Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 11. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 61. Суди загальної юрисдикції в Україні

1. Принципи судоустрою в Україні

Усі суди в Україні утворюють єдину систему. Це забезпечується єдиними засадами організації та діяльності судів, єдиним статусом суддів, обов’язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом, єдністю судової практики. Рішення суду обов’язкове на всій території України. Суди фінансуються тільки з Державного бюджету України. При цьому створення надзвичайних або особливих судів не допускається.

Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Ці принципи визначають юрисдикцію судів.

Право, повноваження суду розглядати певні види (категорії) справ називають юрисдикцією суду.

Принцип територіальності передбачає, що суди розміщуються по всій території України й кожен суд, крім Верховного та вищих спеціалізованих, розглядає справи лише на певній визначеній території. Така організація забезпечує наближення судів до людей, справи яких вони мають розглядати. Територіальна юрисдикція визначає можливість розв’язання судом справ залежно від того, де сталися події. Як правило, справи розглядає той суд, де сталися певні події або проживають учасники процесу.

Спеціалізація здійснюється відповідно до галузей права, до яких належать справи, що розглядає суд.

Спеціалізація може здійснюватися за галуззю права чи інститутом, що регулює ті чи інші суспільні відносини (галузева спеціалізація), або за суб’єктами цих відносин (суб’єктна спеціалізація).

Галузева спеціалізація найчастіше реалізується через утворення окремих судових установ (Німеччина, Франція, Австрія, Іспанія). Так, наприклад, у Франції діє три верховні суди: Верховний суд загальної юрисдикції, Верховний адміністративний суд і Верховний конституційний суд. У Німеччині існує шість верховних судів, зокрема п’ять галузевих: Федеральний Верховний суд, Федеральний адміністративний суд, Федеральний суд з трудових спорів, Федеральний соціальний суд, Федеральний фінансовий суд і Федеральний конституційний суд, у Болгарії — адміністративні спеціалізовані суди, у США — суди в справах про банкрутство, податкові та митні суди.

Суб’єктна спеціалізація реалізується, як правило, через судові органи певних підрозділів (колегій, палат, відділень), у яких розглядаються справи щодо правовідносин за участю спеціального суб’єкта — неповнолітніх, військовослужбовців, водокористувачів, орендарів, подружжя та ін. (Франція, Німеччина, Італія, Канада, Англія).

Досить поширеними є створення судів для неповнолітніх. Такі суди називають ювенальними (від латин, juvenalis — юнацький). Перший у світі ювенальний суд було створено в Чикаго (США) у 1899 р. Потім спеціалізовані ювенальні суди було створено в Канаді (1908), Ірландії (1904), Англії та Уельсі (1905), Німеччині (1907), Італії (1908), Франції (1914), Японії (1923) тощо. Нині такі суди існують в Австралії, Єгипті, Ізраїлі, Італії, Іспанії, США, Сирії тощо.

Інстанційність передбачає право судів на розгляд справ та їхній перегляд за зверненнями учасників процесу, які не згодні з рішенням.

2. Судові інстанції

Конституція України гарантує право учасників судового розгляду на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення.

• Пригадайте, що таке апеляція та касація. У чому відмінність цих понять?

Для забезпечення цього права створено відповідну систему судів.

Суди судової системи України

 

Загальні суди

Господарські суди

Адміністративні суди

Суди першої інстанції — місцеві суди.

Окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах) (до їх утворення — районні, міські, районні в містах).

Окружні господарські суди (до їх створення — господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

Окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом (до їх створення — окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди, що діють як адміністративні суди).

Суди апеляційної інстанції — апеляційні суди.

Апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах (до їх утворення — апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим).

Апеляційні господарські суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах.

Апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах.

Суд касаційної інстанції — Верховний Суд України.

Касаційний кримінальний суд і Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду України.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України.

Крім цього, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди першої інстанції, які розглядають окремі категорії справ. Це Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд. При цьому Вищий суд з інтелектуальної власності має особливість — він розглядає справи як суд першої інстанції, а його апеляційна палата — як суд апеляційної інстанції, тобто фактично він одночасно є судом як першої, так і апеляційної інстанції. У разі незгоди з рішенням апеляційної палати може бути подано касацію до Верховного Суду України.

3. Правовий статус суддів

Найважливішу роль у процесі правосуддя відіграє суддя. Вимоги до кандидатів на посаду суддів і порядок їхнього призначення визначені Конституцією України.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та порівняйте вимоги до суддів загальних судів і Конституційного Суду України.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних.

Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Призначення на посаду судді відбувається за конкурсом. При проведенні конкурсу здійснюються відбірковий іспит, проведення спеціальної перевірки кандидатів, проходження спеціальної підготовки, складання кваліфікаційного іспиту після завершення навчання.

На основі рейтингу кандидатів Вища кваліфікаційна комісія суддів подає рекомендації щодо призначення на посаду судді до Вищої ради правосуддя, яка вносить подання Президенту України щодо призначення на посаду. Призначення судді здійснюється Указом Президента України.

Після призначення суддя приймає присягу, якої повинен дотримуватися у своїй діяльності.

Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а також не може бути депутатом, займати іншу виборну посаду.

Законом передбачено проведення кваліфікаційного оцінювання, яке проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Воно може проводитися за заявою судді або кандидата на посаду судді (зокрема, для участі в конкурсі на зайняття посади) або за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кваліфікаційного оцінювання судді у випадках, визначених законом. При цьому критеріями оцінювання є компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика та доброчесність. Кваліфікаційне оцінювання включає складення іспиту та дослідження досьє, проведення співбесіди. У кваліфікаційному оцінюванні передбачена участь громадської ради доброчесності, до складу якої входять представники правозахисник громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності.

Знак судді

Після проведення оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Суддя при здійсненні правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного втручання або тиску. Здійснюючи правосуддя, він керується принципом верховенства права, діє на підставі Конституції та законів України. Суддя є недоторканним: без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Особі, яка є суддею, гарантовано ряд гарантій професійної діяльності та незалежності. Так, зокрема, у разі необхідності йому та членам його сім’ї забезпечується захист держави та ЇЇ органів.

Однією з гарантій незалежності суддів є те, що суддя обіймає посаду безстроково. Закон передбачив вичерпний перелік підстав для звільнення судді.

Повноваження судді припиняються в разі досягнення суддею 65 років, припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину, а також у разі смерті судді.

4. Участь присяжних у судовому розгляді

Нині Конституція України передбачила участь присяжних у розгляді окремих справ, що має забезпечити поєднання життєвого досвіду представників на роду та професійної юридичної підготовки судді, який також обов’язково бере участь у судовому розгляді.

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, і за її згодою, вирішує справи в складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжним може бути громадянин України віком від 30 до 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду. Присяжними не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, а також особи, які не володіють державною мовою.

Присяжні беруть участь у розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції за клопотанням обвинуваченого, якщо Кримінальним Кодексом передбачена можливість призначення за злочин, у якому звинувачують особу, довічного позбавлення волі. До складу суду, який розглядає справу та виносить вирок, уключають трьох присяжних і двох професійних суддів.

При цьому, на відміну від американської моделі, присяжні в Україні мають ті ж права, що й суддя, — мають право ставити запитання свідкам, обвинуваченому, потерпілому, пропонувати дослідити певні докази, ставити запитання експертам тощо. Після завершення судового слідства, виступів захисту й обвинувачення, останнього слова обвинуваченого присяжні беруть участь у винесенні вироку, виборі виду та міри покарання. При цьому присяжні при винесенні вироку мають рівні права із суддею. Отже, якщо думка трьох присяжних буде відрізнятися від думки двох професійних суддів, то суд прийме саме те рішення, за яке виступають присяжні, — більшість складу суду.

5. Вища рада правосуддя

Конституція України передбачає, що в Україні діє Вища рада правосуддя, яка складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці; 2 призначає Президент України; 2 обирає Верховна Рада України; 2 обирає з’їзд адвокатів України; 2 обирає Всеукраїнська конференція прокурорів; 2 обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Крім цього, до складу Верховної Ради України за посадою входить Голова Верховного Суду України. Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль. Члени Верховної Ради України не можуть належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати інші оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду України), виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. Вони повинні бути правниками й політично нейтральними.

На Вищу раду правосуддя покладено важливі функції у сфері правосуддя.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте повноваження Вищої ради правосуддя.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;

9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.

В Україні діє система судів. Принципами судоустрою є територіальність, спеціалізація та інстанційність. Створено місцеві, апеляційні суди та Верховний Суд, які здійснюють правосуддя.

Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках — також присяжні.

Важливу роль у діяльності судової системі відіграє Вища рада правосуддя.

Запам’ятайте: принципи судоустрою, судова інстанція, юрисдикція, касація, апеляція, присяжні, Вища рада правосуддя.

Подивіться в Інтернеті:

https://www.scourt.gov.ua/ — офіційний сайт Верховного Суду України; https://www.vru. gov.ua/ — офіційний сайт Вищої ради правосуддя України; http://vkksu.gov.ua/ — офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «суд», «судова інстанція», «юрисдикція», «касація», «апеляція», «присяжні».

2. Визначте основні завдання суду в сучасній державі.

3. Поясніть різницю між різними способами оскарження судових рішень (апеляцією та касацією).

4*. Висловте свою думку щодо доцільності існування різних видів спеціалізованих судів і створення нових спеціалізованих судів у нашій державі.

5. Висловте свою думку щодо доцільності залучення представників народу до здійснення правосуддя.

6*. Визначте позитивні та негативні ознаки суду присяжних. Висловте думку щодо доцільності більш широкого запровадження в Україні суду присяжних.

7. Які функції має Вища рада правосуддя?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити