Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 45. Історія розвитку міжнародного права людини

1. Покоління прав людини

З давніх-давен люди мріяли про щасливе життя без насильства, жорстокості й приниження. Для досягнення цього люди повинні мати певні права — права людини.

Права людини — певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах.

Поняття «права людини» не залишалося незмінним протягом розвитку людського суспільства. У стародавньому світі права людини були дуже обмеженими, а їхній обсяг суттєво залежав від того, до якого стану вона належала.

• Чи були люди в Стародавніх Римі, Греції та Єгипті рівними ? Які права мали рабий рабовласники?

Раби не мали права розпоряджатися власним життям, їх могли подарувати, продати, обміняти. Водночас навіть найбагатший рабовласник Єгипту за найменшої примхи фараона міг потрапити до в’язниці, а то й позбутися життя. Пізніше люди також не були рівними. їхні права відрізнялися залежно від стану, до якого вони належали, релігії, яку сповідували, тощо.

Лише в часи Французької революції вперше було проголошено принципи рівності та свободи всіх громадян незалежно від будь-яких обставин. Утім, проголосивши це, революція сама порушувала головне право людей — право на життя, зокрема під час кривавого якобінського терору.

• 3 курсу історії пригадайте, які права закріплювалися в Декларації прав людини та громадянина.

Визнання прав людини проголосила й держава «нового світу» — США. Серед перших документів держави, що діють до нашого часу, — «Білль про права», який є складовою частиною Конституції Сполучених Штатів Америки.

• Пригадайте, чи повною мірою були забезпечені рівність людей та їхні права в США у XVIII — на початку XIX cт.

Однак у цих та інших тогочасних документах ішлося лише про певну групу прав — громадянські (або особисті) і політичні права. До них належать право на участь в управлінні державою, право на життя, свободу й безпеку особи, право на свободу від необгрунтованого арешту, затримання, право на свободу думки, совісті та релігії, право на рівність перед законом, право на гласний розгляд незалежним і неупередженим судом, з дотриманням усіх вимог справедливого розгляду справи, виборче право, свобода слова, друку, право на власність. Ці права прийнято називати першим поколінням прав людини. Значною мірою забезпечення цих прав вимагає від держави утриматися від втручання, людина самостійно може користуватися цими правами.

У першій половині XX ст. формується нова група прав людини. Унаслідок активної боротьби за соціальні права, яка розгорнулася в різних державах світу, у багатьох державах конституційні акти закріплюють соціально-економічні та культурні права. Саме тоді закріплюються право на освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення. Ці права отримали назву другого покоління прав людини. Для реалізації цих прав необхідна активна позиція, діяльність держави, державне фінансування.

Трете покоління прав людини формується в другій половині XX ст. їхня поява — це відповідь людства на загострення глобальних проблем. На відміну від прав попередніх поколінь, вони можуть бути колективними й можуть реалізовуватися лише сумісно. До них, зокрема, належать право на розвиток, мир, безпечне навколишнє середовище, на спадщину людства, а також право на комунікацію.

2. Міжнародні стандарти прав людини

Після Другої світової війни світ прийшов до визнання прав людини найвищою цінністю людства, яку має забезпечити кожна демократична держава та світове співтовариство в цілому.

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.

Однак, як і будь-яка декларація, цей документ має певні недоліки. Головний — вона лише декларує права людини, не формулюючи шляхів і механізмів їхнього забезпечення. Саме тому виникла потреба доповнити цей документ іншими міжнародно-правовими актами. У 1966 р. було підписано Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

Крім названих, є й інші міжнародні нормативно-правові акти, що стосуються прав людини, захищають права окремих категорій людей, зокрема Конвенція про права дитини, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та ін. Діють угоди, покликані забезпечити права жінок, учасників бойових дій, військовополонених тощо.

Крім загальносвітових актів, існує низка регіональних актів. Радою Європи прийнято, зокрема, Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод людини (1950), Європейську конвенцію про здійснення прав дітей (1995) і ряд інших, учасником яких є наша держава.

У цих міжнародно-правових актах проголошено основні права людини, серед яких особливе місце займають невід’ємні (або, як їх ще називають, природні) права, тобто ті, що належать людині від народження, від природи й не можуть бути свавільно обмежені чи відібрані.

Для гідного існування людини необхідно забезпечити її права.

Сучасні уявлення про права людини утворилися поступово. Права людини прийнято поділяти на три покоління.

Міжнародні стандарти прав людини після Другої світової війни було закріплено Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні й культурні права та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про права дитини. Також прийнято ряд європейських конвенцій у галузі прав людини.

Запам’ятайте: права людини, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «права людини».

2*.Наведіть приклади з історії, коли права людей відрізнялися залежно від певних чинників, зокрема походження, наявності майна. Приклади мають стосуватися різних країн і різних періодів.

3. Коли права людини дістали міжнародне визнання?

4. Які міжнародно-правові акти в галузі прав людини вам відомі?

5*.У повідомленнях засобів масової інформації знайдіть матеріали про порушення прав людини в різних країнах світу й заходи, які застосовуються щодо припинення цих порушень.

6*.Складіть у зошиті таблицю класифікації прав людини, яку ви будете заповнювати під час подальшого вивчення прав людини.

Права

людини

До якої груп и прав людини належать

Закріплення в Загальній декларації прав людини

Закріплення в Конституції України

Чим забезпечуються

         
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити