Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 2. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

§ 5. Поняття та види функцій держави. Сутність держави

1. Поняття «функції держави»

З моменту утворення держава мала певні завдання, здійснювала певну діяльність, заради якої вона й виникла.

Основні напрями, види діяльності держави, які виражають її суть і призначення, роль і місце в суспільстві, називають функціями держави.

Функції держави не залишалися незмінними протягом тисячоліть її існування. Перелік і співвідношення функцій держави суттєво залежать від історичної епохи, типу держави, її історичних і географічних особливостей тощо. Так, раніше однією з основних функцій держави вважалося підтримання влади однієї соціальної групи над іншими, забезпечення панування певного прошарку населення. З розвитком суспільства держава набуває нової якості — з класової вона поступово перетворюється на загальнонародну. При цьому відповідно змінюються і функції держави: замість функції підтримання влади певного прошарку населення виникає функція забезпечення прав усіх людей.

2. Класифікація функцій держави

Найчастіше функції держави поділяють за напрямами її діяльності — на внутрішні та зовнішні. Внутрішні функції забезпечують діяльність держави всередині країни. До внутрішніх функцій належать: господарсько-економічна, культурно-виховна, охорона правопорядку, права і свободи людини; соціальна, екологічна тощо. Господарсько-економічна функція реалізується через організацію діяльності державних підприємств (в Україні це, наприклад, Укрзалізниця), збирання податків та отримання коштів з інших джерел. Культурно- виховну функцію держава виконує шляхом організації діяльності навчальних закладів, театрів, музеїв, архівів, засобів масової інформації тощо. Важливою функцією держави є забезпечення правопорядку, законності шляхом діяльності державних правоохоронних органів. Певну роль у цій діяльності відіграють також суди. Останнім часом особливу увагу приділяють такій внутрішній функції, як забезпечення, гарантування прав і свобод людини, яка стає однією з найважливіших. Чимало уваги нині приділено виконанню соціальної функції — забезпеченню засобів існування для людей, які з об’єктивних причин не можуть себе забезпечити самостійно. До порівняно нових функцій належить й екологічна функція — забезпечення екологічної стійкості та безпеки держави, безпечного й незабрудненого навколишнього середовища.

Зовнішні функції реалізуються за межами території держави. До них належать забезпечення відносин з іноземними державами — зовнішньополітична функція; урегулювання міжнародних економічних відносин — зовнішньоекономічна функція; захист суверенітету та незалежності держави; гуманітарна функція тощо. Найдавнішою з цих функцій є захист суверенітету, територіальної цілісності, незалежності держави. Цю функцію держава виконує з минулих часів і донині. Давно виникли й зовнішньополітична та зовнішньоекономічна функції. Набагато пізніше виникла гуманітарна функція держави — вона з’явилася наприкінці XX ст.

Виплата пенсій — реалізація соціальної функції держави

Міжнародні переговори — реалізація зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної функцій держави

Важливе значення має поділ функцій держави за їхнім соціальним значенням — на основні та неосновні функції.

Основними вважають такі функції, без здійснення яких держава не може існувати, вони визначають найважливіші напрями її діяльності. Саме основні функції становлять соціальну сутність держави. Так, якщо основною функцією феодальної держави було утримання в покорі залежних селян, підтримка влади феодалів, то основною функцією сучасної держави є забезпечення прав і свобод усіх громадян. Основні функції держави мають, як правило, комплексний характер, уключаючи цілий ряд напрямів діяльності. Реалізація основних функцій забезпечується всією державою, комплексом державних органів, а не окремим органом державної влади.

Неосновні функції багато науковців уважають складовими елементами основних функцій. Тобто неосновні функції є більш вузькими, конкретними елементами основних функцій. Відповідно здійснення цих функцій забезпечується окремими державними органами, а не державою в цілому.

Іноді функції поділяють за часом їхнього виконання. Частину функцій держава виконує протягом майже всього часу її існування. Саме такими є функція підтримання правопорядку, захисту незалежності держави тощо. Такі функції мають назву постійні функції держави. Інші ж функції держава виконує лише на окремих етапах свого розвитку. Так, функція ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яку вже протягом багатьох років вимушена виконувати наша держава, існувала не завжди, і, будемо сподіватися, прийде час, коли ця функція відійде в минуле. Так само тимчасовими є функції, які держава виконує під час війни (наприклад, мобілізація економіки, усього господарства для відсічі ворогу). Такі функції мають назву тимчасові.

Держава здійснює свої функції в різних сферах суспільного життя. Отже, функції держави можуть бути класифіковані відповідно до сфер життя суспільства, де вони здійснюються, — економічні, соціальні, політичні, ідеологічні тощо.

• Наведіть приклади функцій, які належать до кожної з цих сфер суспільного життя.

Потрібно мати на увазі, що може існувати чимало різних способів класифікації функцій держав, які не обмежуються тими, які наведено вище.

3. Форми й методи здійснення функцій держави

Зазначені функції держави виявляються в різних формах.

Правовими формами здійснення функцій держави є ті, що мають правові наслідки.

Правотворча (або законодавча) форма полягає в створенні та прийнятті різноманітних нормативно-правових актів. Крім них, держава створює й інші джерела права. Це можуть бути релігійно-правові акти, правові прецеденти.

Надзвичайно широкою є управлінська форма реалізації функцій держави. Здійснюючи цю форму діяльності, держава застосовує та виконує прийняті правові норми, забезпечує управління процесами розвитку суспільства. Ця форма реалізується через численні органи держави, державний апарат і механізм держави.

На жаль, у діяльності кожної держави трапляються випадки, коли певні особи порушують установлені правові норми. Держава повинна реагувати на ці порушення, попереджати та припиняти їх. Саме ця діяльність виявляється в правоохоронній формі здійснення функцій держави. Для цього держава створює спеціальні правоохоронні органи.

Правові норми й правила, створені державою, залишаються «мертвими», поки їх не починають застосовувати в практичній діяльності державних органів. Саме тому важливою формою здійснення функцій держави є правозастосовна форма діяльності держави. Вона полягає у виданні індивідуальних правових актів на основі чинних нормативно-правових актів. Саме це відбувається, коли суд на основі одного з кодексів приймає рішення в конкретній справі, коли поліцейський виносить постанову про накладення штрафу на правопорушника, коли сільська рада приймає рішення про виділення земельної ділянки тощо. При цьому важливо зазначити, що ці рішення, хоча й мають суто індивідуальний характер, є обов’язковими для виконання.

Організаційна форма здійснення функцій держави виявляється в діяльності, яка безпосередньо не тягне за собою правових наслідків. Так, організаційно-регламентуюча форма здійснення функцій держави полягає в підборі, розподілі, подальшому аналізі ефективності діяльності посадових і службових осіб держави, кадрів, які виконують певні державні функції в численних державних органах, установах та організаціях. Для здійснення державних функцій необхідні певні матеріальні умови: кожен державний орган повинен мати приміщення для своєї роботи, певне обладнання (відповідно до своїх функцій) — комп’ютери, копіювальні апарати, меблі тощо. Забезпечення цих умов — прояв організаційно- економічної форми здійснення функцій держави. Організаційно-контрольна форма здійснення функцій забезпечує (як зрозуміло з назви) контроль за виконанням функцій держави всіма державними органами й установами.

Виконуючи свої функції, держава використовує різноманітні методи, основними з яких є переконання, примус і заохочення. Найпоширенішим методом є метод переконання. Він забезпечується шляхом правового виховання та освіти (вивчення шкільного курсу правознавства також є одним із засобів цього методу). Державні органи теж здійснюють профілактичну діяльність з метою недопущення правопорушень різними особами. Держава може заохочувати осіб за ретельне виконання своїх обов’язків, суворе дотримання правових норм. Це може проявлятися в наданні особі певних пільг і нагород, передбачених законодавством. Однак якщо засобів переконання та заохочення не вистачає, держава має право застосувати примус для забезпечення виконання своїх настанов і вимог. У цьому випадку держава застосовує встановлені окремими нормативними актами стягнення та покарання. Важливо зазначити, що застосування будь-якого стягнення й покарання можливе лише в суворій відповідності до закону, з дотриманням установленої процедури.

4. Правова держава

Ідею правової держави висловлювали вчені Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, С. Дністрянський, Б. Кістяківський, а саме поняття «правова держава» було вперше застосовано в науці німецьким ученим У. Молем у XIX ст.

Що ж таке правова держава? Насамперед у правовій державі забезпечується верховенство права, тобто право панує в усіх сферах життєдіяльності, визначає дії держави та громадян у різних ситуаціях. Носієм влади в правовій державі є народ. Ознакою правової держави є поділ державної влади, що унеможливлює узурпацію влади, її зосередження в одних руках.

• Пригадайте, як здійснюється поділ державної влади в Україні.

У правовій державі права людини закріплюються та гарантуються нормами права, забезпечується взаємовідповідальність особи та держави. У правовій державі забезпечується рівноправність громадян, розвиток демократії, пріоритет загальнолюдських цінностей. Необхідною умовою існування правової держави є високий авторитет судових і правоохоронних органів, ефективність їхньої роботи. Правова держава також неможлива без високого рівня правової культури громадян, знання ними норм права та готовності їх дотримуватися.

Правова держава — це держава, яка має всі ознаки звичайної держави, у якій діє принцип верховенства права в усіх сферах суспільного життя, державна влада належить народу, гарантуються права та свободи людини й громадянина, діє демократія, забезпечується пріоритет загальнолюдських цінностей, взаємна відповідальність держави та громадян, рівноправність громадян, ефективно діють авторитетні судові органи.

Останнім часом чимало науковців уважають, що необхідною умовою існування сучасної правової держави є розвинуте громадянське суспільство. До громадянського суспільства належить «третій сектор» — недержавні організації: об’єднання громадян, політичні партії, засоби масової інформації, сім’я, приватна сфера, бізнес.

Громадянське суспільство — це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян.

Сучасна правова держава тісно взаємодіє з громадянським суспільством. При цьому інститути громадянського суспільства порівняно незалежні від держави, вона регулює їхню діяльність лише в найважливіших моментах. Водночас завдання держави — забезпечити умови для діяльності громадянського суспільства, а громадянське суспільство значною мірою є своєрідним замовником і контролером діяльності держави. Так, держава має забезпечити рівність усіх форм власності, свободу підприємництва, ідеологічний плюралізм, можливість існування та розвитку самоврядування.

Основні напрями діяльності держави називають її функціями. Існує чимало підходів до класифікації функцій держави. Перелік і співвідношення між різними функціями держави суттєво залежать від історичного типу держави, особливостей її розвитку та природних умов існування.

Функції держави реалізуються в різних формах за допомогою різних методів.

Щодо сутності держави донині тривають суперечки, з’являються нові теорії держави, інші стають історією.

Більшість сучасних держав намагаються стати правовими. У них формується розвинуте громадянське суспільство, яке відіграє важливу роль.

Запам’ятайте: функції держави, переконання, примус, правова держава, громадянське суспільство.

Запитання та завдання

1. Назвіть відомі вам функції держави.

2. Наведіть приклади виконання державою її різних функцій, використовуючи власний життєвий досвід, повідомлення засобів масової інформації.

3. Визначте форми виконання державою її функцій.

4. Наведіть приклади застосування різних методів для виконання функцій держави.

5. Назвіть ознаки правової держави.

6*. Висловте свою думку щодо того, чи відповідає Україна визначенню «правова держава» і запропонуйте шляхи вдосконалення нашої держави в цьому напрямі.

7. Визначте, які елементи громадянського суспільства існують в Україні.

8*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть приклади діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні, а також елементи державного регулювання їхньої діяльності.

9*. Проаналізуйте співвідношення між поняттями «правова держава» і «громадянське суспільство».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.