Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 49. Політичні права та свободи людини й громадянина

1. Поняття «політичні права та свободи»

Людина існує в суспільстві, а сучасна людина, як правило, існує в межах певної держави. Її повноцінне існування неможливе без участі в політичному житті суспільства. Саме тому вже в період буржуазних революцій XVIII-XIX ст. було вперше проголошено політичні права людини, які забезпечують можливість громадянина брати участь у політичному житті своєї держави, здійсненні демократії, формуванні органів державної влади.

• Висловте свою думку, які з відомих вам прав людини належать до політичних.

Конституція України передбачає цілу низку політичних прав і свобод. До них належать право на участь в управлінні державою, у референдумах, право обирати й бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування. Реалізація цього права пов’язана зі свободою об’єднання в політичні партії та громадські організації, правом на збори, мітинги й демонстрації. До політичних належить право на звернення до будь-яких органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій, об’єднань громадян. Участь громадянина в житті суспільства неможлива без інформації, тому право на її отримання, збирання, поширення, свобода думки та слова також визначено як політичні права та гарантовано Конституцією України. Політичні права, закріплені Конституцією України, повного мірою відповідають міжнародно-правовим стандартам.

Офіційна емблема Спілки юристів України

Офіційна емблема Всеукраїнського дитячого аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»

Офіційна емблема товариства сприяння обороні України

Офіційна емблема Української спілки ветеранів Афганістану

2. Право на об’єднання в політичні партії та громадські організації

Для досягнення своїх цілей, захисту своїх прав та інтересів не завжди достатньо зусиль лише однієї людини. У багатьох випадках для цього доцільно об’єднати зусилля людей, створити певну організацію.

Основні норми, пов’язані з реалізацією права громадян на об’єднання в політичні партії та громадські об’єднання закріплені в Конституції України. Крім того, в Україні діють Закони України «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

• Ознайомтеся з витягами із Законів України «Про громадські об’єднання» і «Про політичні партії в Україні» і визначте ознаки та відмінності громадської організації та політичної партії.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ»

Стаття 1. Поняття громадського об’єднання

1. Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

2. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

3. Громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

4. Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об’єднання

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, установлених законом.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ»

Стаття 2. Політична партія — це зареєстроване, згідно із законом, добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Стаття 6. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який, відповідно до Конституції України, має право голосу на виборах.

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

3. Дитячі та молодіжні громадські організації

Законодавство України передбачає участь ваших однолітків у суспільному житті. Однією з форм залучення до громадської діяльності дітей та молоді є створення й участь у діяльності дитячих і молодіжних дитячих організацій.

Особливістю цих об’єднань є передусім вік їхніх членів. Дитячою громадською організацією є об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, і соціальне становлення як повноправних членів суспільства. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.

Молодіжною громадською організацією є об’єднання громадян віком від 14 до 35років, метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення й захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Засновниками молодіжних і дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Нині в Україні діє чимало молодіжних і дитячих громадських об’єднань із Всеукраїнським і місцевим статусом. Серед найвідоміших та найактивніших — Всеукраїнське аерокосмічне об’єднання «Сузір’я», організації пластунів, скаутів. Чимало політичних партій сприяють створенню молодіжних організацій відповідного спрямування.

Політичні права забезпечують людині можливість участі в управлінні державою. До них належать право на об’єднання (право на асоціацію), право на участь в управлінні державою, право на звернення.

Громадяни мають право об’єднуватися в громадські організації, політичні партії, брати участь у створенні громадських асоціацій.

Особливим типом громадських організацій є дитячі та молодіжні організації.

Запам’ятайте: громадське об’єднання, громадська організація, громадська спілка, політична партія, молодіжна громадська організація, дитяча громадська організація.

Подивіться в Інтернеті:

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/672f790057d03c6f0a847105cc9f972f/edynyy_reestr_ gromadskyhformuvan/ — єдиний реєстр громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «політичні права та свободи людини й громадянина».

2. Назвіть відомі вам політичні права та свободи й наведіть приклади використання цих прав в Україні.

3. Як громадяни реалізують своє право на участь в управлінні державою?

4. Які особливості діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні передбачено законодавством?

5. Дізнайтеся, які політичні партії та громадські об’єднання, зокрема дитячі та молодіжні, діють у вашому населеному пункті, районі, області. Чим вони займаються?

6. Порівняйте громадську організацію та громадську спілку.

7*. Висловте свою думку щодо доцільності обмеження членства в політичній партії та створення осередків політичних партій, установлених ст. 6 Закону України «Про політичні партії».

8*. Висловте свою думку щодо доцільності участі громадян у діяльності партій та громадських організацій.

9*.У засобах масової інформації, мережі Інтернет, інших джерелах знайдіть інформацію проте, якдержава сприяє діяльності дитячихі молодіжних організацій в Україні.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити