Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 46. Гарантії прав людини та система їхнього захисту

1. Гарантії захисту прав людини

Права людини, проголошені Конституцією України, необхідно забезпечити, їх має гарантувати держава. Для цього створено певну систему гарантій прав людини.

Гарантії прав і свобод людини — це умови, засоби та способи, які забезпечують здійснення в повному обсязі й усебічну охорону прав і свобод особи.

Прийнято розрізняти чотири види гарантій прав і свобод людини: економічні, політичні, ідеологічні, юридичні.

Економічними гарантіями є досконалі економічні відносини, раціональна система господарства, наявні матеріальні та фінансові ресурси, які забезпечують реалізацію проголошених прав і свобод.

Політичні гарантії — це повновладдя народу, яке здійснюється як безпосередньо, так і за допомогою передбачених законом представницьких органів. Важливою політичною гарантією прав і свобод людини й громадянина є забезпечення демократичних засад у діяльності всіх органів державної влади та місцевого самоврядування, багатопартійна система. До політичних гарантій належить також плюралізм (від латин. pluralis — множинний) у різних сферах суспільного життя — різноманітність поглядів, підходів, позицій у правовій, економічній, культурній та іншій діяльності.

Ідеологічні гарантії — це загальна культура суспільства та його членів, рівень їхньої правосвідомості тощо.

Юридичні гарантії — правові норми й інститути, які забезпечують можливість безперешкодного здійснення прав особи, їхню охорону, захист і поновлення в разі потреби.

2. Універсальні органи та механізми захисту прав людини

Нині у світі діє система міжнародних механізмів захисту прав людини. При цьому існують як універсальні, що поширюються в усьому світі, так і регіональні системи захисту прав людини.

Важливу роль у системі міжнародних органів захисту прав людини відіграє Організація Об’єднаних Націй.

Питання, що стосуються захисту прав людини, неодноразово розглядала Рада Безпеки — вищий орган ООН.

Основним завданням Міжнародного суду ООН є розгляд міждержавних суперечок, однак часом у справах, які він розглядає, ідеться й про порушення прав людини.

10 грудня 1946 р. в системі органів ООН була створена комісія з прав людини, яка мала допомагати у виконанні завдань із захисту прав людини. У 2006 р. комісія була перетворена на Раду ООН з прав людини на чолі з Верховним комісаром з прав людини. Вона є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН і головним органом в обговоренні питань, що стосуються прав людини. До її складу входять 47 держав, які обираються за принципом регіонального представництва, однак усі інші держави-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради на правах спостерігача. Основне завдання Ради — проведення всеосяжних періодичних оглядів виконання кожною державою її зобов’язань у сфері прав людини, про результати яких вона доповідає Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки ООН.

Ще одним міжнародним органом є Комітет з прав людини, який створено в 1977 р. відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. До функцій Комітету належить розгляд доповідей держав-учасниць Пакту про заходи щодо захисту проголошених у ньому прав, а також розгляд скарг від окремих осіб або груп осіб про порушення їхніх прав, зазначених у цьому Пакті. При цьому скарга може бути направлена тільки після того, як вичерпано всі національні засоби захисту й лише у випадку, коли порушено права, які закріплені в міжнародному Пакті.

3. Європейська система захисту прав людини

Крім універсальної системи захисту прав людини, нині існують і досить ефективно діють регіональні системи захисту прав людини. Найбільш розвинутими є міжамериканська та європейська системи. Варто зазначити, що в регіональних системах основну роль відіграють судові органи.

Будинок Європейського суду з прав людини. м. Страсбург

Нині діюча система працює з 1998 р., коли було створено Європейський суд з прав людини. Суд став діяти на постійній основі, оперативність розгляду справ суттєво зросла. Уся процедура розгляду справи була зосереджена в суді. Ця система діє донині.

Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Суд розглядає лише ті заяви, у яких ідеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав — одного або кількох.

Суд не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

Суд розглядає лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, котрі стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації Конвенції відповідною державою.

Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту (тобто спочатку треба звернутися до національних судів, яким підсудна справа, уключаючи відповідну вищу судову інстанцію). Заява до Суду має бути подана протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

Заяву можна подавати офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію (у тому числі українською). Однак у процесі розгляду справи листування вестиметься англійською чи французькою мовою, також зауваження мають надсилати англійською чи французькою мовою.

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою, заяви, надіслані електронною поштою або факсом, потрібно продублювати звичайною поштою. Усі сторінки звернення повинні бути послідовно пронумеровані.

У заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитеся, та суть Ваших скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень.

Заява повинна бути підписана заявником або його уповноваженим представником. Заяви треба надсилати за адресою:

The Registrar European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075, STRASBOURG CEDEX, FRANCE — ФРАНЦІЯ.

За статистичною інформацією, наявною на сайті Європейського суду з прав людини, станом на 31 грудня 2014 р. в суді перебувало на розгляді 13 650 заяв проти України, що становить 19,5 % усіх заяв, які перебувають на розгляді. Це найбільша частка однієї країни.

Для порівняння, щодо Італії на розгляді перебувало 10 100 заяв(14,4%), Росії — 10 000 (14,3 %), Туреччини — 9500 (13,6 %), Румунії — 3400 (4,9 %).

За період 1998-2014 рр. щодо України було винесено 1002 рішення; з них у 987 рішеннях було констатовано щонайменше одне порушення Конвенції або двох Протоколів до неї.

4. Міжамериканська система захисту прав людини

Система захисту прав на Американському континенті діє на основі Організації американських держав (ОАД) і відповідно до Американської декларації прав та обов’язків, прийнятої в 1948 р. Ця декларація була доповнена в 1969 р. Міжамериканською конвенцію з прав людини та Додатковим протоколом до неї (1988).

Для контролю за дотриманням цих документів були створені Міжамериканська комісія з прав людини та Міжамериканський суд з прав людини. На відміну від аналогічного Європейського суду, він має право розглядати не лише окремих осіб, а й неурядові організації та держави за умови визнання ними юрисдикції органу. Крім того, американські органи можуть розглядати порушення не лише громадянських і політичних прав, а й соціальних, економічних і культурних. Цікаво, що серед інших функцій комісії — поширення знань про права людини.

В українській державі створено систему політичних, економічних, ідеологічних та юридичних гарантій прав людини та механізми їхнього захисту.

Водночас, у разі вичерпання всіх національних засобів захисту, людина має право звернутися по допомогу до міжнародних інститутів захисту прав людини.

Нині існує універсальна (яка охоплює весь світ) і регіональні (зокрема, європейська та міжамериканська) системи захисту прав людини.

Запам’ятайте: гарантії прав людини, Європейський суд з прав людини.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «гарантії прав людини».

2. Назвіть відомі вам універсальні та регіональні інститути захисту прав людини.

3*. Знайдіть у мережі Інтернет повідомлення про справи, розглянуті Європейським судом з прав людини за заявами громадян України, і визначте, що стало причиною звернення до суду.

4. Порівняйте європейську та міжамериканську системи захисту прав людини й висловте свою думку щодо переваг і недоліків цих систем.

5*. Користуючись пам’яткою, складіть звернення до Європейського суду з прав людини у зв’язку з уявним порушенням ваших прав.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити