Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 40. Від Декларації про державний суверенітет У країни до Закону України «Про правонаступництво України»

1. Декларація про державний суверенітет України

Наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. в Україні поширюється рух за набуття Україною незалежності. Проявами цього стало обрання до Верховної Ради УРСР в березні 1990 р. ряду лідерів новостворених громадських організацій, які ставили своєю метою незалежність України, проведення масових акцій населення, появу незалежної преси тощо.

Поступово питання підвищення рівня суверенітету України стали предметом обговорення в парламенті. 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ став практично першим кроком на шляху до побудови нової незалежної держави, у якій ми нині живемо.

• Ознайомтеся з витягами з тексту Декларації про державний суверенітет України та визначте основні положення цього документа.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

Верховна Рада Української РСР ... проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

III. Державна влада

Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території.

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову (...).

IV. Громадянство Української РСР

Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин (...).

V. Територіальне верховенство

Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території. Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканною (...).

VI. Економічна самостійність

...Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України...

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки...

Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю...

Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності (...).

VIII. Культурний розвиток

Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку. Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя (...).

IX. Зовнішня і внутрішня безпека Українська РСР має право на власні Збройні Сили.

Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР (...).

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

X. Міжнародні відносини

Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах (...).

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.

Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.

Прийнята Верховною Радою Української РСР м. Київ, 16 липня 1990 року

У Декларації було проголошено державний суверенітет України та визначено його складові. Крім державного суверенітету, іноді виокремлюють також народний та національний суверенітети. їх також було закріплено в Декларації.

Народний суверенітет — це повновладдя народу, наявність механізмів, засобів і шляхів реальної участі громадян в управлінні державою.

Реалізуючи принцип народного суверенітету, Декларація проголосила народ єдиним джерелом влади, закріпила виняткове право Верховної Ради, обраної народом, виступати від імені всього народу України.

Національний суверенітет — повновладдя нації, право та можливість для неї самій визначати своє життя, у тому числі шляхом створення власної національної держави.

У Декларації було передбачено кроки, які підвищували рівень самостійності Української РСР, зокрема створення власної банківської, фінансової, податкової систем, внутрішніх військ, проголошення можливості запровадження власної грошової одиниці, створення Збройних сил. Було закріплено право на повномасштабну зовнішньополітичну діяльність. Важливою нормою стало встановлення верховенства Конституції та законів УРСР над загальносоюзними Конституцією та законами (до прийняття Декларації діяла прямо протилежна норма).

• Пригадайте, що означає вища юридична сила.

Декларація проголосила мету перетворення України на позаблокову, нейтральну та без’ядерну державу. Водночас необхідно врахувати, що Декларація не передбачала виходу УРСР зі складу Радянського Союзу.

2. Акт проголошення незалежності України

У серпні 1991 р. в Москві відбулися події, які пізніше отримали назву «серпневого путчу». У відповідь на ці події Верховна Рада України, розглянувши ситуацію, яка склалася, прийняла Акт проголошення незалежності України та постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України. Рішення приймалося в дуже напруженій обстановці на позачерговій сесії Верховної Ради.

• Ознайомтеся з текстом Акта та визначте основні положення цього документа. У чому, на вашу думку, спільні ознаки та відмінності Декларації про державний суверенітет та Акта проголошення незалежності України?

Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — України.

Територія України є неподільною й недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція та закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Верховна Рада України 24 серпня 1991 року

У документах було проголошено створення нової держави — України, а також було визначено, що на території нової держави діють лише Конституція, Закони й інші нормативні акти України. Саме на честь цієї події 24 серпня щороку відзначається в Україні як державне свято — День незалежності України.

Важливо зазначити, що хоча Акт набирав чинності з моменту його прийняття, постанова Верховної Ради передбачила проведення Всеукраїнського референдуму щодо підтвердження Акта проголошення незалежності. Цей референдум був призначений на 1 грудня 1991 р.

У бюлетені референдуму містилося одне запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».

• Проаналізуйте наведені відомості про результати референдуму та висловте свою думку щодо рівня підтримки Акта проголошення незалежності України.

24 серпня 1991 р. в залі Верховної Ради України

З 37 885,6 тис. громадян України, які були внесені до списків для голосування, узяли участь у референдумі 31 891,7 тис. (84,18 %). З них позитивну відповідь дали 28 804,1 тис. виборців (90,92 %). Найбільшу підтримку Акт отримав в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях, де за незалежність проголосувало понад 95 % виборців.

Саме після підтвердження Акта Всеукраїнським референдумом розпочалася хвиля визнань України іноземними державами.

3. Правонаступництво України

• Які проблеми та питання, що необхідно вирішити, постають, на вашу думку, при виникненні нової незалежної держави?

Після проголошення незалежності України виникло питання про правову та державотворчу спадщину, що залишилися після її попередниці — Радянської України, про перехід прав та обов’язків від УРСР до нової держави, тобто про правонаступництво.

Правонаступництво — це перехід прав та обов’язків від одного суб’єкта права до іншого, зокрема від держави-попередниці до держави-наступниці.

Міжнародним правом передбачено правонаступництво держав у різних ситуаціях, зокрема в разі утворення нової незалежної держави. Воно передбачає перехід прав і зобов’язань від однієї держави до іншої.

З метою врегулювання питань правонаступництва 12 вересня 1991 р. було прийнято Закон України «Про правонаступництво України».

Згідно з цим Законом, вищим органом державної влади України стала Верховна Рада в складі депутатів Верховної Ради УРСР, зберегли свої повноваження місцеві органи влади, органи державного управління, судової влади, прокуратури.

Колишні адміністративні кордони УРСР стали державними кордонами України. Треба зазначити, що для офіційного оформлення нових державних кордонів потрібно було здійснити досить складний та тривалий процес їхньої делімітації (визначення на карті) і демаркації (позначення на місцевості) з державами-сусідами. На деяких ділянках державного кордону України цей процес триває й донині.

У Законі було визначено, що Конституція та закони УРСР діють на території України, якщо вони не суперечать законам, прийнятим після проголошення її незалежності. Україна визнала також чинність міжнародних угод УРСР і визнала зобов’язання, що виникають відповідно до них. Зобов’язання міжнародних угод СРСР Україна визнала в частині, що не суперечить Конституції нашої держави. Окремою постановою Верховна Рада України встановила, що в питаннях, які не врегульовані законодавством УРСР, до прийняття відповідних законів України діють законодавчі акти СРСР, якщо вони не суперечать Конституції та законам України.

У 1990-1991 рр. в Україні було прийнято ряд нормативних актів, які юридично зафіксували утворення нової незалежної держави — України. Якщо Декларація про державний суверенітет передбачала продовження існування УРСР у складі Радянського Союзу, то Акт проголошення незалежності проголосив повну незалежність України. 24 серпня 1991 року — день прийняття Акта став днем народження нашої держави. Питання правонаступництва нової держави було врегульовано спеціальним законом.

Запам’ятайте: правонаступництво, Акт проголошення незалежності України (24. 08.1991), Декларація про державний суверенітет УРСР (16. 07.1990).

Запитання та завдання

1. Складіть хронологічну таблицю відомих вам подій та нормативних актів 1990- 1991 р. «Україна на шляху до незалежності».

2. Визначте основні положення Декларації про державний суверенітет України.

3. У чому полягає значення Акта проголошення незалежності України?

4. Чому виникла потреба в прийнятті Закону України «Про правонаступництво України»?

5. Визначте, які положення Декларації про державний суверенітет України закріплюють державний, народний та національний суверенітет.

6*. Порівняйте правовий статус України в період до 16 липня 1990 р., між 16 липня 1990 р. та 24 серпня 1991 р. та після 24 серпня 1991 р.

7*. Доведіть, що Декларація про державний суверенітет України й Акт проголошення незалежності України отримали розвиток у наступних нормативних документах.

8*. Проаналізуйте можливі негативні наслідки в разі відсутності Закону «Про правонаступництво України».

Запитання на випередження

Наведіть приклади держав, які мають різні форми правління, державного устрою, політичного режиму.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.