Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 10. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ 59. Місцеве самоврядування

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування

У будь-якій демократичній державі громадянам має бути забезпечена можливість участі в управлінні суспільством. При цьому не лише на рівні держави в цілому, а й у кожному селі, місті та селищі. Це право забезпечують органи місцевого самоврядування.

Конституція України визначає, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється відповідно до певних принципів. Насамперед джерелом місцевого самоврядування є народ. Беручи участь у здійсненні місцевого самоврядування, громадяни реалізують своє право на участь в управлінні державою. При цьому вони можуть реалізувати своє право як безпосередньо, так і через обрані ними органи місцевого самоврядування. У цьому полягає принцип народовладдя. Розвитком цього принципу є принцип виборності — це єдиний шлях формування органів місцевого самоврядування. Крім того, органи місцевого самоврядування підзвітні відповідним територіальним громадам, громади мають право вимагати від обраних ними органів звіт про діяльність, витрачання коштів і використання майна громади. Діяльність місцевого самоврядування будується на основі норм Конституції та законів України. Усі органи місцевого самоврядування діють відповідно до повноважень, які вони мають згідно із законодавством. Про свою роботу органи місцевого самоврядування зобов’язані інформувати населення, їхня діяльність висвітлюється в засобах масової інформації — це є реалізацією принципу гласності. У діяльності органів місцевого самоврядування повинні поєднуватися місцеві та державні інтереси. Кожний з органів самоврядування має організаційну та фінансову самостійність. Це означає, що кожен орган самоврядування не залежить від інших, у межах своїх повноважень він самостійно приймає рішення. До того ж законодавство передбачає джерела фінансового забезпечення кожного з органів самоврядування — податки, інші джерела надходжень до бюджету кожного рівня. Водночас держава гарантує органам місцевого самоврядування різноманітну підтримку — правову, фінансову, організаційну.

2. Система органів місцевого самоврядування

Систему органів місцевого самоврядування становлять сільські, селищні та міські ради, які є представницькими органами. До їхнього складу входять депутати, обрані на загальних виборах відповідною територіальною громадою строком на п’ять років. Очолює сільську, селищну й міську раду відповідно сільський, селищний чи міський голова. Його обирають громадяни відповідного населеного пункту прямим голосуванням строком на п’ять років. Він є головною посадовою особою територіальної громади, свої повноваження виконує на постійній основі, тобто не може обіймати інших посад.

Сільські, селищні та міські ради для здійснення виконавчих функцій, повсякденної організації життя територіальної громади створюють виконавчі органи — виконавчі комітети, а також управління, відділи за напрямами роботи. Ці виконавчі органи (на відміну від місцевих органів державної виконавчої влади) підпорядковані й підзвітні відповідним радам.

Крім того, для вирішення питань, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, створюються районні й обласні ради. їх також обирає прямими загальними виборами населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, району). Голів обласних і районних рад обирають депутати на своїх сесіях.

Закон передбачає можливість утворення органів самоорганізації населення. Такими органами є будинкові, квартальні й вуличні органи. Цим органам можуть передаватися певні повноваження, фінансові, матеріальні ресурси, майно тощо. Рішення про надання їм повноважень і необхідних ресурсів приймають органи місцевого самоврядування, на території яких створено органи місцевого самоврядування.

У деяких великих містах існують райони. Питання організації управління районами належать до відання міських рад. Саме вони визначають, чи потрібно створювати районні ради, які повноваження мають бути їм передані. У разі створення районної ради в місті вона так само, як і інші органи місцевого самоврядування, утворює виконавчий комітет.

Певні особливості має управління в столиці України — місті Києві. Так, особа, обрана Київським міським головою, очолює Київську міську раду. Президент України призначає її главою Київської міської державної адміністрації, яка одночасно виконує функції виконавчого органу Київради.

Будинок Одеської міської ради

Будинок Львівської обласної ради

3. Об’єднані територіальні громади

Протягом останніх років в Україні відбувається процес утворення територіальних громад. Метою створення об’єднаних громад є передусім підвищення дієздатності органів місцевого самоврядування, укріплення їхньої матеріальної та фінансової бази, економія коштів.

Громади кількох сіл, селищ, невеличких міст можуть прийняти рішення про утворення об’єднаної територіальної громади. При цьому об’єднана громада повинна мати єдину територію, тобто не може складатися з кількох частин, які не поєднуються між собою. Територія громади повинна входити лише до однієї області. Центром громади визначається населений пункт, який має бути наближений до географічного центру громади та мати розвинену інфраструктуру.

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ і міст можуть бути відповідний сільський, селищний, міський голова, не менше як третина депутатів від загального складу сільської, селищної чи міської ради, члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, а також органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менше як третини членів відповідної територіальної громади). Пропозиції виносять на громадське обговорення, а потім на розгляд відповідних рад, які мають дати згоду на об’єднання.

Після громадського обговорення та затвердження рішення про об’єднання радами всіх населених пунктів, які мають увійти до об’єднаної громади, Центральна виборча комісія за поданням обласної державної адміністрації призначає вибори органу самоврядування об’єднаної громади. Повноваження сільських, селищних і міських рад, сільських, селищних і міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною та міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою. У селах і селищах об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, можуть обиратися старости на строк повноважень місцевої ради. Повноваження старости визначаються законом.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Стаття 14-1. Староста

(...) 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

3. Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища в підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту (...).

4. Повноваження органів місцевого самоврядування

Конституція України визначає повноваження органів місцевого самоврядування.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України. Визначте повноваження, які належать різним органам місцевого самоврядування. Висловте свою думку щодо обсягу цих повноважень, доцільності розширення чи, навпаки, звуження цих повноважень.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку й контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; установлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні й обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органи місцевого самоврядування від імені територіальної громади розпоряджаються майном, що є її власністю, мають право встановлювати місцеві податки, можуть створювати або ліквідовувати комунальні підприємства, контролюють їхню діяльність. Сільські, селищні, районні, міські й обласні ради затверджують бюджети відповідних територій чи населених пунктів, програми соціально-економічного та культурного розвитку, контролюють їхнє виконання.

Органи місцевого самоврядування співпрацюють із місцевими державними адміністраціями. Конституція України передбачає можливість передання органам місцевого самоврядування окремих повноважень державної виконавчої влади. Щодо виконання цих делегованих повноважень органи місцевого самоврядування підпорядковуються органам виконавчої влади. Також передбачено, що обласна чи районна рада може делегувати окремі свої повноваження відповідній державній адміністрації.

Органи місцевого самоврядування приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території. При цьому важливо звернути увагу, що ці рішення можуть приймати лише в межах повноважень відповідних рад.

5. Правовий статус депутатів місцевих рад

До складу будь-якої місцевої ради входять депутати. На відміну від народних депутатів України, які виконують свої обов’язки на професійній основі й не можуть обіймати інших посад, депутати місцевих рад поєднують депутатську діяльність із своєю професійною діяльністю — працюють там, де працювали до обрання. Вони збираються на сесії, як правило, декілька разів на рік (але не рідше, ніж один раз на квартал). Винятками є голови рад, їхні заступники та секретарі рад, які працюють на постійній професійній основі.

Строк повноважень депутата — п’ять років. В окремих випадках повноваження депутата можуть бути припинені достроково. Підставами для цього може бути особиста заява депутата про припинення повноважень, припинення громадянства України, смерть депутата, обрання депутатом іншої ради, визнання його померлим або безвісно відсутнім. Крім того, передбачено право виборців на відкликання депутата.

• Пригадайте, як обирають депутатів місцевих рад.

Депутат місцевої ради повинен підтримувати зв’язок із виборцями, зустрічатися з ними, проводити прийом виборців. У разі необхідності депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради. Також він має право отримувати необхідну інформацію, документи тощо. Депутат зобов’язаний регулярно звітувати перед своїми виборцями про свою роботу.

Громадянам України гарантується право на місцеве самоврядування.

До системи органів місцевого самоврядування належать сільські, селищні, міські, районні й обласні ради, а також органи самоуправління об’єднаних територіальних громад.

Органи місцевого самоврядування здійснюють управління відповідними територіями, співпрацюють з місцевими органами державної виконаної влади.

Нині в Україні відбувається створення об’єднаних територіальних громад, обрання їхніх органів і старост населених пунктів, які входять до їхнього складу.

Запам’ятайте: місцеве самоврядування; територіальна громада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи органів місцевого самоврядування — виконавчі комітети; об’єднана територіальна громада; староста села, селища.

Подивіться в Інтернеті:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15 — Закон «Про статус депутатів місцевих рад»; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1 %80 — Закон України «Про місцеве самоврядування».

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «місцеве самоврядування», «територіальна громада», «сільський, селищний, міський голова», «виконавчі органи органів місцевого самоврядування», «об’єднана територіальна громада», «староста села, селища».

2. Назвіть основні принципи, на яких будується діяльність органів місцевого самоврядування.

3. Складіть схему «Система місцевого самоврядування в Україні».

4. Порівняйте порядок обрання та статус народних депутатів України й депутатів органів місцевого самоврядування.

5. Які виборчі системи застосовують при проведенні виборів депутатів органів місцевого самоврядування різного рівня?

6*. Висловте свою думку щодо питань, які повинні розглядатися органами місцевого самоврядування (бажано на прикладі населеного пункту, району, області, де ви проживаєте).

7*. За допомогою засобів масової інформації дізнайтеся про діяльність органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, які існують у вашій місцевості. 8*. Висловте свою думку щодо системи та порядку виборів органів місцевого самоврядування.

9*. Висловте свою думку щодо доцільності створення об’єднаних територіальних громад.

З історії української державності

III Всеукраїнський з’їзд рад 10 березня 1919 р. прийняв першу Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Остаточна її редакція прийнята 14 березня 1919 р.

Після входження УСРР до складу Радянського Союзу в 1929 р. було прийнято нову Конституцію УСРР, яка передбачала входження України до складу федеративної держави — СРСР

У 1937 р. XIV Всеукраїнський з’їзд рад прийняв третю Конституцію, якою, зокрема, було передбачено зміну найменування держави. З цього часу й до утворення сучасної незалежної держави вона мала назву Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР).

У 1978 р. було прийнято Конституцію УРСР, яка з певними змінами діяла до 28 червня 1996 р.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити