об’єктами конституційно-правових правовідносин виступають державний, народний та національний суверенітет, конституційний лад, влада народу, державна влада, громадянство, дії органів державної влади тощо. Крім того, суб’єктами конституційних правовідносин є також такі нематеріальні об’єкти, як життя, здоров’я, честь, гідність людини та громадянина; духовні цінності тощо.

4. Джерела конституційного права

• Пригадайте, які джерела права вам відомі.

Кожна галузь права має власні джерела. Для конституційного права основним джерелом є Конституція України — Основний Закон. Конституція займає особливе місце серед джерел права — її норми мають найвищу юридичну силу, установчий характер і діють майже в усіх сферах суспільного життя.

Джерелом конституційного права є також міжнародні договори. Це визначено Конституцією України.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Крім того, джерелами конституційного права України є Конституція Автономної Республіки Крим, закони України. Так, норми конституційного права містять Закони України «Про вибори Президента України», «Про Конституційний Суд України», «Про Кабінет Міністрів України» тощо.

В окремих випадках джерелами конституційного права можуть бути інші правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Норми конституційного права містяться в постановах Центральної виборчої комісії, рішеннях і висновках Конституційного Суду України.

Для джерел конституційного права в більшості держав притаманна підвищена стабільність. Однак Україна є досить молодою державою, її правова система перебуває в стані постійного розвитку та вдосконалення, тому в нашій державі конституційне законодавство постійно змінюється.

5. Загальна характеристика та структура Конституції України

Основним Законом нашої держави є Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу, є писаною та кодифікованою, має жорсткий характер.

Конституція України складається з Преамбули та чотирнадцяти розділів: І. Загальні засади; II. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина;

III. Вибори. Референдум; IV. Верховна Рада України; V. Президент України; VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади; VIII. Правосуддя; IX. Територіальний устрій України; X. Автономна Республіка Крим; XI. Місцеве самоврядування; XII. Конституційний суд України; XIII. Внесення змін до Конституції України; XIV. Прикінцеві положення; XV. Перехідні положення.

Розділ VII «Прокуратура» було виключено з Конституції на підставі Закону від 02.06.2016, частина його норм увійшла в розділ «Правосуддя», однак відповідно до прийнятої в законотворчості практики, нумерація наступних розділів залишилася без змін.

Преамбула Конституції України — це своєрідний вступ до Основного Закону, він указує на народні витоки конституції, проголошує мету розвитку та зміцнення демократичної, правової, соціальної держави в Україні, зазначає про наступність конституції з Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. У Преамбулі зазначено, що Конституцію прийнято 28 червня 1996 р. Верховною Радою України від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

Запам’ятайте: конституційне право, конституційно-правові відносини.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «конституційне право», «конституційно-правові відносини».

2. Назвіть джерела конституційного права України та визначте їхню ієрархію відповідно до рівня їхньої юридичної сили.

3. Які принципи конституційного права ви знаєте?

4. Визначте особливості конституційно-правових норм.

5. Назвіть предмет і метод правового регулювання конституційного права.

6. Наведіть приклади конституційно-правових відносин, учасниками яких є

А Президент України

Б територіальна громада вашого міста, села, селища

В Центральна виборча комісія

Г народ України

Д обласна рада вашої області

3 курсів історії України та всесвітньої історії пригадайте, які пам’ятки конституційного права існували в нашій державі в різні історичні періоди. Де та коли у світі було прийнято перші конституції сучасного типу?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити