Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 Застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

1. За допомогою мережі Інтернет знайдіть рішення Європейського суду з прав людини, прийняті в справах, що стосуються України, і визначте, які основні порушення фіксують ці рішення.

2. Використовуючи витяг із Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», запропонуйте, що необхідно зробити для виконання рішень, прийнятих судом щодо нашої держави.

Подивіться в Інтернеті:

http://old.nninjust.gov.ua/9329 — рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини на офіційному сайті Міністерства юстиції України; http://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true — науково-методичний посібник для суддів «Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя».

Із Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Конвенція — Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; Суд — Європейський суд з прав людини;

Комісія — Європейська комісія з прав людини;

практика Суду — практика Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини;

виконання Рішення — а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру (...). Стаття 2. Виконання Рішення

1. Рішення є обов’язковим для виконання Україною (...).

Стаття 6. Переклад та оприлюднення Рішення

1. З метою виконання заходів загального характеру держава забезпечує переклад та опублікування повних текстів Рішень українською мовою спеціалізованим у питаннях практики Суду юридичним виданням, що має поширення в професійному середовищі правників.

Стаття 8. Виплата відшкодування

1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена в тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного або в строк, передбачений у Рішенні.

2. У разі порушення строку, зазначеного в частині першій цієї статті, на суму відшкодування нараховується пеня відповідно до Рішення.

Стаття 10. Додаткові заходи індивідуального характеру

1. З метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувана, крім виплати відшкодування, уживаються додаткові заходи індивідуального характеру.

2. Додатковими заходами індивідуального характеру є:

а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції;

б) інші заходи, передбачені в Рішенні.

Стаття 17. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити