Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 7. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА УКРАЇНИ

§ 55. Верховна Рада України

1. Правовий статус Верховної Ради України

Стаття 75 Конституції України визначає, що Верховна Рада України є парламентом, «єдиним органом законодавчої влади в Україні». Отже, жоден інший орган державної влади в нашій державі не може бути визначений як орган законодавчої влади.

Верховна Рада є первинним органом державної влади, адже формується безпосередньо шляхом загальнонародних виборів за волевиявленням громадян. До її складу входять обрані представники народу, тому її можна охарактеризувати як представницький орган, загальнодержавний, його повноваження поширюються на всю територію України. Верховна Рада є колегіальним органом: його робота неможлива без участі певної, визначеної законом, кількості депутатів, які мають спільно приймати рішення. Важливою характеристикою сучасного українського парламенту є постійний характер його діяльності. На відміну від своїх попередників часів радянської України, сучасний український парламент працює постійно протягом року.

За своєю структурою парламент України є однопалатним.

2. Повноваження Верховної Ради України

Конституція України визначає повноваження парламенту, які забезпечують її роль у політичному житті держави.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) унесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

2) призначення Всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України в строки, передбачені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни й укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), установленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції; (...)

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення та звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України;

25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення третини складу Конституційного Суду України; (...)

29) утворення та ліквідація районів, установлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування й перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових і позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю в межах, визначених цією Конституцією; (...)

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які, відповідно до Конституції України, віднесені до її відання.

Конституція передбачає досить «сильний», з політичної точки зору, парламент нашої держави. Адже, крім прийняття законів, бюджету, надання згоди на обов’язковість укладених міжнародних договорів, внесення змін до Конституції України, які притаманні майже всім парламентам світу, Верховна Рада України бере активну участь у вирішенні кадрових питань, зокрема у формуванні уряду держави, Конституційного Суду України тощо.

Варто також звернути увагу на те, що саме Верховна Рада України має в дуже стислі строки — два дні — затвердити Укази Президента України щодо введення воєнного чи надзвичайного стану в усій державі чи окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

3. Структура Верховної Ради України

До складу Верховної Ради України входить 450 народних депутатів.

Для підготовки й попереднього розгляду питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, попереднього розгляду законопроектів за окремими напрямами, виконання контрольних функцій у парламенті створюють комітети. Кожен комітет опікується певного сферою суспільного життя.

Визначивши кількість, назви та сферу діяльності кожного комітету, Верховна Рада обирає членів комітетів, їхніх голів і заступників з числа народних депутатів України. Відповідно до закону, комітет має три основні функції.

Здійснюючи законопроектну функцію, комітети розробляють проекти законів та інших актів Верховної Ради України, здійснюють їхній попередній розгляд і, у разі необхідності, доопрацювання, узагальнюють зауваження та пропозиції, які надійшли до законопроектів.

Організаційна функція комітету реалізується шляхом збору й аналізу інформації з питань, які належать до його повноважень, попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких призначає чи затверджує Верховна Рада України, і підготовки щодо цих кандидатур відповідних висновків. Комітет має право пропонувати питання для внесення до порядку денного Верховної Ради, розглядає звернення, які надходять до нього.

Контрольна функція комітетів полягає в аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їхніх посадових осіб з питань, що належать віданню комітету, підготовці та поданні відповідних висновків і рекомендацій на розгляд Верховної Ради України. Комітет має право здійснювати контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що належить до його відання, готувати та подавати на розгляд Верховної Ради України запит до Президента України. З метою здійснення контрольної функції комітети взаємодіють із Рахунковою палатою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Для організації роботи парламенту передбачено обрання Голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника. Кандидатури керівників Верховної Ради мають право вносити депутатські фракції, окремі народні депутати, можливе також самовисунення. Рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України приймається таємним голосуванням за допомогою бюлетенів. Обраним Головою Верховної Ради України вважається кандидат, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умови, що бюлетені для таємного голосування отримали не менше двох третин народних депутатів від їхньої фактичної чисельності. Так само відбувається обрання першого заступника та заступника Голови Верховної Ради.

Голова Верховної Ради веде засідання Верховної Ради, організовує роботу Верховної Ради, координує діяльність її органів, представляє парламент у відносинах з іншими органами державної влади України й органами влади інших держав і міжнародними організаціями. Йому належить право підпису актів, прийнятих Верховною Радою України.

Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді здійснює Апарат Верховної Ради. До нього входять технічні працівники — від помічників народних депутатів і наукових консультантів до комп’ютерників, водіїв і прибиральниць.

Апарат Верховної Ради України бере участь у розробленні законопроектів, проводить експертизу законопроектів, здійснює організаційне забезпечення діяльності парламенту, надає допомогу в роботі комітетам, фракціям, народним депутатам. Саме апарат організовує ведення стенограм і протоколів засідань комітетів і пленарних засідань та їхнього видання, ведення веб-сайту Верховної Ради й навіть господарське обслуговування парламенту.

Діяльність Верховної Ради України забезпечують також Парламентське видавництво, Інститут законодавства Верховної Ради, парламентські видання — журнал «Віче» і бюлетень «Відомості Верховної Ради України».

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. До її складу входять 450 народних депутатів.

У структурі парламенту — комітети з напрямів роботи, Голова Верховної Ради та його заступники.

Парламенту України належать дуже вагомі політичні повноваження, серед яких — внесення змін до Конституції України, прийняття законів, затвердження бюджету, а також суттєві кадрові повноваження, зокрема у формуванні уряду України.

Запам’ятайте: парламент — Верховна Рада України, комітети Верховної Ради.

Подивіться в Інтернеті:

http://rada.gov.ua/ — офіційний сайт Верховної Ради України.

Запитання та завдання

1. Визначте правовий статус Верховної Ради України.

2. Визначте основні повноваження Верховної Ради України в різних сферах.

3. Складіть схему структури Верховної Ради України.

4. Визначте повноваження комітетів Верховної Ради України та знайдіть інформацію про виконання ними цих повноважень.

5. Знайдіть інформацію про керівників парламенту України різних періодів.

6*. Висловте свою думку щодо доцільності розширення або звуження повноважень Верховної Ради України.

7*. Знайдіть інформацію про діяльність Верховної Ради України в цілому, Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України.

8. Які функції здійснює Апарат Верховної Ради України?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити