Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 9. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 58. Виконавча влада в Україні

1. Статус і порядок формування Кабінету Міністрів України

Надзвичайно важливе значення в діяльності держави має виконавча влада. Вищим органом у системі органів виконавчої влади нашої держави є Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом влади. Кабінет Міністрів України очолює Прем’єр-міністр України. Коаліція більшості депутатів у Верховній Раді України пропонує кандидатуру Прем’єр-міністра України Президентові України, який вносить кандидатуру на розгляд парламенту. Саме Верховна Рада України приймає рішення про призначення прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

До складу уряду входять також перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри та міністри. Кандидатури всіх членів уряду, крім міністра оборони та міністра закордонних справ, пропонує прем’єр-міністр.

• Пригадайте, кому належить право вносити пропозиції щодо кандидатур міністра оборони та міністра закордонних справ.

Рішення щодо призначення членів уряду приймає Верховна Рада України.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією.

Ця норма значною мірою визначає підстави припинення повноважень уряду.

Насамперед передбачено, що Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Крім того, кожен із членів уряду має право сам заявити про свою відставку. При цьому в разі відставки Прем’єр- міністра України або прийняття Верховною Радою резолюції про недовіру уряду припиняються повноваження всіх членів Кабінету Міністрів. Однак діяльність виконавчої влади повинна бути безперервною, тому в разі складення повноважень перед новообраною Верховною Радою або відставки уряду він продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Будинок Кабінету Міністрів України

2. Повноваження Кабінету Міністрів України

Повноваження уряду визначає Конституція України.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте основні напрями діяльності уряду.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;

4) розробляє й здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України й забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності й національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує й забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

3. Центральні органи виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади здійснюють свою діяльність на всій території нашої держави. До цих органів належать міністерства, служби (архівна, казначейська, прикордонна, міграційна тощо), агентства (автодоріг, водних ресурсів тощо), інспекції (екологічна, архітектурно-будівельна тощо), центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом (Антимонопольний комітет, Фонд державного майна тощо).

Міністерства — це центральні органи виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики в окремих сферах суспільного життя.

Серед міністерств є галузеві, які відповідають за певну галузь суспільного життя (це, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України тощо), і функціональні, які реалізують державну політику в певній сфері, мають міжгалузевий характер (наприклад, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України тощо). На чолі міністерства стоїть міністр, який є членом Кабінету Міністрів України й особисто відповідає за реалізацію державної політики у відповідній сфері.

4. Місцеві органи виконавчої влади

Виконавча влада повинна діяти в кожному населеному пункті, на всій території нашої держави.

До місцевих органів державної виконавчої влади належать обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Голів місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України призначає та звільняє Президент України. Після призначення голови адміністрацій формують їхній склад — заступників, начальників управлінь, відділів тощо. Необхідно зазначити, що хоча до складу адміністрацій входять багато державних службовців, владні повноваження місцевої державної адміністрації здійснює одноособово її голова. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України й Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня; їхні рішення, що суперечать Конституції України, законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Так утворюється своєрідна «вертикаль» виконавчої влади — від Кабінету Міністрів України до районних державних адміністрацій, між якими є відносини підпорядкованості та контролю.

Обласні та районні ради мають право делегувати частину своїх повноважень відповідним державним адміністраціям. У цьому випадку в частині здійснення цих повноважень адміністрації підзвітні та підконтрольні тим радам, які делегували їм ці повноваження.

Рада може висловити недовіру голові державної адміністрації відповідного рівня. У разі прийняття такого рішення Президент України повинен розглянути його та дати обґрунтовану відповідь. Якщо ж рішення про недовіру підтримали дві третини від складу ради, Президент України припиняє повноваження глави місцевої державної адміністрації.

Будинок Міністерства закордонних справ

Будинок Міністерства освіти і науки України

Конституція України визначає основні повноваження місцевих державних адміністрацій.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте основні напрями діяльності місцевих державних адміністрацій.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Голови місцевих державних адміністрацій на виконання своїх повноважень видають розпорядження, керівники окремих підрозділів (управлінь, відділів тощо) — накази. Ці акти, якщо вони прийняті в межах наданих повноважень, обов’язкові для виконання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Діяльність місцевих державних адміністрацій має будуватися на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування. При цьому адміністрація не повинна втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування, які діють у межах своїх повноважень.

Важливу роль в організації життя держави відіграють органи виконавчої влади. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До центральних органів належать міністерства й інші органи центральної виконавчої влади. Місцевими органами державної виконавчої влади є обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Запам’ятайте: Кабінет Міністрів України, міністерства, місцеві державні адміністрації. Подивіться в Інтернеті:

http://www.kmu.gov.ua — офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «Кабінет Міністрів України», «міністерства», «місцеві державні адміністрації».

2. Як формується Кабінет Міністрів України?

3. Дізнайтеся, яким є склад нині діючого Кабінету Міністрів України (кількість міністрів, інших членів Кабінету Міністрів України).

4. Порівняйте центральні та місцеві органи виконавчої влади (порядок формування, функції, повноваження тощо).

5*.Висловте свою думку щодо доцільності існування та існуючого порядку формування місцевих державних адміністрацій.

6*.Знайдіть інформацію про діяльність

А Кабінету Міністрів України

Б окремих міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

В органів місцевої державної виконавчої влади, які діють у вашій місцевості

7*. Висловте думку щодо найважливіших напрямів діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади на сучасному етапі розвитку української держави.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити