Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 51. Конституційні обов'язки громадян України

1. Обов’язки громадян України

Законодавство України передбачає не лише права та свободи, а й обов’язки громадян. Стаття 23 Конституції України передбачає, що «кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості». Отже, визначено, що людина не може існувати та розвиватися поза суспільством, а обов’язки є невід’ємною складовою статусу будь-якої людини.

Святогорська лавра. Донецька область

Гора Говерла (висота 2061 м) — найвища вершина України

Конституція України визначає перелік основних обов’язків громадянина.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, які обов’язки визначає Основний Закон нашої держави.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки й збори в порядку та розмірах, установлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, установленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

Конституція визначає лише основні обов’язки людини та громадянина. Серед них — обов’язок бережно ставитися до культурних та історичних пам’яток України, до навколишнього середовища.

• Які пам’ятки природи та історії нашої держави ви знаєте?

Кожен, хто перебуває на території нашої держави, зобов’язаний дотримуватися норм Конституції та законів України. При цьому треба пам’ятати, що незнання норм законодавства не звільняє від юридичної відповідальності.

2. Військовий обов’язок і військова служба

Жодна держава не може існувати без захисту своєї незалежності. У всі часи захист Батьківщини вважався священним обов’язком кожного громадянина. Нині цей обов’язок закріплений у Конституції України. Захист України забезпечують передусім Збройні сили України, а також інші військові формування, створені відповідно до законів України.

Порядок проходження громадянами військової служби визначено Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Закон також визначає категорії громадян щодо військової служби.

Для будь-якої молодої людини виконання військового обов’язку починається з підготовки до військової служби. Частиною цієї підготовки є предмет «Захист Вітчизни», який ви почали вивчати в цьому році. Крім того, частина призовників залучається до підготовки за військово-технічними спеціальностями. Ще до призову в армію готують водіїв, водолазів, радистів тощо. Для підготовки до військової служби створено ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, військові ліцеї, чимало студентів вищих навчальних закладів проходять підготовку на військових кафедрах, у військових підрозділах навчальних закладів, отримуючи підготовку офіцерів запасу.

Допризовники

Особи, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Призовники

Особи, приписані до призовних дільниць.

Військовослужбовці

Особи, які проходять військову службу.

Військовозобов’язані

Особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України й інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Резервісти

Військовозобов’язані, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних сил України й інших військових формувань і призначені для їхнього комплектування в мирний та воєнний час.

Важливим етапом військової служби є приписка громадян до призовних дільниць. Щороку протягом січня-березня в районних (міських) військкоматах за місцем проживання приписку проходять громадяни України чоловічої статі, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Під час приписки проводиться медичний огляд допризовників, визначаються кандидати для направлення до вищих військових навчальних закладів. Якщо під час приписки виявляються проблеми зі здоров’ям або недостатній освітній рівень, громадянина можуть направити відповідно до лікувального або навчального закладу.

За результатами медичного огляду з урахуванням рівня освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності допризовника приймають рішення щодо його придатності або непридатності до військової служби й видають посвідчення про приписку.

3. Призов на військову службу та її проходження

Після досягнення 18 років громадянин України, придатний до військової служби, може бути призваний на строкову військову службу, однак вік призовників кожного року визначається Указом Президента України. В останні роки призивають тих, хто досягнув 20 років. У мирний час призов здійснюється у віці до 27 років. Крім того, громадяни в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Призов здійснюється відповідно до Указу Президента України, як правило, навесні та восени.

Після початку призову особи, які мають іти в армію, отримують повістку й повинні прибути до військкомату у визначений строк. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадянин призовного віку зобов’язаний з ’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку призову, визначеного Указом Президента України.

Присяга новобранців Збройних сил України, м. Миколаїв

Жінки в Україні в мирний час можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Закон передбачає випадки, коли громадянину, який підлягає призову на військову службу, рішенням призовної комісії може бути надано відстрочку від призову — за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності, а інколи він узагалі підлягає звільненню від призову.

Строк військової служби для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, становить 18 місяців, а для осіб, які мають вищу освіту (за рівнем спеціаліста або магістра), — 12 місяців.

Крім служби за призовом (строкової військової служби), передбачено можливість проходження військової служби за контрактом. Законом передбачена контрактна служба як рядових і сержантів, так і офіцерів і прапорщиків. Строк військової служби за контрактом рядових становить 3 роки, сержантів і старшин — 3-5 років, офіцерів — 5 років з можливим подальшим подовженням контракту на наступний строк.

4. Альтернативна (невійськова) служба

Військова служба — почесний обов’язок громадян України. Однак віровчення деяких релігійних організацій забороняють своїм прихильникам користуватися зброєю. Поважаючи релігійні переконання таких людей, законодавство України передбачило їхнє право на альтернативну (невійськову) службу. Для цього громадянин повинен не пізніше, ніж за 2 місяці до призову, особисто заявити про неможливість проходження військової служби як такої, що суперечить його релігійним переконанням. При цьому він повинен надати підтвердження своїх переконань, а релігійна конфесія, до якої він належить, має бути зареєстрована в установленому порядку.

Кабінетом Міністрів України затверджено перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. До цього переліку включено такі конфесії: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня; євангельські християни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматичні християнські церкви; християни євангельської віри; товариство Свідомості Крішни. Саме належність до цих релігійних організацій дає громадянину право на альтернативну службу.

Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності та діяльність яких насамперед пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним і сільським господарством. Передбачено також можливість роботи в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Строк альтернативної (невійськової) служби в півтора раза перевищує строк військової служби, визначений законом.

Громадянин, направлений на альтернативну службу, повинен проходити її там, куди його направила комісія з проходження альтернативної служби.

Він не має права брати участь у страйках, займатися підприємницькою діяльністю.

Кожна людина має не лише права, а й обов’язки, визначені Конституцією України. Основними обов’язками України є захист Вітчизни, повага до державних символів, сплата податків і зборів, додержання Конституції та законів України.

Порядок виконання військового обов’язку визначений Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», який, зокрема, передбачає порядок проходження строкової військової служби.

В окремих випадках законодавство передбачає право особи на альтернативну (невійськову) службу.

Запам’ятайте: конституційні обов’язки, військова служба, альтернативна служба. Подивіться в Інтернеті:

http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/ — розділ «Військова освіта» на сайті Міністерства оборони України.

Запитання та завдання

1. Назвіть конституційні обов’язки людини й громадянина.

2. Наведіть приклади виконання вами чи вашими близькими, рідними чи знайомими конституційних обов’язків.

3. Знайдіть інформацію про природні й історичні пам’ятки вашого району, області, які підлягають особливій охороні.

4. Які категорії громадян щодо військового обов’язку встановлено законодавством України?

5. Які види військової служби передбачено законодавством України?

6. У яких випадках законодавством України передбачено надання прав на альтернативну службу?

7. Порівняйте військову й альтернативну службу.

8*. Висловте свою думку щодо ролі податків у житті суспільства. Чи можливе, на вашу думку, існування суспільства без них?

9*. Висловте свою думку щодо відповідності права на альтернативну службу іншим проголошеним Конституцією України правам і свободам людини.

Знайдіть інформацію про різні надзвичайні ситуації, які траплялися в нашій державі, інших державах світу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.